ΠΟΛ.1063/26.3.2008

Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα τέσσερα έτη από την ημερομηνία χορήγησής της

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592/Β’/17.11.2005) απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΥΟΟ), με την οποία κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), συμπληρωμένες και κωδικοποιημένες, οι διατάξεις των: ΑΥΟ Σ.1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497/Β’/18.7.1988) και 1144860/370/0015/ΠΟΛ.1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338/Β’/31.12.1998) και των ΑΥΟΟ 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362/Β’/23.10.2002), 1092819/366/0015/ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489/Β’/28.11.2002), 1103624/941/0015/ΠΟΛ.1292/31.12.2002 (ΦΕΚ 3/Β’/9.1.2003), 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754/Β’/11.6.2003) και 1075116/800/0015/ΠΟΛ.1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259/Β’/3.9.2003).
3. Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ), όπως αυτές διατυπώθηκαν με την από 24.1.2008 επιστολή του εν λόγω Συνδέσμου (1010569/142/29.1.2008).
4. Την υπ’ αριθ. 1020604/272/0015/19.2.2008 πρόταση της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.1809/1988 χορήγησης και ανάκλησης άδειών καταλληλότητας φορολογικών μηχανισμών, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τις συνεδριάσεις της στις 28.1.2008 και 7.2.2008.
5. Την ανάγκη προστασίας του δημόσιου συμφέροντος με τη διασφάλιση των δεδομένων των καταγραφόμενων συναλλαγών, αλλά και την προστασία των επιτηδευματιών υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν.1809/1988, με την προμήθεια τεχνολογικά εξελιγμένων και ασφαλέστερων τέτοιων μηχανισμών.
6. Την υπ’ αριθ. 42362/Y252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Από 1.10.2008 απαγορεύεται η διάθεση αδιάθετων αποθεμάτων, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων ή η χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών, από επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια καταλληλότητας, πωλητές, μεταπωλητές, επιτηδευματίες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, σε εγκεκριμένα μοντέλα ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΑΥΟ Σ.1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497/Β’/18.7.1988) και 1144860/370/0015/ΠΟΛ.1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338/Β’/31.12.1998).
2. Η αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης των ανωτέρω μοντέλων επιτρέπεται μέχρι τις 30.9.2009 και μόνο στις περιπτώσεις βλάβης αυτών.
3. Από 1.1.2009 απαγορεύεται η σφράγιση (θεώρηση), εισαγωγή και παραγωγή από επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια καταλληλότητας σε εγκεκριμένα μοντέλα ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΑΥΟΟ 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362/Β’/23.10.2002), 1092819/366/0015/ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489/Β’/28.11.2002, 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754/Β’/11.6.2003) και 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592/Β’/17.11.2005) και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και μετά έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώνουν τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της.
4. Οι επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια καταλληλότητας, καθώς και οι πωλητές, μεταπωλητές ή οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, που πωλούν ή διαθέτουν με χρηματοδοτική μίσθωση ΦΗΜ, υποχρεούνται, από τη δημοσίευση της παρούσας, σε κάθε πώληση – παράδοση νέου μη χρησιμοποιηθέντος ΦΗΜ να αναγράφουν διακεκριμένα και εντύπως με τυπογραφικά στοιχεία (π.χ. με τη χρήση σφραγίδας) στην πρώτη σελίδα κάθε συνοδευτικού Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) την ένδειξη: «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:………», η οποία προσδιορίζεται ως εξής:
α) 1.1.2009 – για όσες άδειες καταλληλότητας έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν μέχρι 1.1.2009 τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους.
β) Την ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας καταλληλότητας – για όσες άδειες καταλληλότητας θα συμπληρώνουν από 1.1.2009 και μετά τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία χορήγησής τους.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.