ΠΟΛ.1071/3.4.2008

Kαταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2007

Σε συνέχεια της ΕΥΟΟ 1093538/688/ΠΟΛ.1123/Τ.&Ε.Φ./24.10.2006, αναφορικά με τη διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2007 και κατά το μέρος που αφορά στην καταστροφή των αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2007, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σε κάθε ΔΟΥ θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή αποτελούμενη από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή τον αναπληρωτή του, τον προϊστάμενο του Τμήματος Εμμέσων και Ειδικών Φόρων και τον κατά περίπτωση υπάλληλο που έχει ορισθεί για τη φύλαξη των σημάτων αυτών.
Με ευθύνη της ανωτέρω επιτροπής, παρουσία και του αρμόδιου οικονομικού επιθεωρητή ή του οικονομικού επιθεωρητή που θα ορίσει ο προϊστάμενος της οικείας Οικονομικής Επιθεώρησης, θα καταμετρηθούν τα σήματα κατά κατηγορία και θα καταστραφούν όλα.
Επίσης, με την ίδια διαδικασία, θα καταστραφούν και τα σήματα [πέντε (5) κάθε κατηγορίας] του έτους 2000 και προηγούμενων, που δεν είχαν καταστραφεί σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.
Για τις ανωτέρω ενέργειες θα συνταχθεί πρωτόκολλο το οποίο θα υπογραφεί από τα μέλη της επιτροπής και θα θεωρηθεί από τον αρμόδιο επιθεωρητή.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η προϊστάμενη της Γραμματείας

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ