ΠΟΛ.1078/18.4.2008

Οδηγίες για την αποστολή στη ΓΓΠΣ των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008

Σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποστολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2008 στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2008, καθώς και προηγούμενων ετών, πριν από την αποστολή τους στη ΓΓΠΣ θα πρέπει να ελέγχονται προκειμένου να διαπιστώνεται ότι:
- Είναι διαγραμμισμένο το είδος της δήλωσης έτους 2008.
- Είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ του υπόχρεου, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών, κατά περίπτωση, το είδος της σχέσης με τον υπόχρεο, καθώς και η μεταβολή της σχέσης, κατά περίπτωση.
- Είναι πάντα συμπληρωμένα όλα τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (στήλες 3 και 4) και, κατά περίπτωση, οι στήλες 5 έως και 7 του Πίνακα 1, καθώς και οι στήλες 3 έως και 5 του Πίνακα 2, ώστε να προσδιορίζεται η ακριβής θέση.
- Είναι συμπληρωμένο το τετραγωνίδιο με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς, όπου απαιτείται η αναγραφή κωδικού, αλλά με έναν μόνο αριθμό (π.χ. για μεζονέτα που αναπτύσσεται στο ισόγειο και τον 1ο όροφο κτίσματος, θα αναγραφεί στη στήλη όροφος ο Κωδ. 1 και όχι 0,1).
- Είναι συμπληρωμένες οι στήλες που αφορούν την κατηγορία ακινήτου (στήλη 9 του Πίνακα 1) και τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη (στήλη 23 του Πίνακα 1 και στήλη 21 του Πίνακα 2), ο δε αριθμός να είναι λογικά αντίστοιχος με τη συμπλήρωση της πρώτης σελίδας.
- Είναι συμπληρωμένες με τετραψήφιο αριθμό οι στήλες που αφορούν το έτος κατασκευής (στήλη 14 του Πίνακα 1), καθώς και το έτος γέννησης επικαρπωτή (στήλες 17, 21 του Πίνακα 1, καθώς και 20 του Πίνακα 2).
- Στις στήλες του Πίνακα 1, Κατηγορία Ακινήτου (Στήλη 9), Ειδικών Συνθηκών (Στήλη 10), Όροφος (Στήλη 11), Έτος Κατασκευής (Στήλη 14), Είδος εμπραγμάτου δικαιώματος (Στήλες 15 και 19), Έτος γέννησης επικαρπωτή (Στήλες 17 και 21), Κωδικός Αριθμός Ιδιοκτήτη (Στήλη 23) και Κωδικός Μεταβολής (Στήλη 24), δεν υπάρχουν δύο (2) τιμές διαχωρισμένες με κόμμα.
- Στις περιπτώσεις που η στήλη Κατηγορία Ακινήτου (Στήλη 9) είναι συμπληρωμένη με Κωδ. 4, είναι υποχρεωτικό να είναι συμπληρωμένες οι στήλες Επιφάνεια Οικοπέδου (Στήλη 18), Είδος εμπραγμάτου δικαιώματος (Στήλη 19), Ποσοστό συνιδιοκτησίας (Στήλη 20) και Έτος γέννησης επικαρπωτή (Στήλη 21), όπου απαιτείται.
- Είναι συμπληρωμένες οι στήλες του Πίνακα 2, που αφορούν τη Διεύθυνση του ακινήτου (στήλες 3, 4 και 5) και τουλάχιστον μία από τις στήλες Επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα (στήλες 10-16). Επισημαίνεται πως η επιφάνεια αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα και όχι σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα μέτρησης επιφανειών (π.χ. στρέμματα).
- Στις στήλες του Πίνακα 2 που αφορούν το Είδος εμπραγμάτου δικαιώματος (Στήλη 18), Έτος γέννησης επικαρπωτή (Στήλη 20), Κωδικός Αριθμός Ιδιοκτήτη (Στήλη 21) και Κωδικός Μεταβολής (Στήλη 22), δεν υπάρχουν δύο (2) τιμές διαχωρισμένες με κόμμα.
Οι τυχόν αποκλίσεις από τα ανωτέρω (που είναι οι κυριότερες και όχι όλες) καθιστούν την επεξεργασία του εντύπου αδύνατη και προφανώς είναι απαραίτητο να κληθεί ο φορολογούμενος για περαιτέρω διευκρινίσεις και ως εκ τούτου πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα αναφερόμενα σημεία.
Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου, θα γίνεται τακτοποίηση των δηλώσεων σε δέματα των εκατό (100) και θα αναγράφεται η ένδειξη της ομάδας που αφορά το δέμα, ως ακολούθως:
Ομάδα Α’: Αρχικές δηλώσεις έτους 2008 φυσικών προσώπων.
Ομάδα Β’: Τροποποιητικές – συμπληρωματικές δηλώσεις φυσικών προσώπων έτους 2008.
Ομάδα Γ’: Αρχικές δηλώσεις έτους 2008 νομικών προσώπων.
Ομάδα Δ’: Τροποποιητικές – συμπληρωματικές δηλώσεις νομικών προσώπων έτους 2008.
Στη συνέχεια, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια, τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε άλλα φορολογικά στοιχεία.
Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση της ΓΓΠΣ, ανάλογα με τον τρόπο αποστολής:
α) για ταχυδρομική αποστολή: Τ.Θ.1075, 101 10 Αθήνα,
β) για αποστολή με άλλον τρόπο: Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 – Τ.Κ. 183 46 Μοσχάτο
και η ένδειξη «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008», ώστε να μην συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο «ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ», που θα είναι μέσα στον σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.
Η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:
α) Οι ΔΟΥ που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας, θα στέλνουν τις δηλώσεις στη ΓΓΠΣ: 32η Διεύθυνση – ΤΜΗΜΑ Β’, με τον επιμελητή της ΔΟΥ ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.
Η πρώτη αποστολή θα γίνει στις 20.4.2008 και στη συνέχεια ανά τρεις (3) ημέρες.
Η αποστολή των δηλώσεων θα ολοκληρωθεί στις 5.5.2008 για τα φυσικά πρόσωπα και στις 18.7.2008 για τα νομικά.
β) Η αποστολή των δηλώσεων από τις υπόλοιπες ΔΟΥ θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, μέσα στις προθεσμίες που τέθηκαν πιο πάνω.
Οι αποστολές δηλώσεων που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στη ΓΓΠΣ, για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στη ΓΓΠΣ, κάθε ΔΟΥ θα στέλνει και μία κατάσταση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, κοινοποιώντας το παράλληλα μέσω τηλεομοιοτυπίας και στη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, που θα περιέχει αναλυτικά τις επιμέρους αποστολές. Η κατάσταση αυτή θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα της ΓΓΠΣ και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας.
Επισημαίνεται πως εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ. 1106809/216/0013/7.11.2007 διαταγή, όπως συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθ. 1027826/99/0013/6.3.2008 έγγραφό μας και κατά συνέπεια μπορείτε μέχρι 5.5.2008 να αποστέλλετε και δηλώσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιο αυτή.
Οι επιθεωρητές των ΔΟΥ παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της παρούσας και να παρέχουν τη συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν σε φορολογικές Αρχές που εποπτεύουν.