ΠΟΛ.1064/31.3.2008

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/27.12.2005) «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Τα αιτήματα επαγγελματικών φορέων και πολιτών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των φυσικών προσώπων έτους 2008 που λήγουν την 31.3.2008 παρατείνεται μέχρι και την 18.4.2008.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας