ΠΟΛ.1073/8.4.2008

Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών, που προέκυψαν για τη χρήση 2007 από την αποτίμηση των απαιτήσεων σε δολάρια ΗΠΑ ή σε γιεν Ιαπωνίας

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) ορίζεται ότι οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις, τα διαθέσιμα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, αποτιμώνται σε δραχμές (τώρα σε ευρώ) με το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή του ξένου νομίσματος:
α) με βάση την επίσημη τιμή του κατά την ημέρα της απογραφής, για τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις και τα διαθέσιμα και
β) με βάση την επίσημη τιμή του κατά την ημέρα κτήσης (αγοράς ή ιδιοκατασκευής ή παραγωγής) των χρεογράφων και τίτλων γενικά, των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, εκτός των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και των αποθεμάτων αγαθών γενικά.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 7 του ίδιου ως άνω άρθρου και προεδρικού διατάγματος ορίζεται ότι οι συναλλαγματικές διαφορές, χρεωστικές ή πιστωτικές, που προκύπτουν κατά την αποτίμηση σε δραχμές (τώρα σε ευρώ) των χρεογράφων και τίτλων γενικά, των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, εκτός των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων, των κάθε μορφής αποθεμάτων αγαθών και των διαθέσιμων απαιτήσεων, μεταφέρονται σε αποτελεσματικό λογαριασμό της χρήσης στην οποία δημιουργήθηκαν.
3. Λόγω της υποτίμησης του δολαρίου ΗΠΑ και του γιεν Ιαπωνίας έναντι του ευρώ, μέσα στη χρήση 2007, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που έχουν απαιτήσεις σε δολάρια ή γιεν, είναι υποχρεωμένες να εμφανίσουν χρεωστικά ποσά από συναλλαγματικές διαφορές, τα οποία θα επιβαρύνουν υπέρμετρα τα αποτελέσματα της υπόψη χρήσης, με συνέπεια να μην αποτυπώνεται η πραγματική οικονομική κατάστασή τους στους ισολογισμούς, αφού θα εμφανίζονται ζημίες, οι οποίες δεν θα οφείλονται στην πραγματική δραστηριότητά τους.
4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων από την υποτίμηση του δολαρίου ή του γιεν έναντι του ευρώ, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι για τις χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες προέκυψαν είτε κατά την είσπραξη απαιτήσεων σε δολάριο ΗΠΑ ή σε γιεν Ιαπωνίας στο διάστημα από 1.1.2007 μέχρι την 31.12.2007 είτε κατά την αποτίμηση τέλους χρήσης και οι απαιτήσεις αυτές προέρχονται από πράξεις που έλαβαν χώρα μέχρι και την 31.12.2007, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο πάνω περιπτώσεις, έχουν την δυνατότητα να αποσβέσουν αυτές είτε εφάπαξ είτε ισόποσα σε τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση που αφορά ισολογισμούς που κλείνουν με 31.12.2007 και μετά.
Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), δεν θα προβούν σε καμία εγγραφή στα βιβλία τους.
5. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για επιχειρήσεις που θα κλείσουν διαχειριστική περίοδο με 30.6.2008.

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ