ΠΟΛ.1080/18.4.2008

Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων από συνδεδεμένες εταιρείες στα Έντυπα Φ.01.010 και Φ.01.013 ενόψει προώθησης της Ενιαίας και Ενοποιημένης Φορολογητέας Βάσης (ΕΕΦΒ) από την Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται μέχρι το τέλος του 2008 να καταρτίσει πρόταση Οδηγίας για την υιοθέτηση κανόνων με βάση τους οποίους θα υπολογίζεται Ενιαία και Ενοποιημένη Φορολογητέα Βάση (ΕΕΦΒ) για συνδεδεμένες εταιρείες με έδρα σε χώρες της Ε.Ε. Ειδικότερα, θα εφαρμόζονται κοινοί κανόνες σε όλα τα κράτη – μέλη για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των συνδεδεμένων εταιρειών, των οποίων τα αποτελέσματα θα ενοποιούνται, υπό προϋποθέσεις, προκειμένου να εξάγεται κοινό (ενοποιημένο) φορολογητέο κέρδος.
Ενόψει της πιο πάνω πρότασης και προκειμένου να συγκεντρωθούν, κατ’ επιταγή της Ε.Ε., τα στοιχεία εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό των οικονομικών επιπτώσεων σε επίπεδο εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό, συμπεριλήφθησαν στα έντυπα οι πίνακες VII και VIII για τη συμπλήρωση των οποίων σας παρέχουμε διευκρινίσεις και ερμηνευτικές οδηγίες:
1. Η συμπλήρωση του Πίνακα VII των Εντύπων Φ.01.010 και Φ.01.013 είναι υποχρεωτική από όλες τις Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. οι οποίες συμμετέχουν στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν έδρα εντός της Ε.Ε. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι η χώρα και η πόλη στην οποία εδρεύει η συνδεδεμένη επιχείρηση, ο ΑΦΜ αυτής ή οποιοσδήποτε άλλος κωδικός τής έχει χορηγηθεί στην αλλοδαπή, η ακριβής και πλήρης επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος που φέρει (αν υπάρχει), καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της ημεδαπής υπόχρεης σε δήλωση επιχείρησης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται μόνο όταν η συμμετοχή της υπόχρεης σε δήλωση επιχείρησης είναι 10% και άνω. Επιπλέον, στον ίδιο πίνακα πρέπει να δηλωθούν και τα υποκαταστήματα που διατηρεί η υπόχρεη εντός της Ε.Ε.
2. Η συμπλήρωση του Πίνακα VIIΙ των Εντύπων Φ.01.010 και Φ.01.013 είναι υποχρεωτική από όλες τις Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία που έχει έδρα εντός της Ε.Ε. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι η χώρα και η πόλη που εδρεύει η συνδεδεμένη εταιρεία, ο ΑΦΜ αυτής ή οποιοσδήποτε άλλος κωδικός τής έχει χορηγηθεί στην αλλοδαπή, η ακριβής και πλήρης επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος που τυχόν φέρει, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση συμμετέχει στο κεφάλαιο της υπόχρεης σε δήλωση εταιρείας. Επισημαίνεται ότι τέτοια στοιχεία υποβάλλονται μόνο όταν αλλοδαπή ή ημεδαπή συμμετέχει στο κεφάλαιο της υπόχρεης με ποσοστό 10% και άνω.
3. Διευκρινίζεται ότι κρίσιμος χρόνος για τα πιο πάνω πληροφοριακά στοιχεία είναι ο χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
4. Τέλος, οι ΔΟΥ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, πρέπει (σε πρώτη φάση) να μας γνωρίσουν τα πιο πάνω στοιχεία, αποστέλλοντάς τα με φαξ στον αριθμό 210-3375001, όταν η συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 50% και άνω, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως καταληκτική προθεσμία το τέλος του μηνός Μαΐου για την υποβολή ειδικά αυτών των στοιχείων.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ