ΠΟΛ.1068/3.4.2008

Αναπροσαρμογή τιμών για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α’) και του άρθρου 41α, όπως ορίστηκε με το άρθρο 10 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α’), και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 129/Α’).
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α’/3.1.1989).
3. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 14 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α’/23.3.1990), που προβλέπει αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών το βραδύτερο ανά διετία.
4. Τις ιδιαιτερότητες της γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, όπως χρήση (αγροτική, βοσκότοπος, δασική κ.λπ.), οικοδομική εκμετάλλευση, θέση (εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, κοινοτική οδό κ.λπ.), απόσταση από τη θάλασσα, αρτιότητα, απαλλοτρίωση κ.λπ.
5. Την ανάγκη εφαρμογής, κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, των σχετικών με το αντικειμενικό σύστημα διατάξεων ενιαία.
6. Την υπ’ αριθ. 1144814/26361/ΠΟΛ.1310/30.12.1998 (ΦΕΚ 1328/Β’/31.12.1998) απόφασή μας, σχετικά με τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, όπως αυτή ισχύει σήμερα.
7. Την υπ’ αριθ. 1020571/489/00TY/Δ’/ΠΟΛ.1036/27.2.2007 (ΦΕΚ 270/Β’/28.2.2007) απόφασή μας, με την οποία αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1069909/2230/00TY/Δ’/ΠΟΛ.1091/11.7.2007 (ΦΕΚ 1355/Β’/1.8.2007) απόφασή μας και ισχύει σήμερα.
8. Τις εισηγήσεις των αρμόδιων επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/1982, στις οποίες περιλαμβάνονται τα πορίσματά τους.
9. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
10. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Αναπροσαρμόζουμε τις τιμές εκκίνησης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας γης με το αντικειμενικό σύστημα σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, όπως στους συνημμένους πίνακες.
Παρεμβάλλονται πίνακες τιμών.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να ισχύει από τις 8.4.2008.

 

Ακριβές αντίγραφο

 Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ