ΠΟΛ.1072/8.4.2008

Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων έκδοσης παραστατικών για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, υποβολή αναλυτικών καταστάσεων και των αντίστοιχων παραστατικών για τις συναλλαγές του είδους αυτού – Διευκρινίσεις σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στον ΚΒΣ με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’)

ΓΕΝΙΚΑ
Στο ΦΕΚ 9/Α’/29.1.2008 δημοσιεύτηκε ο Ν.3634/2008 «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις» και με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (άρθρα 24 και 25) επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) και του άρθρου 5 του Ν.2523/1997.Επίσης, με την υπ’ αριθ. 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΥΟΟ) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 161/Β’, όπως αυτή συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 307/Β’, θεσπίστηκαν ορισμένες υποχρεώσεις για τους επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, αναφορικά με την έκδοση των φορολογικών τους παραστατικών, την υποβολή αντιτύπων τους, καθώς επίσης και την υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού καυσίμου.
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του Ν.3634/2008 και των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων, όσον αφορά στα θέματα δικής μας αρμοδιότητας, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις. Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της παρούσας εγκυκλίου τυχόν παραπομπές θα γίνονται στην ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.12.2008, που συμπλήρωσε και κωδικοποίησε την ΑΥΟΟ 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 (και όχι στην τελευταία).

Ι. Πεδίο εφαρμογής – Υπόχρεοι
Υπόχρεοι στην έκδοση φορολογικών παραστατικών, σύμφωνα με το περιεχόμενο της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008, καθώς επίσης στην υποβολή αναλυτικών καταστάσεων με τις συναλλαγές του είδους αυτού και στην υποβολή αντιτύπων παραστατικών τους (σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3634/2008), είναι όλοι οι επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης σε οποιοδήποτε στάδιο, δηλαδή από τις επιχειρήσεις που καταθέτουν Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή μέχρι αυτές που πωλούν για τελική κατανάλωση, εφόσον έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ) κατόπιν αίτησής τους και έχουν λάβει Αριθμό Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ. Συνεπώς, στο πεδίο εφαρμογής εμπίπτουν σχηματικά όλοι όσοι βρίσκονται εντός της αλυσίδας πώλησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης και έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ, πλην των μονάδων πρωτογενούς παραγωγής του (διυλιστήρια).

II. Εκδιδόμενα παραστατικά
1. Αριθμός αντιτύπων
Τα ανωτέρω πρόσωπα, πλην των επιτηδευματιών ΔΙΠΕΘΕ που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας ΚΒΣ, και μόνο για τις πωλήσεις που πραγματοποιούν προς άλλους επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ, υποχρεούνται να εκδίδουν όλα τα παραστατικά για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης από τριπλότυπα στελέχη, στο δεύτερο αντίτυπο των οποίων θα αναγράφεται η ένδειξη «Για το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 εμπίπτουν όλα τα φορολογικά στοιχεία, πλην του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής, καθώς δεν πραγματοποιούνται παραδόσεις πετρελαίου με το στοιχείο αυτό.

2. Επισημάνσεις ως προς το περιεχόμενο των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών
Το περιεχόμενο των παραστατικών, πέραν των οριζόμενων στις κατ’ ιδίαν διατάξεις του ΚΒΣ, προβλέπεται αναλυτικά στο άρθρο 2 της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008. Όσον αφορά ειδικότερα ορισμένα πρόσθετα στοιχεία που απαιτείται να αναγράφονται στα φορολογικά παραστατικά, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Ως προς τα στοιχεία του προσώπου που βαρύνεται με τη δαπάνη. Στην περίπτωση που η δαπάνη βαρύνει από κοινού πολλά πρόσωπα (π.χ. πολυκατοικία, διπλοκατοικία κ.λπ.), αναγράφεται το όνομα του διαχειριστή του κτηρίου ή ενός προσώπου που διαμένει στο τροφοδοτούμενο κτήριο (αν δεν υπάρχει τυπικά η έννοια της επαγγελματικής «διαχείρισης»). Στην περίπτωση δε που η διαχείριση έχει ανατεθεί επ’ αμοιβή σε επιχείρηση («επαγγελματική διαχείριση»), απαιτείται να αναγράφεται, πέραν του ονόματος και πατρώνυμου του προσώπου που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος των συνιδιοκτητών ή ενοίκων του κτηρίου που έχει συναποφασιστεί και οριστεί ως συνδιαχειριστής, και ο ΑΦΜ της επιχείρησης διαχείρισης, χωρίς να απαιτείται η αναγραφή της επωνυμίας της. Επισημαίνεται ότι αυτή είναι και η μόνη περίπτωση που απαιτείται η αναγραφή ΑΦΜ σε στοιχείο λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.
β) Ως προς τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτηρίου στη θέρμανση του οποίου αφορά η σχετική προμήθεια του πετρελαίου. Ο κωδικός αυτός αναγράφεται εντός πλαισίου στον λογαριασμό της ΔΕΗ και δεν πρέπει να συγχέεται με τον αριθμό παροχής ΔΕΗ.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η παράδοση του πετρελαίου γίνει με δελτίο αποστολής και στη συνέχεια εκδοθεί το παραστατικό αξίας, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής αναγράφεται και στα δύο φορολογικά στοιχεία.
Σε περίπτωση οικιών που εξυπηρετούνται από κοινή δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης (π.χ. διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες κ.λπ.), θα αναγράφεται ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής κατανάλωσης του κοινόχρηστου ρεύματος, ενώ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα, θα αναγράφεται ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής οποιουδήποτε λογαριασμού οποιασδήποτε εκ των τροφοδοτούμενων οικιών.
Στην περίπτωση που ο λογαριασμός ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομα προσώπου που δεν διαμένει στο τροφοδοτούμενο κτήριο, θα αναγράφεται και πάλι ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού της ΔΕΗ προς το πρόσωπο αυτό, π.χ. κτήριο που έχει μεταβιβαστεί ή εκμισθωθεί ο λογαριασμός του οποίου έρχεται στο όνομα του παλαιού ιδιοκτήτη ή του εκμισθωτή.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι το όνομα του προσώπου που αναγράφεται στο φορολογικό παραστατικό, επειδή βαρύνεται με τη δαπάνη ή εκπροσωπεί τους βαρυνόμενους με τη δαπάνη, δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το όνομα του προσώπου προς το οποίο εκδίδεται ο λογαριασμό της ΔΕΗ επί του οποίου αναγράφεται ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, αρκεί ο λογαριασμός αυτός να αφορά το τροφοδοτούμενο με πετρέλαιο θέρμανσης κτήριο.
Διευκρινίζεται επίσης ότι ο κωδικός αυτός αναγράφεται μόνο στις πωλήσεις προς τελικούς καταναλωτές (επιτηδευματίες και ιδιώτες) και όχι στα ενδιάμεσα στάδια πώλησης.
Εξάλλου, δεδομένου ότι το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ και άλλοι Φορείς του δημόσιου τομέα λαμβάνουν ημερολόγιο έκδοσης λογαριασμών ρεύματος, στο οποίο δεν αναγράφεται ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, αλλά μόνο ο αριθμός παροχής ΔΕΗ, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής που αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής της ΔΕΗ του τροφοδοτούμενου κτηρίου, θα αναζητηθεί από τα παραπάνω πρόσωπα μέσω του δικτυακού τόπου www.ifestos.mnec.gr («Ενημερωτικό υλικό / Βοηθήματα και εργαλεία / Εργαλείο υπολογισμού και επιβεβαίωσης κωδικών πληρωμής Δ.Ε.Η.», σύμφωνα με την ισχύουσα διαμόρφωση του δικτυακού τόπου), προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά τους προμηθευτές τους.
γ) Ως προς τα τυχόν υπάρχοντα παραστατικά. Οι επιτηδευματίες που έχουν αποθέματα φορολογικών στοιχείων, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, εφόσον το επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι θα τίθενται επ’ αυτών, σε όλα τα αντίτυπά τους, σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο του εντύπου, όλες οι επιπλέον οριζόμενες ενδείξεις, χειρόγραφα, εντύπως ή με σφραγίδα, και καθόσον αφορά τις ενδείξεις για το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου και το τελικό πληρωτέο ποσό από τον πελάτη καταναλωτή μπορεί να αναγραφούν στην πίσω σελίδα του πρωτοτύπου και του στελέχους για τις συναλλαγές μέχρι 15.5.2008.
Οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ που θα θεωρήσουν νέα στοιχεία, πρέπει να φυλάσσουν τα θεωρηθέντα και μη χρησιμοποιηθέντα φορολογικά στοιχεία μέχρι τη διακοπή των εργασιών τους. Εναλλακτικά, οι ΔΟΥ έχουν την δυνατότητα ακύρωσης των στοιχείων αυτών με το αιτιολογικό ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον υπόχρεο.
Για τη διευκόλυνση των συναλλασσόμενων, παρατίθενται στο παράρτημα ενδεικτικά υποδείγματα φορολογικών παραστατικών διακίνησης και πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης σε τελικό καταναλωτή, με την επισήμανση ότι το περιεχόμενό τους είναι σύμφωνο με τις επιταγές της φορολογικής αποκλειστικά νομοθεσίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναγράφονται άλλες ενδείξεις που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις (π.χ. Υπουργείου Ανάπτυξης).
δ) Ως προς τη δυνατότητα παράδοσης και πώλησης άλλων ειδών καυσίμων με τα στοιχεία αυτά. Οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ μπορούν να παραδίδουν και πωλούν και άλλα είδη καυσίμων με τα στοιχεία αυτά, εφόσον όμως δεν πρόκειται για πωλήσεις σε τελικό καταναλωτή. Εφιστάται η προσοχή τους ωστόσο ως προς την ορθή καταχώριση των συναλλαγών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1(α) του άρθρου 20 του ΚΒΣ (βλ. κατωτέρω υπό IV), καθώς επίσης και στην ορθή καταχώριση των σχετικών ποσοτήτων στις αναλυτικές καταστάσεις που υποβάλλονται για τις συναλλαγές που αφορούν το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης.

III. Μεταβολές στον ΚΒΣ – Π.Δ.186/1992 (Έναρξη ισχύος από 29.1.2008)
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.3634/2008 προστίθεται στο τέλος του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 – ΦΕΚ 84/Α’) νέα παρ. 7. Με τις νέες διατάξεις θεσπίζονται για τους επιτηδευματίες εμπορίας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης οι εξής υποχρεώσεις: α) υποχρέωση υποβολής κατάστασης με τις αγορές και τις πωλήσεις του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης και β) υποχρέωση υποβολής των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών που εξέδωσαν για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης. Ειδικότερα:
1. Υποβολή καταστάσεων με τις συναλλαγές
Θεσπίζεται, για τους επιτηδευματίες που εμπορεύονται πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, η υποχρέωση υποβολής καταστάσεων για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν από αγορές και πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή.
Η υποβολή γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου www.ifestos.mnec.gr με τους τρόπους, τις μεθόδους και τις τεχνικές απαιτήσεις του είδους των ηλεκτρονικών αρχείων και των δεδομένων, που προβλέπονται στην ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 και τον σχετικό δικτυακό τόπο.

Α. Διευκρινίσεις ως προς το περιεχόμενο των καταστάσεων
- Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008, οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να υποβάλουν από τις 15.2.2008 έως 15 Μαΐου κάθε έτους αναλυτικές καταστάσεις με τις συναλλαγές (αγορές και πωλήσεις) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης κάθε ημέρας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στην κατάσταση αυτή να περιλαμβάνονται διακεκριμένα τόσο τα δεδομένα της ημέρας που αυτή αφορά, όσο και τα δεδομένα (μερικά ή όλα) και άλλων ημερών, που πάντως δεν μπορεί να είναι περισσότερες από επτά (7) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες (π.χ. Δευτέρα έως και Κυριακή), συνυπολογιζόμενων στην περίπτωση αυτή, για τον προσδιορισμό του διαστήματος, και των ενδιάμεσων ημερών που τυχόν δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές.
- Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης πετρελαίου με αναφορά του είδους του σχετικού παραστατικού παράδοσης του αγαθού, της ημερομηνίας έκδοσης και του αύξοντος αριθμού του. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η παράδοση έχει πραγματοποιηθεί με δελτίο αποστολής και το παραστατικό αξίας εκδόθηκε ταυτόχρονα με το δελτίο αποστολής αλλά όχι συνενωμένο με αυτό ή εκ των υστέρων ή δεν έχει εκδοθεί μέχρι τον χρόνο υποβολής της κατάστασης, θα πρέπει στα σχετικά πεδία της κατάστασης να καταχωρηθεί αφενός το δελτίο αποστολής (αφού αυτό είναι το παραστατικό παράδοσης) και αφετέρου, όταν πρόκειται για πωλήσεις σε τελικό καταναλωτή, το τελικό πληρωτέο ποσό για λογαριασμό του πελάτη (δηλαδή το επιστρεπτέο στον επιτηδευματία ΔΙΠΕΘΕ ποσό) και ο συντελεστής του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτό.
- Επίσης, καταχωρούνται οι ιδιοχρησιμοποιήσεις από την ίδια την επιχείρηση σε υπαγόμενη ή μη υπαγόμενη στον ΦΠΑ δραστηριότητα και οι αναλήψεις από τον υπόχρεο για την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών, στις οποίες υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), αλλά και οι αυτοπαραδόσεις (δωρεά σε τρίτους), στις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του ως άνω φόρου.
- Οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ που καταθέτουν Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή, καταχωρούν την ποσότητα που εκτελώνισαν και ως αριθμός παραστατικού τίθεται ο αριθμός της ΔΕΦΚ.
- Δεν καταχωρούνται στις καταστάσεις αυτές τυχόν διακινήσεις μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία ΔΙΠΕΘΕ, καθώς επίσης συναλλαγές για τις οποίες εκδόθηκε αρχικά φορολογικό στοιχείο, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε και στη συνέχεια εκδόθηκε ακυρωτικό στοιχείο. Επίσης, δεν καταχωρούνται τυχόν πιστωτικά που εκδόθηκαν για λόγους άλλους πλην της επιστροφής ποσοτήτων (π.χ. καταχωρούνται τα πιστωτικά τιμολόγια λόγω επιστροφής και οι αποδείξεις επιστροφής, αλλά δεν καταχωρούνται τα πιστωτικά λόγω τζίρου κ.λπ.), καθώς και οι ποσότητες που λαμβάνονται από αντλίες – μετρητές ή αντλίες ή μετρητές για λιτρομετρήσεις από τις υπηρεσίες μετρολογίας και τα συνεργεία επισκευής αντλιών, καθώς και από τους πρατηριούχους κατά την έναρξη της ημέρας για τις υποχρεωτικές λιτρομετρήσεις των αντλιών και επαναφέρονται στις δεξαμενές.
- Οι πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης που τυχόν πραγματοποιούνται σε άλλους επιτηδευματίες με το ίδιο αντικείμενο εμπορίας, που δεν έχουν λάβει Αριθμό Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις πωλήσεων σε τελικούς καταναλωτές χωρίς στοιχεία επιστροφής του ΕΦΚ (όταν δηλαδή στο ποσό που καταβάλλει ο τελικός καταναλωτής συμπεριλαμβάνεται ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ που αναλογεί) ή σε τελικούς καταναλωτές που δεν διαθέτουν κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (και επομένως επίσης χωρίς στοιχεία επιστροφής του ΕΦΚ), υποβάλλονται με τις εν λόγω καταστάσεις στον Κωδικό 205.
- Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν.2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) και της παρ. 2 του άρθρου 12 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις οποίες για τον υπολογισμό του ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα που φορολογούνται με βάση το χιλιόλιτρο, λαμβάνεται υπόψη θερμοκρασία προϊόντος 15°C, οι ποσότητες του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης που εκτελωνίζονται ή αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ επιτηδευματιών εγγεγραμμένων στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ, θα καταχωρούνται στις αναλυτικές καταστάσεις με αναγωγή στη θερμοκρασία των 15°C, προκειμένου να γίνεται ο υπολογισμός του προς επιστροφή ΕΦΚ, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.3634/2008.
- Οι καταχωρίσεις στις αναλυτικές καταστάσεις (ανά γραμμή) γίνονται ανά Αριθμό Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ.
- Επισημαίνεται ότι μηδενικές καταστάσεις δεν υποβάλλονται.

Β. Χρόνος υποβολής της κατάστασης
Η κατάσταση υποβάλλεται το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που αφορά και, σε περίπτωση που περιλαμβάνει τα δεδομένα περισσότερων ημερών, όχι όμως πέραν των επτά (7), υποβάλλεται το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την τελευταία ημέρα που αυτή αφορά/περιλαμβάνει.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η ως άνω προθεσμία μετακυλίεται ανάλογα.

Παραδείγματα
1. Κατάσταση που περιλαμβάνει τα δεδομένα των συναλλαγών της 5.3.2008 (ημέρα Τετάρτη), υποβάλλεται μέχρι και τις 12.3.2008 (ημέρα Τετάρτη).
2. Κατάσταση που περιλαμβάνει τα δεδομένα των συναλλαγών της 7.3.2008 (ημέρα Παρασκευή), υποβάλλεται μέχρι και τις 14.3.2008 (ημέρα Παρασκευή).
3. Κατάσταση περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα των ημερών 26, 27, 28, 29 Φεβρουαρίου, 2 και 3.3.2008 (ημέρα Δευτέρα) και ορισμένα δεδομένα της 1ης Μαρτίου που από παραδρομή δεν είχαν περιληφθεί στην κατάσταση της αντίστοιχης ημερομηνίας (1.3.2008). Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την τελευταία ημερομηνία που περιλαμβάνει η κατάσταση (3.3.2008) και, δεδομένου ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της, δηλαδή η 10.3.2008, είναι αργία (Καθαρά Δευτέρα), υποβάλλεται μέχρι και τις 11.3.2008 (ημέρα Τρίτη).
4. Κατάσταση περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα των ημερών 17, 19, 21 και 23 Μαρτίου (18, 20 και 22 δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές). Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται μέχρι και τις 30.3.2008 (ημέρα Κυριακή), δηλαδή μέσα σε επτά (7) ημέρες από την τελευταία ημερομηνία που περιλαμβάνει η κατάσταση (23.3.2008).

2. Υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών που εκδόθηκαν για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.3634/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 θεσπίζεται για τους ανωτέρω επιτηδευματίες η υποχρέωση να υποβάλουν μέχρι τη 10η ημέρα κάθε μήνα τα δεύτερα αντίτυπα των φορολογικών παραστατικών που εξέδωσαν εντός κάθε προηγούμενου μήνα και με τα οποία έγινε παράδοση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης.
Διευκρινίζεται ότι αποστέλλονται μόνο τα φορολογικά παραστατικά με τα οποία έγινε η παράδοση του είδους και τα οποία εξάλλου έχουν καταχωρηθεί και στις αναλυτικές καταστάσεις των συναλλαγών που έχουν υποβληθεί, δηλαδή, στην περίπτωση που η παράδοση έγινε με δελτίο αποστολής και το στοιχείο αξίας εκδίδεται μεταγενέστερα, αποστέλλεται μόνο το δελτίο αποστολής.
Σε περίπτωση ύπαρξης παλαιών αποθεμάτων των ως άνω παραστατικών διάθεσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, τα οποία εκδίδονται από διπλότυπα στελέχη, θα υποβάλλεται το αντίτυπο του στελέχους φυλασσόμενου φωτοαντιγράφου αυτού ως παραστατικού εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ. Στην περίπτωση που οι ενδείξεις για το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου και το τελικό πληρωτέο ποσό από τον πελάτη καταναλωτή αναγράφονται στην πίσω σελίδα του πρωτοτύπου και του στελέχους, για τις συναλλαγές μέχρι 15.5.2008, παρέχεται η δυνατότητα να κρατείται φωτοαντίγραφο της πρώτης μόνο σελίδας.
Οι επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν ήδη τριπλότυπα παραστατικά με τις ενδείξεις, πέραν του πρωτοτύπου που προορίζεται για τον πελάτη, «για το λογιστήριο» ή άλλες ενδείξεις και «στέλεχος» αντίστοιχα, αποστέλλουν προς διασταύρωση το αντίτυπο με την ένδειξη «για το λογιστήριο» ή άλλη ένδειξη.
Η αποστολή γίνεται με φακέλους ασφαλείας με προπληρωμένο τέλος, που θα τους αποσταλούν από τις υπηρεσίες ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ένας φάκελος, οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ θα χρησιμοποιούν περισσότερους. Στον φάκελο θα πρέπει να συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:
- Επωνυμία.
- Αριθμός Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ,
- Μήνας υποβολής.
- Α/Α φακέλου – Σύνολο φακέλων.
Στον Αριθμό Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ θα συμπληρώνεται ο σχετικός αριθμός ΔΙΠΕΘΕ της εγκατάστασης από την οποία έχουν διενεργηθεί οι παραδόσεις, τα φορολογικά παραστατικά των οποίων περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο φάκελο, ο οποίος θα αποστέλλεται ανά Αριθμό Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ. Ως μήνας υποβολής θα αναγράφεται ο μήνας του οποίου οι πωλήσεις αποστέλλονται και στο τελευταίο πεδίο θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός φακέλου και ο συνολικός αριθμός των φακέλων του συγκεκριμένου μήνα, π.χ. για αποστολή ενός φακέλου 1/1, για αποστολή τριών φακέλων 1/3, 2/3, 3/3 κ.λπ.
Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής, η οποία θα αναγράφεται επί των φακέλων, είναι:

ΗΦΑΙΣΤΟΣ
(Υπηρεσίες Επεξεργασίας / Φύλαξης Παραστατικών)
Αγ. Μαρίνης 54α & Νέα Περιφ. Ασπροπύργου
193 00 Ασπρόπυργος

Ο φάκελος κλείνεται και σφραγίζεται με ευθύνη του αποστολέα. Το σφράγισμα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην είναι δυνατό το άνοιγμα του φακέλου χωρίς να καταστραφεί ο φάκελος.
Εξαιρετικά και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1026979/166/0015/5.3.2008 διαταγής – τηλεγραφήματός μας, τα αντίτυπα των φορολογικών στοιχείων με τα οποία πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης κατά την περίοδο από 15.2.2008 έως 31.3.2008, παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθούν έως 24.4.2008.

Εναλλακτικός τρόπος υποβολής αντιτύπων μέσω αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων, στην περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης με σήμανση
Στην περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης παραστατικών με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ), εναλλακτικά είναι δυνατόν να υποβάλλονται τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία των σημανθέντων παραστατικών.
Συγκεκριμένα, για κάθε παραστατικό υποβάλλονται τα αρχεία:
α) των δεδομένων του περιεχομένου του τιμολογίου (αρχείο «*_a.txt») και
β) της ψηφιακής σήμανσης (αρχείο «*_b.txt»).
Επίσης, για κάθε εκδιδόμενο δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων – (ΔΗΦΑΣΣ) – Ζ, που αφορά εκδοθέντα και σημανθέντα παραστατικά παραδόσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, υποβάλλεται και αντίστοιχο αρχείο (αρχείο «*_c.txt»).
Η υποβολή των ανωτέρω γίνεται ανά Αριθμό Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ και κωδικό μητρώου ΕΑΦΔΣΣ.
Η αποστολή των ανωτέρω ηλεκτρονικών αρχείων γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου του «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» από 1.5.2008 και εφεξής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ifestos.mnec.gr, στον οποίο θα παρέχονται και οι σχετικές οδηγίες αποστολής.
Αυτονόητο είναι ότι, στην περίπτωση αυτή, παρέλκει (δεν επιβάλλεται) η έκδοση δεύτερου αντιτύπου των ως άνω παραστατικών και η αποστολή τους στη φυσική τους μορφή.

3. Αντιμετώπιση των περιπτώσεων επιστροφών ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, λόγω μη παραλαβής της συνολικής ποσότητας από τον τελικό καταναλωτή – Σχετικά παραδείγματα
3.1. Εάν η παράδοση του πετρελαίου πραγματοποιηθεί με δελτίο αποστολής, τότε γίνεται ευκρινής διόρθωση της παραδοθείσας ποσότητας και ακολουθεί η έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης ή του τιμολογίου πώλησης βάσει του διορθωμένου δελτίου αποστολής. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και για την ποσότητα που είτε επιστρέφεται στις εγκαταστάσεις του πωλητή είτε παραδίδεται σε άλλον πελάτη.
Στην αναλυτική κατάσταση συναλλαγών καταχωρείται το διορθωμένο δελτίο αποστολής, με ταυτόχρονη καταχώριση των οικονομικών στοιχείων της συναλλαγής που αφορούν την επιστροφή του φόρου.
Το δεύτερο δελτίο αποστολής καταχωρείται μόνο στην περίπτωση που αποτελεί το στοιχείο παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης σε επόμενο πελάτη, οπότε καταχωρούνται και τα οικονομικά στοιχεία της επιστροφής του φόρου που αφορούν τον επόμενο αυτόν πελάτη, άλλως δεν καταχωρείται.
3.2. Εάν η παράδοση πραγματοποιηθεί με συνενωμένο στοιχείο διακίνησης και αξίας, δηλαδή δελτίο αποστολής – τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο αποστολής – απόδειξη λιανικής, και στη συνέχεια η μη παραληφθείσα ποσότητα επιστρέφεται στις εγκαταστάσεις του πωλητή, τότε δεν γίνεται καμία διόρθωση στο αρχικό φορολογικό στοιχείο.
Σε περίπτωση λιανικής πώλησης, ο πωλητής εκδίδει δελτίο αποστολής για την επιστρεφόμενη ποσότητα και απόδειξη επιστροφής (άρθρο 13 του ΚΒΣ), με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008, για την κατάλληλη λογιστική απεικόνιση όσον αφορά την επιστροφή του φόρου.
Σε περίπτωση χονδρικής πώλησης, για την μη παραληφθείσα – επιστρεφόμενη ποσότητα εκδίδεται υποχρεωτικά δελτίο αποστολής είτε από τον αγοραστή (που δεν παρέλαβε όλη την ποσότητα) είτε από τον πωλητή του πετρελαίου, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία και των δύο αντισυμβαλλόμενων. Στη συνέχεια και εντός του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του ΚΒΣ χρόνου εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο.
Η επιστρεφόμενη ποσότητα με τα αντίστοιχα ποσά επιστρεφόμενου φόρου καταχωρείται στην κατάσταση, στη μεν λιανική πώληση με την απόδειξη επιστροφής, στη δε χονδρική πώληση με το δελτίο αποστολής της επιστροφής (ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου).
3.3. Εάν η παράδοση πραγματοποιηθεί με συνενωμένο στοιχείο διακίνησης και αξίας, δηλαδή δελτίο αποστολής – τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο αποστολής – απόδειξη λιανικής, και στη συνέχεια η μη παραληφθείσα ποσότητα διακινηθεί προς άλλον πελάτη, τότε δεν γίνεται καμία διόρθωση στο αρχικό φορολογικό στοιχείο.
Σε περίπτωση λιανικής πώλησης, ο πωλητής για την μη παραληφθείσα από τον πρώτο πελάτη ποσότητα εκδίδει απόδειξη επιστροφής, με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008, για την κατάλληλη λογιστική απεικόνιση. Επίσης, εκδίδει δελτίο αποστολής και απόδειξη λιανικής προς τον δεύτερο πελάτη.
Σε περίπτωση χονδρικής πώλησης, για την μη παραληφθείσα – επιστρεφόμενη ποσότητα εκδίδεται υποχρεωτικά δελτίο αποστολής είτε από τον αγοραστή (που δεν παρέλαβε όλη την ποσότητα) είτε από τον πωλητή του πετρελαίου, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία και των δύο αντισυμβαλλόμενων και η ένδειξη «επιστροφή». Στη συνέχεια, εκδίδεται δεύτερο δελτίο αποστολής από τον πωλητή πετρελαίου για τη διακίνηση και πώληση προς τον δεύτερο πελάτη.
Εντός του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του ΚΒΣ χρόνου, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο για την μη παραληφθείσα ποσότητα και χρεωστικό τιμολόγιο για τον δεύτερο πελάτη, αντίστοιχα.
Όσον αφορά την καταχώριση στην κατάσταση δεδομένων συναλλαγών, η επιστρεφόμενη ποσότητα με τον αντίστοιχο επιστρεφόμενο φόρο καταχωρείται στην κατάσταση, στη μεν λιανική πώληση με την απόδειξη επιστροφής, στη δε χονδρική πώληση με το δελτίο αποστολής έκδοσης είτε του πρώτου πελάτη είτε του πωλητή, που φέρει την ένδειξη «επιστροφή» (ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου). Η δεύτερη πώληση καταχωρείται με το δελτίο αποστολής έκδοσης του πωλητή προς τον δεύτερο πελάτη.

Παράδειγμα 1
Λιανική πώληση
Δελτίο αποστολής: 1.000 λίτρα προς πελάτη Α.
Παραλαβή: 800 λίτρα.
Τα υπόλοιπα 200 λίτρα επιστρέφουν στις εγκαταστάσεις του πωλητή.
Εκδιδόμενα στοιχεία
Δ.Α. «1000» – Χειρόγραφη Διόρθωση «800».
Ακολουθεί κανονική Α.Λ.Π. με το μειωμένο ποσό (800).
Δ.Α. για την επιστροφή των 200 λίτρων στις εγκαταστάσεις του πωλητή.

Παράδειγμα 2
Λιανική πώληση
Δ.Α. για 1.000 λίτρα προς πελάτη Α.
Παραλαβή από πελάτη Α 800 λίτρων.
Η αποστολή συνεχίζει σε πελάτη Β που παραλαμβάνει 200 λίτρα.
Εκδιδόμενα στοιχεία
Δ.Α. για 1.000 λίτρα. Χειρόγραφη διόρθωση «800».
Άλλο Δ.Α. για πελάτη Β με 200 λίτρα.
Αντίστοιχες αποδείξεις λιανικής.

Παράδειγμα 3
Χονδρική πώληση
Δ.Α. – Τιμολόγιο για 1.000 λίτρα.
Παραλαβή 800 λίτρα.
Επιστροφή 200 λίτρων στις εγκαταστάσεις του πωλητή.
Εκδιδόμενα στοιχεία
Δ.Α. – Τιμολόγιο για 1.000 λίτρα.
Δ.Α. έκδοσης είτε του αγοραστή που τελικά δεν παρέλαβε είτε του πωλητή, για την επιστροφή των 200 λίτρων προς τις εγκαταστάσεις του πωλητή. Ανεξάρτητα από τον εκδότη του στοιχείου, θα αναγράφονται σε αυτό τα στοιχεία και των δύο συναλλασσόμενων.
Πιστωτικό τιμολόγιο για τα 200 λίτρα.

Παράδειγμα 4
Λιανική πώληση
Δ.Α. – Α.Λ.Π. προς πελάτη Α για 1.000 λίτρα.
Παραλαβή 800 λίτρα.
Η αποστολή συνεχίζει σε πελάτη Β που παραλαμβάνει 200 λίτρα.
Εκδιδόμενα στοιχεία
Δ.Α. – Α.Λ.Π. για πελάτη Α 1.000 λίτρα.
Δ.Α. για πελάτη Β 200 λίτρα.
Απόδειξη επιστροφής για 200 λίτρα προς Α.
Α.Λ.Π. 200 λίτρα για Β.

Παράδειγμα 5
Χονδρική πώληση
Δ.Α. – Τιμολόγιο προς πελάτη Α για 1.000 λίτρα.
Παραλαβή 800 λίτρων.
Η αποστολή συνεχίζει σε πελάτη Β που παραλαμβάνει 200 λίτρα.
Εκδιδόμενα στοιχεία
Δ.Α. – Τιμολόγιο για πελάτη Α για 1.000 λίτρα.
Δ.Α. έκδοσης είτε του αγοραστή που δεν παρέλαβε είτε του πωλητή, για την μη παραληφθείσα ποσότητα των 200 λίτρων με την ένδειξη «επιστροφή». Ανεξάρτητα από τον εκδότη του Δ.Α., θα αναγράφονται σε αυτό τα στοιχεία και των δύο συναλλασσόμενων.
Δ.Α. για διακίνηση και παράδοση σε πελάτη Β 200 λίτρων.
Πιστωτικό τιμολόγιο προς πελάτη Α για 200 λίτρα.
Τιμολόγιο για την πώληση στον Β 200 λίτρων.

ΙV. Μεταβολές στο άρθρο 5 του Ν.2523/1997 (έναρξη ισχύος από 15.2.2008)
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α’). Με τις νέες διατάξεις επέρχονται κατά παράγραφο οι εξής τροποποιήσεις:
1. Παρ. 25.1. Κατάργηση των διατάξεων του προτελευταίου εδαφίου της περ. ζ’ της παρ. 6
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταργούνται από 15.2.2008 οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 5, με τις οποίες καθορίζεται το είδος της παράβασης, το επιβαλλόμενο πρόστιμο, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας στις περιπτώσεις μη υποβολής, εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή ελλιπούς υποβολής καταστάσεων πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, η υποχρέωση υποβολής των οποίων θεσπίστηκε με τις διατάξεις των ΑΥΟΟ 1086978/609/0015/ΠΟΛ.1121/15.9.2005 (ΦΕΚ 1310/Β’) και 1003080/22/0015/ΠΟΛ.1002/12.1.2006 (ΦΕΚ 94/Β’).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Επισημαίνεται ότι κάθε παράβαση που διαπιστώνεται αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής των καταστάσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης με βάση τις διατάξεις των προαναφερόμενων αποφάσεων, δηλαδή μέχρι και το ημερολογιακό έτος 2007 (έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παρ. VΙI της παρούσας, παραλείπεται η υποβολή των εξαμηνιαίων καταστάσεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 14.2.2008), κρίνεται με βάση τις καταργούμενες διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περ. ζ’ της παρ. 6.

2. Παρ. 25.2. Θέσπιση αυτοτελών παραβάσεων που αφορούν τις υποχρεώσεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του ΚΒΣ (συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης)
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθενται στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 5 τρεις (3) νέες κατηγορίες – περιπτώσεις αυτοτελών παραβάσεων ιγ’, ιδ’ και ιε’, για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν τις νέες υποχρεώσεις των επιτηδευματιών εμπορίας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης της παρ. 7 του άρθρου 20 του ΚΒΣ, όπως αυτές καθορίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου αυτού και της ΑΥΟΟ 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 (όπως κωδικοποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008).
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτοτελούς παράβασης, το πρόστιμο ισούται με το γινόμενο του πλήθους των παραβάσεων επί το ποσό της κατηγορίας των βιβλίων που τηρεί ο υπόχρεος για το είδος αυτό, σύμφωνα με τις ΑΥΟΟ 1013365/71/0015/ΠΟΛ.1022/1.2.2008 και 1013370/72/0015/ΠΟΛ.1023/1.2.2008, όπως ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 1021713/130/0015/ΠΟΛ.1037/21.2.2008.

3. Περ. ιγ’. Μη υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης της παρ. 7 του άρθρου 20 του ΚΒΣ
Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής θεωρείται αυτοτελής παράβαση, με Συντελεστή Βαρύτητας δέκα (10), η κάθε μη υποβολή στοιχείων/κατάστασης για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης.

4. Περ. ιδ’. Εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης της παρ. 7 του άρθρου 20 του ΚΒΣ ή ανακριβής υποβολή αυτών ως προς την ποσότητα
Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής θεωρείται αυτοτελής παράβαση με Συντελεστή Βαρύτητας ένα (1):
α) Η κάθε εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων/κατάστασης για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης.
β) Η κάθε ανακριβής υποβολή στοιχείων/κατάστασης ως προς την ποσότητα για τις ίδιες ως άνω συναλλαγές.

5. Περ. ιε’. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης της παρ. 7 του άρθρου 20 του ΚΒΣ
Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής θεωρείται αυτοτελής παράβαση, με Συντελεστή Βαρύτητας ένα (1):
α) Η κάθε μη υποβολή των αντιτύπων των παραστατικών που έχουν εκδοθεί από τους επιτηδευματίες εμπορίας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης για τις συναλλαγές του είδους αυτού, ανεξάρτητα εάν η παράλειψη αυτή αφορά ένα ή περισσότερα αντίτυπα.
β) Η κάθε εκπρόθεσμη υποβολή των αντιτύπων των παραστατικών που έχουν εκδοθεί από τους ως άνω επιτηδευματίες για τις συναλλαγές του είδους αυτού, ανεξάρτητα εάν η παράλειψη αυτή αφορά ένα ή περισσότερα αντίτυπα.

6. Παρ. 25.3. Εφαρμογή της παρ. 9 «οροφές» του άρθρου 5 για τις αυτοτελείς παραβάσεις των νέων περ. ιγ’, ιδ’ και ιε’ της παρ. 8 του άρθρου 5
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 5. Με τις νέες διατάξεις:
α) Ορίζεται ότι, ειδικά για τις παραβάσεις της νέας περ. ιγ’ της παρ. 8, δηλαδή παραβάσεις που αφορούν την μη υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης της παρ. 7 του άρθρου 20 του ΚΒΣ, δεν υφίσταται ανώτατο όριο προστίμου (μη εφαρμογή οροφών).
β) Καθορίζεται το ανώτατο όριο προστίμου (οροφές) που ισχύει για τις νέες περ. ιδ’ και ιε’ της παρ. 8.
Έτσι, για καταλογισθείσες παραβάσεις της ίδιας κατηγορίας και χρήσης των περιπτώσεων αυτών, το ανώτατο όριο προστίμου, ανά κατηγορία, δεν μπορεί να υπερβεί το 30πλάσιο της κατηγορίας βιβλίων που υποχρεούται να τηρεί ο φορολογούμενος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Περίπτωση ιγ’
1. Στις 10.6.2008 διαπιστώνεται ότι επιτηδευματίας, ο οποίος τηρεί βιβλίο αγορών για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης και βιβλία Β’ κατηγορίας για τις πωλήσεις των λοιπών αγαθών, δεν έχει υποβάλει τις καταστάσεις πετρελαίου 12 συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών του μηνός Μαρτίου (1 έως 12 Μαρτίου).
α) Καταρχήν, για τον προσδιορισμό του πλήθους των αυτοτελών παραβάσεων (μη υποβολή), θα ληφθεί υπόψη το ανώτερο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής των επτά (7) ημερών (εφαρμογή του επιεικέστερου καθεστώτος) και όχι η υποβολή ανά ημέρα, δεδομένου ότι από τις διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα η κατάσταση να περιλαμβάνει τα δεδομένα επτά (7) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών.
Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα καταλογιστούν δύο (2) αυτοτελείς παραβάσεις, μία για τις ημέρες από 1-7 Μαρτίου και μία για τις ημέρες από 8-12 Μαρτίου.
β) Περαιτέρω, για την επιμέτρηση του προστίμου, θα ληφθεί υπόψη στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατηγορία των βιβλίων που τηρεί για τις πωλήσεις του είδους αυτού (βιβλίο αγορών) και θα εφαρμοστεί η ανάλογη ΒΑΣ.ΥΠ.1 (293,00 €).
Κατά συνέπεια, το πρόστιμο που θα του επιβληθεί, θα είναι:
Βιβλία Α’ κατηγορίας: 2 x 293,00 x 10 = 5.860,00 €.
2. Σε επόμενο έλεγχο διαπιστώνεται ότι ο ίδιος επιτηδευματίας δεν έχει υποβάλει τις καταστάσεις πετρελαίου ορισμένων ημερών των μηνών Απριλίου (3, 8, 12, 21 και 29) και Μαΐου 2008 (1, 2 και 3).
Επομένως, λαμβανομένων υπόψη των όσων διευκρινίστηκαν στο προηγούμενο παράδειγμα (α, β), θα καταλογιστούν τέσσερις (4) παραβάσεις μη υποβολής για τα εξής ειδικότερα χρονικά διαστήματα:
α) Για τις 3 και 8.4.2008 (δεδομένου ότι αυτές οι δύο ημερομηνίες, αρχής γενομένης από την 3.4.2008, βρίσκονται εντός χρονικού διαστήματος επτά συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών).
β) Για την 12.4.2008.
γ) Για την 21.4.2008.
δ) Για την 29/4, 1, 2 και 3.5.2008 (δεδομένου ότι αυτές οι ημερομηνίες, αρχής γενομένης από την 29.4.2008, βρίσκονται εντός χρονικού διαστήματος επτά συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών).
Κατά συνέπεια, το πρόστιμο που θα του επιβληθεί, εφόσον τηρεί βιβλία Α’ κατηγορίας, είναι:
Βιβλία Α’ κατηγορίας: 4 x 293,00 x 10 = 11.720,00 €.
Εάν στη συνέχεια διαπιστωθούν για τη χρήση αυτή (2008) και άλλες παραβάσεις της ίδιας κατηγορίας ιγ’ σε βάρος του εν λόγω επιτηδευματία, τότε κάθε φορά το πρόστιμο ισούται με το γινόμενο του πλήθους των παραβάσεων επί το ποσό της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων, δηλαδή πρόστιμο = πλήθος παραβάσεων x ΒΑΣ.ΥΠ.1, δεδομένου ότι δεν υφίσταται οροφή για τις παραβάσεις αυτής της κατηγορίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις, με τον συμβιβασμό θα καταβληθεί το 1/3 του προστίμου.

Περίπτωση ιδ’
Επιτηδευματίας υποβάλλει στις 20.3.2008 εκπρόθεσμα τρεις (3) καταστάσεις διαφορετικών χρονικών διαστημάτων και στον χρόνο της υποβολής τους τηρούσε βιβλία Β’ κατηγορίας για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης. Στον χρόνο που εκδίδεται η Απόφαση Επιβολής Προστίμου (π.χ. 23.4.2008) τηρεί βιβλία Α’ κατηγορίας για το είδος αυτό, σύμφωνα με τις ΑΥΟΟ 1013365/71/0015/ΠΟΛ.1022/1.2.2008 και 1013370/72/0015/ΠΟΛ.1023/1.2.2008 και την εγκύκλιο 1021713/130/0015/ΠΟΛ.1037/21.2.2008.
Το πρόστιμο που θα του επιβληθεί, θα είναι:
Βιβλία Α’ κατηγορίας: 3 x 293,00 x 1 = 879,00 €.
Εάν όμως κατά την έκδοση της ΑΕΠ ο εν λόγω επιτηδευματίας συνέχιζε να τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας (προαιρετική τήρηση), τότε θα του επιβληθεί πρόστιμο:
Βιβλία Β’ κατηγορίας: 3 x 586,00 x 1 = 1.758,00 €.
Σε επόμενο έλεγχο διαπιστώνεται ότι ο επιτηδευματίας αυτός έχει υποβάλει ανακριβώς ως προς την ποσότητα τρεις (3) καταστάσεις.
Το πρόστιμο που θα του επιβληθεί, θα είναι κατά περίπτωση:
Βιβλία Α’ κατηγορίας: 3 x 293,00 x 1 = 879,00 €.
Βιβλία Β’ κατηγορίας: 3 x 586,00 x 1 = 1.758,00 €.
Εάν στη συνέχεια διαπιστωθούν στην ίδια χρήση και άλλες παραβάσεις της ίδιας ως άνω περίπτωσης (ιδ’) σε βάρος του εν λόγω επιτηδευματία, τότε επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι να επιβληθεί το ανώτατο προβλεπόμενο πρόστιμο (30πλάσιο της ΒΑΣ.ΥΠ.1) για τη χρήση αυτή.
Σε όλες τις περιπτώσεις, με τον συμβιβασμό θα καταβληθεί το 1/3 του προστίμου.

Περίπτωση ιε’
Επιτηδευματίας υποβάλλει εκπρόθεσμα αντίτυπα παραστατικών τριών (3) διαφορετικών μηνών έτους 2008 (5 αντίτυπα μηνός Φεβρουαρίου, 10 αντίτυπα μηνός Μαρτίου, 5 αντίτυπα μηνός Απριλίου).
Το πρόστιμο που θα του επιβληθεί, θα είναι:
Βιβλία Α’ κατηγορίας: 3 x 293,00 x 1 = 879,00 €.
Βιβλία Β’ κατηγορίας: 3 x 586,00 x 1 = 1.758,00 €.
Βιβλία Γ’ κατηγορίας: 3 x 880,00 x 1 = 2.640,00 €.
Στις 15.12.2008 ο ίδιος φορολογούμενος υποβάλλει αντίτυπα παραστατικών που αντιστοιχούν σε όλους τους προηγούμενους μήνες του έτους (δηλαδή από Φεβρουάριο έως και Νοέμβριο – συνολικά 10 μήνες).
Το πρόστιμο που θα του επιβληθεί, θα είναι:
Βιβλία Α’ κατηγορίας: 10 x 293,00 x 1 = 2.930,00 €.
Βιβλία Β’ κατηγορίας: 10 x 586,00 x 1 = 5.860,00 €.
Βιβλία Γ’ κατηγορίας: 10 x 880,00 x 1 = 10.880,00 €.
Εάν στη συνέχεια διαπιστωθούν στην ίδια χρήση και άλλες παραβάσεις της ίδιας ως άνω περίπτωσης (ιε’) σε βάρος του εν λόγω επιτηδευματία, τότε επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι να επιβληθεί το ανώτατο προβλεπόμενο πρόστιμο (30πλάσιο της ΒΑΣ.ΥΠ.1) για τη χρήση αυτή.
Σε όλες τις περιπτώσεις, με τον συμβιβασμό θα καταβληθεί το 1/3 του προστίμου.

V. Εμφάνιση εσόδου και εξόδου στα βιβλία του πωλητή και εξόδου στα βιβλία του τελικού αγοραστή επιτηδευματία – καταναλωτή
Ο επιτηδευματίας ΔΙΠΕΘΕ που πωλεί πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, καταχωρεί: α) ως έξοδο (αγορά) στα τηρούμενα βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας τη συνολική καθαρή αξία της αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΦΚ και ως ΦΠΑ εισροών το ποσό που αναλογεί σε αυτή, β) ως έσοδο στα τηρούμενα βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας τη συνολική καθαρή αξία της πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚ και ως ΦΠΑ εκροών το ποσό που αναλογεί σε αυτή. Αυτονόητο είναι ότι ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Α’ κατηγορίας, δεν διενεργεί καμία καταχώριση για τις πωλήσεις του.
Συνεπώς, επιτηδευματίας ΔΙΠΕΘΕ που πωλεί πετρέλαιο θέρμανσης και τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας, κατά την πώληση χρεώνει το ταμείο (λογαριασμός 38.00) ή τον πελάτη (λογαριασμός 30), αντίστοιχα, με το ποσό που εισπράττει ή θα εισπράξει από αυτόν και το Δημόσιο (λογαριασμός 33) με το ποσό του ΕΦΚ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτό), για το οποίο υπάρχει δικαίωμα είσπραξης από το Δημόσιο και πιστώνει τα έσοδα (λογαριασμός 70) με τη συνολική καθαρή αξία της πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚ και τον ΦΠΑ (λογαριασμός 54) με το ποσό που αναλογεί σε αυτή.
Ο τελικός αγοραστής επιτηδευματίας καταχωρεί ως δαπάνη την καθαρή αξία του πετρελαίου που υποχρεούται να καταβάλει στον πωλητή και ως ΦΠΑ εισροών το ποσό που αναλογεί σε αυτή. Επισημαίνεται ότι δεν καταχωρεί το ποσό του ΕΦΚ και του ΦΠΑ που αναλογεί (ποσό που δεν επιβαρύνει τον αγοραστή), παρόλο που οι αξίες αυτές εμφανίζονται στο στοιχείο της πώλησης.
Διευκρινίζεται ότι για την είσπραξη του ποσού του ΕΦΚ και του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτό (ποσών που δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή), από το Δημόσιο δεν εκδίδεται τιμολόγιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, επειδή η αξία αυτών έχει ήδη τιμολογηθεί με το στοιχείο που εκδίδεται κατά την πώληση και έχει καταχωρηθεί ως έσοδο στα τηρούμενα βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας και με την είσπραξη τακτοποιείται η κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενη απαίτηση από το Δημόσιο.

VI. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008, δεν υποβάλλονται με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών της παρ. 1(α) του άρθρου 20 του ΚΒΣ οι αγορές και οι πωλήσεις του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης που πραγματοποιούνται από τις 15.2.2008 και εφεξής. Οι μόνοι που καταχωρούν αγορές του είδους αυτού, είναι επιτηδευματίες τελικοί καταναλωτές οι οποίοι θέτουν στις σχετικές καταχωρίσεις της κατάστασης «προμηθευτών» τον Κωδικό «1» (αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος) και «αξία» την καθαρή αξία που έχουν καταβάλει (δηλαδή χωρίς το ποσό του ΕΦΚ και το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτό, το οποίο δεν τους επιβαρύνει).
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που με το ίδιο τιμολόγιο διενεργούνται πωλήσεις και άλλων ειδών καυσίμων πέραν του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις καταχωρούνται οι αγορές και πωλήσεις των άλλων αυτών ειδών καυσίμων και μόνο.

VII. Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1003080/22/0015/ΠΟΛ.1002/12.1.2006
Με τις διατάξεις του άρθρου 8 της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 καταργούνται οι διατάξεις της ΑΥΟΟ 1003080/22/0015/ΠΟΛ.1002/12.1.2006, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση αντίθετη με το περιεχόμενο της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008.
Συνεπώς, καταργείται η υποχρέωση υποβολής των εξαμηνιαίων καταστάσεων πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης. Επισημαίνεται ότι η κατάργηση αφορά και τις καταστάσεις για τις συναλλαγές του χρονικού διαστήματος από 1/1-14/2/2008.

VIII. Πώληση προς αγρότες
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 78 του Ν.2960/2001 (Εθνικός και Τελωνειακός Κώδικας), όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση με την παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.3634/2008, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, αντιμετωπίζεται φορολογικά διαφορετικά από το πετρέλαιο καύσης (diesel) – θέρμανσης. Συνεπώς, οι προαναφερθείσες μεταβολές στο Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) και στο άρθρο 5 του Ν.2523/1997 και η ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης προς αγρότες (κανονικού και ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ), αλλά εφαρμογή έχουν οι γενικές διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ΚΒΣ. Επομένως, για τις πωλήσεις αυτές εκδίδεται δελτίο αποστολής – τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής και τιμολόγιο. Σημειώνεται ότι για πωλήσεις αξίας έως 50,00 ευρώ ανά συναλλαγή μπορεί να εκδίδεται και απόδειξη λιανικής πώλησης, με τον τρόπο που ορίζεται στην εγκύκλιο 1021713/130/0015/ΠΟΛ.1037/21.2.2008 (από απλή φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανογραφικά με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και από θεωρημένα χειρόγραφα στελέχη).

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ