ΠΟΛ.1066/31.3.2008

Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 25 του Ν.3610/2007 (ΦΕΚ 258/Α’) «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 25 του Ν.3610/2007 (ΦΕΚ 258/Α’/22.11.2007), με τις οποίες επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου.

Ν.3610/2007, άρθρο 25

Παράγραφοι 1, 2
Θεσπίζεται απαλλαγή από τον φόρο της κληρονομιάς, η οποία περιέρχεται σε σύζυγο, τέκνα, γονείς ή αδέλφια στρατιωτικού, κατά τον ορισμό της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α’), που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σε εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.
Στρατιωτικός νοείται, κατά την έννοια της παραπάνω παραγράφου, αυτός που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό και στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως αξιωματικός, ανθυπασπιστής ή οπλίτης ή αυτός που κατά τον νόμο αντιστοιχεί στους βαθμούς αυτούς, ανεξάρτητα από το όπλο, σώμα, κλάδο ή ειδικότητα που ανήκει, καθώς και οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η συνδρομή των συνθηκών και των προϋποθέσεων επέλευσης του γεγονότος του θανάτου του στρατιωτικού, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, σε εκτέλεση και εξαιτίας αυτής, θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από την οικεία υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατόπιν αίτησης των δικαιούχων της ανωτέρω απαλλαγής, καθολικών διαδόχων του αποβιώσαντος.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν αναδρομική ισχύ και εφαρμόζονται στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από την 1.1.2005.

Παράγραφος 4
Θεσπίζεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τις εταιρείες, των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής θα οριστούν στην υπουργική απόφαση που καθορίζει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.3091/2002.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στο ΦΕΚ (22.11.2007).

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ