ΠΟΛ. 1015 - 10/01/2012

ΘΕΜΑ: Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 11 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α’) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1100772/1474/ 0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β’)

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1036197/446/0015/ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (ΦΕΚ 633 Β΄)

4. Την από 9-11-2011 πρόταση της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 χορήγησης και ανάκλησης αδειών καταλληλότητας φορολογικών μηχανισμών, όπως αυτή διαμορφώθηκε και αναφέρεται στο πρακτικό Νο 7/9-11-2011 της Επιτροπής.

5. Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ), όπως αυτές διατυπώθηκαν με την από 21-10-2011 επιστολή του εν λόγω Συνδέσμου (αρ. Πρ. 1143816/ 24-10-2011).

6. Τις διατάξεις της Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄) Πρωθυπουργικής Απόφασης «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών».

7. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των επιτηδευματιών, υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988, για την προμήθεια φορολογικών μηχανισμών και μνημών, αλλά και των επιχειρήσεων, διάθεσης αυτών στην αγορά.

8. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Για τους τύπους ΦΗΜ που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας από 1-1-2009 και εντεύθεν, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στην ΑΥΟΟ 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592Β’) απαγορεύεται, μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής άδειας, η σφράγιση (θεώρηση), εισαγωγή και παραγωγή, η διάθεση αδιάθετων αποθεμάτων, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων ή η χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών.

2. Τυχόν αποθέματα τύπων ΦΗΜ που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας έως και 31-12-2008 και εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.O ΠΟΛ.1063/26.3.2008, έχουν δε εισαχθεί, παραχθεί και θεωρηθεί μέχρι και την ημερομηνία λήξης της άδειας καταλληλότητας που τους έχει χορηγηθεί επιτρέπεται να διατίθενται έως 31-12-2012.

3. Αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης ΦΗΜ λόγω βλάβης επιτρέπεται, εφόσον η άδεια καταλληλότητας έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη παράγραφο 3 της Α.Υ.Ο.O ΠΟΛ.1063/26.3.2008 και βρίσκονται εντός του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται η θεώρηση εισαγόμενων η παραγόμενων φορολογικών μνημών και μετά το χρόνο λήξης της άδειας καταλληλότητας των συγκεκριμένων τύπων ΦΗΜ.

4. Η αλλαγή – αντικατάσταση φορολογικών μνημών, λόγω πλήρωσης της παλαιάς η αλλαγής κατόχου επιτρέπεται μέχρι το χρονικό όριο που κατά περίπτωση ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου