ΠΟΛ.1079/18.4.2008

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) νομικών προσώπων έτους 2008, σύμφωνα με τον Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’/29.1.2008)

ΓΕΝΙΚΑ
Με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’) ορίζονται το αντικείμενο του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), οι υποκείμενοι σε δήλωση, οι διαδικασίες, καθώς και ο τρόπος επιβολής και καταβολής του ΕΤΑΚ από 1.1.2008.
Αναλυτικότερα, στις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, υπόχρεοι σε δήλωση είναι κάθε νομικό πρόσωπο που έχει ακίνητο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και τις 15 Μαΐου του οικείου έτους. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογούμενου, με αρχή το ψηφίο 1, και ολοκληρώνεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, τότε η προθεσμία αυτή μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα και οι τυχόν επόμενες αυτής μεταφέρονται διαδοχικά στις κατά σειρά αντίστοιχες επόμενες εργάσιμες ημέρες.
Η δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από αυτόν.
Συγκεκριμένα, για το 2008:
Η δήλωση του ΕΤΑΚ συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται δωρεάν από το Δημόσιο και με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που υποβάλλονται μαζί με τη δήλωση. Για το έτος 2008 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1028909/98/0013/ΠΟΛ.1052/7.3.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ορίζεται ο υπολογισμός τέλους ακινήτων για τα νομικά πρόσωπα, ως κάτωθι:
- Η αξία των γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεμαχίων) και των κτισμάτων (μισθωμένων και κενών) των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6‰.
- Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, φορολογείται με συντελεστή 1‰.
- Η αξία των γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεμαχίων) και των κτισμάτων (μισθωμένων και κενών) των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, φορολογείται με συντελεστή 3‰.
- Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται, με συντελεστή 1‰.
- Η αξία των λοιπών ακινήτων των νομικών προσώπων, τα οποία απαλλάσσονται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους (π.χ. Ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.), φορολογείται με συντελεστή 1‰.

ΕΙΔΙΚΑ
Τρόπος Συμπλήρωσης της Δήλωσης ΕΤΑΚ Νομικών Προσώπων
Συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του εντύπου της Δήλωσης ΕΤΑΚ
- Προς τη Δ.Ο.Υ.: Αναγράφεται η αρμόδια ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται η δήλωση ΕΤΑΚ.
- Είδος Δήλωσης έτους 2008: Σημειώνετε (Χ) στην ένδειξη ΑΡΧΙΚΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ, ανάλογα με το είδος της Δήλωσης. Σημειώνετε (Χ) μόνο σε μία από τις ενδείξεις ΑΡΧΙΚΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ, εκτός αν η δήλωση υποβάλλεται και ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ.
- Α. Στοιχεία Υποχρέου: Συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ τα στοιχεία του φορολογούμενου νομικού προσώπου και με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακα Α’.
- Β. Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου ή αντικλήτου: Συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου ή αντικλήτου προσωρινού διαχειριστή κ.λπ. και με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακα Β’.
- Γ. Υπολογισμός Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.): Ο Πίνακας Γ’ προσδιορίζει το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3634/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ίδιου νόμου και συγκεκριμένα:
- Γ1. Ενιαίο Τέλος Γηπέδων
Στον Πίνακα Γ1 και στους Κωδ. 101, 102 και 103, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος γηπέδων, αναγράφεται ανάλογα η συνολική φορολογητέα αξία των γηπέδων ή των εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτά την 1η Ιανουαρίου. Τα αριθμητικά αποτελέσματα από τους κωδικούς του εσωτερικού του εντύπου μεταφέρονται στους ίδιους Κωδ. 101, 102 και 103 της πρώτης σελίδας του εντύπου και πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰ και 1‰).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση τροποποιητικής – συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης, στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται η συνολική αξία όπως αυτή διαμορφώνεται τελικά με βάση όλες τις υποβληθείσες δηλώσεις (αρχικές, συμπληρωματικές κ.λπ.).
Στους Κωδ. 111, 112 και 113 αναγράφεται το αποτέλεσμα του γινομένου αυτών.
Στον Κωδ. 114 αναγράφεται το συνολικό αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των Κωδ. 111, 112 και 113.
- Γ2. Ενιαίο Τέλος Ημιτελών Κτισμάτων
Στον Πίνακα Γ2 στους Κωδ. 201, 202 και 203, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ημιτελών κτισμάτων, αναγράφεται ανάλογα η συνολική φορολογητέα αξία των ημιτελών κτισμάτων ή των εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτά την 1η Ιανουαρίου. Τα αριθμητικά αποτελέσματα από τους Κωδ. 201, 202 και 203 του εσωτερικού του εντύπου μεταφέρονται στους ίδιους Κωδ. 201, 202 και 203 της πρώτης σελίδας του εντύπου και πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰ και 1‰).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση τροποποιητικής – συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης, στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται η συνολική αξία όπως αυτή διαμορφώνεται τελικά με βάση όλες τις υποβληθείσες δηλώσεις (αρχικές, συμπληρωματικές κ.λπ.).
Στους Κωδ. 211, 212 και 213 αναγράφεται το αποτέλεσμα του γινομένου αυτών.
Στον Κωδ. 214 αναγράφεται το συνολικό αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των Κωδ. 211, 212 και 213.
- Γ3. Ενιαίο Τέλος Κτισμάτων πλην Ημιτελών
Στον Πίνακα Γ3 και στους Κωδ. 301, 302 και 303, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος των κτισμάτων πλην των ημιτελών, αναγράφεται ανάλογα η φορολογητέα αξία των κτισμάτων πλην ημιτελών ή των εμπράγματων δικαιωμάτων σε αυτά την 1η Ιανουαρίου. Τα αριθμητικά αποτελέσματα από τους Κωδ. 301, 302 και 303 του εσωτερικού του εντύπου μεταφέρονται στους ίδιους Κωδ. 301, 302 και 303 της πρώτης σελίδας του εντύπου και πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰ και 1‰).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση τροποποιητικής – συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης, στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται η συνολική αξία όπως αυτή διαμορφώνεται τελικά με βάση όλες τις υποβληθείσες δηλώσεις (αρχικές, συμπληρωματικές κ.λπ.).
Στους Κωδ. 311, 312 και 313 αναγράφεται το αποτέλεσμα του γινομένου αυτών.
Στον Κωδ. 314 αναγράφεται το αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των Κωδ. 311, 312 και 313.
- Γ4. Ενιαίο Τέλος Κτισμάτων βάσει του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
Με το τελευταίο εδάφιο των διατάξεων της παρ. δ’ του άρθρου 11 του Ν.3634/2008 ορίζεται ότι το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα.
Προς τούτο, στον Κωδ. 404 μεταφέρεται ο αριθμός του Κωδ. 404 του εσωτερικού του εντύπου, στον οποίο αναγράφεται το άθροισμα της επιφάνειας των τετραγωνικών μέτρων της στήλης 12.
Στον Κωδ. 414 αναγράφεται το γινόμενο της συνολικής επιφάνειας των κτισμάτων (Κωδ. 404) επί 1,00 ευρώ.
- Γ5. Στον Πίνακα Γ5 και στον Κωδ. 514, προκειμένου να υπολογιστεί το μεγαλύτερο ποσό τέλους που προκύπτει από τους Πίνακες Γ3 και Γ4, αναγράφεται το μεγαλύτερο αριθμητικό ποσό μεταξύ των Κωδ. 314 (Πίνακας Γ3) και 414 (Πίνακας Γ4).
- Γ6. Στον Πίνακα Γ6 πραγματοποιείται η διαδικασία της εκκαθάρισης του ΕΤΑΚ και προσδιορίζεται το συνολικό ποσό για βεβαίωση ή έκπτωση, ανάλογα με το είδος της δήλωσης.
α) Σε περίπτωση αρχικής δήλωσης, προκειμένου να υπολογιστεί το συνολικό ποσό για βεβαίωση, αθροίζονται οι Κωδ. 114, 214 και 514. Το άθροισμα αυτών αναγράφεται στον Κωδ. 614.
Στον Κωδ. 624 αναγράφεται ο πρόσθετος φόρος λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης και στον Κωδ. 634 αναγράφεται το άθροισμα 614 και 624.
β) Στις περιπτώσεις υποβολής συμπληρωματικών – τροποποιητικών ή ανακλητικών δηλώσεων, συμπληρώνονται οι Κωδ. 614, 624 και 634 που αφορούν την τελευταία υποβληθείσα δήλωση.
Στη στήλη με την ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ» αναγράφεται το τέλος που προκύπτει με τη νέα υποβαλλόμενη δήλωση.
Τέλος, στη στήλη με την ένδειξη «ΔΙΑΦΟΡΑ (ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ή ΕΚΠΤΩΣΗ)» αναγράφεται το ποσό που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ της συμπληρωματικής – τροποποιητικής ή ανακλητικής δήλωσης και της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης για βεβαίωση ή έκπτωση, ο πρόσθετος φόρος και το συνολικό ποσό.
Σε περίπτωση που καταχωρείται αρνητικός αριθμός και αφορά ανακλητική δήλωση (και ως εκ τούτου καταχωρούνται αρνητικοί αριθμοί), τότε σημειώνετε το πρόσημο «μείον» (-) στον αρνητικό αριθμό.
Η δήλωση του ΕΤΑΚ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου κ.λπ. του νομικού προσώπου, ο οποίος αναγράφει τα πλήρη στοιχεία όπως αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του εντύπου της δήλωσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Η δήλωση ΕΤΑΚ υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο. Ο προϊστάμενος ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση, είναι υποχρεωμένος να χορηγεί σε αυτόν που την υποβάλλει απόδειξη παραλαβής, εφόσον του ζητηθεί. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα θεωρείται στην οικεία ένδειξη από υπάλληλο της ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση και επιστρέφεται στον φορολογούμενο. Με τη θεώρηση, το αντίτυπο αυτό αποτελεί απόδειξη παραλαβής και όχι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου, το οποίο χορηγείται μόνο από την αρμόδια ΔΟΥ.
2. Το τέλος που αναλογεί, καταβάλλεται είτε σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των διμήνων που ακολουθούν, είτε εφάπαξ χωρίς έκπτωση. Αρχική εμπρόθεσμη δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, απαιτητή είναι η καταβολή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων δόσεων και οι πρόσθετοι φόροι.
3. Προκειμένου να υπολογιστεί το αναλογούν τέλος, λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα ή τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα την 1.1.2008. Ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Α.Ν.1521/1950 «περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων» (συγκριτικά στοιχεία) και των άρθρων 41 και 41Α του Ν.1249/1982 (αντικειμενικός προσδιορισμός), όπως ισχύουν. Συνεπώς:
- Για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση το σύστημα αυτό.
- Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται με βάση την αγοραία αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τα συγκριτικά στοιχεία.
- Για ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσματα εντός οικοπέδου και βρίσκονται σε περιοχές όπου εφαρμόζεται το «μικτό» σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, η αξία των κτισμάτων υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια (Έντυπα Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9), ενώ η αξία του οικοπέδου με βάση τα συγκριτικά στοιχεία που βρίσκονται στην αρμόδια ΔΟΥ.
- Για τα αγροτεμάχια ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας γης (ΑΑ-ΓΗΣ).
4. Σε περιπτώσεις που η αξία του ακινήτου υπολογίζεται με τα Έντυπα 1 έως 5 του αντικειμενικού και απαιτείται διαχωρισμός της αξίας του κτίσματος από την ενσωματωμένη στο έντυπο αξία του οικοπέδου λόγω ιδιοχρησιμοποίησης, χρησιμοποιούνται αντίστοιχα τα Έντυπα προσδιορισμού αξίας των ακινήτων 1, 2, 4 και 5 καθώς και το Έντυπο 3 – αξία οικοπέδου. Για τον προσδιορισμό της αξίας του οικοπέδου, στο Έντυπο 3 συμπληρώνεται η περ. 1 του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Η). Η αξία του κτίσματος είναι η διαφορά της συνολικής αξίας του ακινήτου μείον την αξία του οικοπέδου όπως αυτή προσδιορίστηκε σύμφωνα με τα προηγούμενα.
5. Περαιτέρω, στις περιπτώσεις όπου κατά τον προσδιορισμό της αξίας ενός ακινήτου χρησιμοποιούνται τα Έντυπα Κ1 έως Κ9 για τον υπολογισμό του κτίσματος, θα αναγράφεται σε χωριστή σειρά η αξία του κτίσματος και σε χωριστή σειρά η αξία του γηπέδου.
6. Όταν η επικαρπία διαχωρίζεται από την κυριότητα, ο προσδιορισμός της αξίας του ακινήτου γίνεται σύμφωνα με όσα ισχύουν στην υπ’ αριθ. 1042151/396/0013/ΠΟΛ.1075/10.4.2008 εγκύκλιο.
7. Για να χρησιμοποιηθούν τα Έντυπα υπολογισμού αξίας κτισμάτων Κ4 έως Κ9, απαιτείται να υπάρχει εν ισχύ άδεια οικοδομής ειδικού κτιρίου και άδεια λειτουργίας κατά την 1.1.2008. Σε περίπτωση όπου δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές, χρησιμοποιούνται τα Έντυπα 1 έως 5 ή Κ3, κατά περίπτωση.
8. Στις περιπτώσεις μεταφοράς των ποσών των Κωδ. 404, 101, 102, 103, 201, 202, 203, 301, 302 και 303 της εσωτερικής σελίδας στην πρώτη σελίδα, στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης με περισσότερες από μία σελίδες, το άθροισμα αναγράφεται μόνο στην τελευταία αριθμημένη σελίδα και αυτό θα μεταφερθεί αντίστοιχα στην πρώτη. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα συμπληρώνεται μόνο η πρώτη σελίδα με τα συνολικά ποσά.
9. Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας επί κτίσματος, τότε στη στήλη ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ – ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ (στήλη 12) αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα που φορολογούνται, όπως αυτά προκύπτουν από το γινόμενο της επιφάνειας είτε επί του ποσοστού συνιδιοκτησίας είτε επί του ποσοστού της αξίας του εμπράγματου δικαιώματος και στη στήλη Τ.Μ. ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (στήλη 13) αναγράφονται τα εναπομείναντα τετραγωνικά μέτρα, έτσι ώστε από το άθροισμα και των δύο στηλών (στήλη 12 + στήλη 13) να προκύπτουν τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα του κτίσματος.
10. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή στην ταύτιση των ακινήτων που θα δηλωθούν μεταξύ των Δηλώσεων ΕΤΑΚ και των Δηλώσεων Ε9 των νομικών προσώπων.