ΠΟΛ.1062/26.3.2008

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ημερομηνία λήξης 26.3.2008, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 – ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύουν:
α) της περ. β’ της παρ. 4, της περ. α’ της παρ. 9 και της παρ. 11 του άρθρου 36,
β) της περ. α’ της παρ. 1 και των παρ. 2 και 11 του άρθρου 38,
γ) της παρ. 2 του άρθρου 59 και
δ) της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’), περί αποδεικτικών είσπραξης.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568/Β’) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκείμενων στον ΦΠΑ για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στις τραπεζικές συναλλαγές, αφενός λόγω των αργιών του Πάσχα των Καθολικών και αφετέρου της απεργίας των εργαζομένων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ημερομηνία λήξης την 26.3.2008 μέχρι και τις 28.3.2008.
Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια ΔΟΥ, με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ