ΠΟΛ. 1036 - 06/02/2012

ΘΕΜΑ: Στατιστικά κατώφλια έτους 2012 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 711/Γ4-67/25.1.2012 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2012 έως 31.12.2012, βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004, διαμορφώνονται ως εξής:

α) Eκατόν δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (115.000) για τις αφίξεις και

β) Eνενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000) για τις αποστολές.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ