ΠΟΛ.1084/16.5.2008

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) που κυρώθηκε με τον Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.2238/1994.
γ) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν.2238/1994.
δ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
ε) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΛΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 των ημεδαπών Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισμών, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ή οργανισμών και αλλοδαπών επιχειρήσεων έχει όπως το σχετικό Υπόδειγμα (Φ-01010) το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Α» της παρούσας.
2. Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:
α) Αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογραμμένα.
β) Δύο αντίτυπα του Εντύπου Ε3 «Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών».
γ) Ένα αντίτυπο του Εντύπου Ε2 «Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων Ακινήτων».
δ) Απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. ή της συνέλευσης των εταίρων Ε.Π.Ε., σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών.
ε) Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.
στ) Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις.
ζ) Την αναφερόμενη στην υπ’ αριθ. 1057764/10466/Β0012/ΠΟΛ.1136/1998 διαταγή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, για το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου που έχει αποκτήσει το νομικό πρόσωπο μέσα στη χρήση 2007 και το ποσό του φόρου 10% που αναλογεί σε αυτούς.
η) Τρία αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολόγητων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (Ν.2601/1998, Ν.1892/1990, Ν.1262/1982 κ.λπ.).
θ) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 27 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτή για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου.
ι) Την οριζόμενη από την υπ’ αριθ. 1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ.1130/9.11.2006 ΑΥΟΟ, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004, «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής», για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού.
ια) Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίνονται επενδυτικά σχέδια των υποπερ. (ii), (iii), (iv), (vii), (xi) της περ. ε’ και των υποπερ. (vi), (vii), (viii) της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3299/2004, τα οποία αφορούν στην ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών μονάδων, στην παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, στην αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανογράφησης κ.λπ., καθώς επίσης και αντίστοιχες βεβαιώσεις έγκρισης επενδυτικών σχεδίων οι οποίες ορίζονται στις παρ. 16, 17, 18, 20, 21 και 22 του άρθρου 5 του Ν.3299/2004.
ιβ) Κατάσταση σε δύο αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών, κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2007 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του Ν.2601/1998, προκειμένου να καλυφθεί:
αα) το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, που έχουν σχηματίσει οι προελθούσες από μετασχηματισμό ημεδαπές Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. από τα αδιανέμητα κέρδη του οικονομικού έτους 2005 βάσει της παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α’) και
ββ) το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που ορίζεται από το άρθρο 2 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α’) και έχει σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2004, ανεξάρτητα αν αυτό υπόκειται ή όχι στην ανάκτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/3.12.2007).
ιγ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία πρέπει να δηλώνεται, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην περ. ιβ’ προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ.
ιδ) Οι Α.Ε. που κάνουν χρήση μειωμένου συντελεστή φορολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν.2992/2002, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία: αα) ο χρόνος ολοκλήρωσης της συγχώνευσης ή απορρόφησης των άλλων εταιρειών, καθώς και οι διατάξεις του νόμου βάσει του οποίου έγινε ο μετασχηματισμός, ββ) τα ίδια κεφάλαια της κάθε μίας απορροφηθείσας εταιρείας καθώς και αυτής που τις απορρόφησε, δηλαδή της εταιρείας που υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας, γγ) ότι όλες οι μετασχηματισθείσες εταιρείες δεν έχουν καταστεί συνδεδεμένες από την 1.1.1997 και μετά ή αν έχουν καταστεί συνδεδεμένες πριν από την 1.1.1997.
Η υπεύθυνη δήλωση με τα πιο πάνω δηλούμενα στοιχεία υποβάλλεται και από τις ΑΣΟ και συνεταιριστικές εταιρείες που εμπίπτουν στην παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2992/2002.
ιε) Την οριζόμενη από την περ. β’ της παρ. 1 της υπ’ αριθ. 1040801/750/Α0012/ΠΟΛ.1123/8.4.1997 ΑΥΟ βεβαίωση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το υποκατάστημα, όταν το νομικό πρόσωπο επικαλείται μείωση, κατά 40% του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.2238/1994 (νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων).
ιστ) Οι εταιρείες που πραγματοποίησαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2007 δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για το σύνολο των πραγματοποιηθεισών δαπανών, καθώς και το ποσοστό με το οποίο επιχορηγήθηκαν αυτές, όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποίησαν τις χρήσεις 2006 και 2005.
Για όσες περιπτώσεις εκκρεμεί η έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση της πιο πάνω βεβαίωσης και ότι θα προσκομισθεί μετά την έκδοσή της από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
ιζ) Οι τεχνικές εταιρείες που ανέλαβαν από 1.1.2002 και μετά καινούργια δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα υποβάλλουν κατάσταση στην οποία θα τα εμφανίζουν, τα ακαθάριστα έσοδα που προήλθαν από τα έργα αυτά, καθώς και τα αντίστοιχα καθαρά τους κέρδη. Στην ίδια κατάσταση θα εμφανίζονται χωριστά τα ίδια στοιχεία των έργων που είχαν αναλάβει μέχρι και την 31.12.2001.
ιη) Οι οικοδομικές επιχειρήσεις:
αα) Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποίων η ανέγερση άρχισε μετά την 1.1.2004.
ββ) Αναλυτική κατάσταση των ακαθάριστων εσόδων της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994, που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2007 από την πώληση κάθε μίας χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή, η ανέγερση της οποίας άρχισε μετά την 1.1.2004.
γγ) Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποίων η ανέγερση άρχισε μέσα στα έτη 2002 και 2003 με το αντίστοιχο έτος αποπεράτωσης αυτής, καθώς και αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού των κερδών από την πώληση των εν λόγω οικοδομών μέσα στη χρήση 2007.
δδ) Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού των τεκμαρτών κερδών που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2007 από πωλήσεις οικοδομών των οποίων η ανέγερση είχε αρχίσει πριν από την 1.1.2002.
ιθ) Τη δήλωση «Δήλωση Κατοχής Μηχανημάτων Έργων» (Ε16) σε δύο αντίτυπα, όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του Ν.2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α’).
κ) Τα νομικά πρόσωπα για κάθε άτομο που απασχόλησαν από 1.1.2007 με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν.3522/2006, υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των πιο πάνω ατόμων που απασχόλησαν,
ββ) γνωμάτευση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας των πιο πάνω προσώπων,
γγ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία να δηλώνουν ότι απασχόλησαν τα πιο πάνω πρόσωπα καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης τους.
λ) Τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί με τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967 και του Ν.3427/2005, φωτοτυπία της απόφασης της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία έχει καθορισθεί ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών (cost-plus), καθώς και κατάσταση δαπανών επί των οποίων εφαρμόζεται ο παραπάνω συντελεστής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΛΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΔΛΠ)

1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994, τα οποία δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία βάσει των ΔΛΠ και των θυγατρικών αυτών, έχει όπως το σχετικό Υπόδειγμα (Φ-01013) το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Β» της παρούσας.
2. Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:

Ι. Επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των ΔΛΠ
α) Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2007 (ΔΛΠ). Η υποχρέωση της δημοσίευσης δεν ισχύει για τις θυγατρικές εταιρείες εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. και με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές των θυγατρικών δεν είναι εισηγμένες στο Χ.Α.
β) Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης (ΠΣΛΦΒ) βάσει του ΚΒΣ και ανάλυσή του (προέλευση ποσών).
γ) Πίνακας σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεματικών.
δ) Απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ., σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών (περιλαμβανομένου και του τακτικού αποθεματικού).
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, για όσα νομικά πρόσωπα έχουν σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά με αναπτυξιακούς νόμους των ποσών αυτών και τρόπος υπολογισμού αυτών.
στ) Τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία είναι ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περ. β’, γ’, ε’, στ’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιβ’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’, ιη’, ιθ’ και κ’ της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’.

ΙΙ. Επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους βάσει του ΚΒΣ
α) Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2007 (ΔΛΠ). Η υποχρέωση της δημοσίευσης δεν ισχύει για τις θυγατρικές εταιρείες εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. και με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές τους δεν είναι εισηγμένες στο Χ.Α.
β) Αντίγραφο του φορολογικού ισολογισμού και του λογαριασμού φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.
γ) Απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ., σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, για όσα νομικά πρόσωπα έχουν σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά με αναπτυξιακούς νόμους των ποσών αυτών και τρόπος υπολογισμού αυτών.
ε) Τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία είναι ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περ. β’, γ’, ε’, στ’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιβ’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’, ιη’, ιθ’ και κ’ της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 των ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν έχει ως το σχετικό Υπόδειγμα (Φ-01011) το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Γ» της παρούσας.
2. Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή και τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περ. α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, ιδ’ και κ’ της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται το ύψος των ακαθάριστων εσόδων από τόκους ομολογιακών δανείων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτήθηκαν μέσα στη χρήση 2007 και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε σε αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΔΛΠ

1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 των ημεδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων αλλοδαπών τραπεζικών ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και των θυγατρικών αυτών τα οποία δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία βάσει των ΔΛΠ, έχει όπως το σχετικό Υπόδειγμα (Φ-01014) το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Δ» της παρούσας.
2. Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:

Ι. Επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των ΔΛΠ
α) Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2007 (ΔΛΠ). Η υποχρέωση της δημοσίευσης δεν ισχύει για τις θυγατρικές εταιρείες εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. και με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές των θυγατρικών δεν είναι εισηγμένες στο Χ.Α.
β) Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης (ΠΣΛΦΒ) του ΚΒΣ και ανάλυσή του (προέλευση ποσών).
γ) Πίνακα σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεματικών.
δ) Απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ., σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών (περιλαμβανομένου και του τακτικού αποθεματικού).
ε) Τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή και τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περ. β’, γ’, ε’, στ’, ζ’, ιδ’ και κ’ της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται το ύψος των ακαθάριστων εσόδων από τόκους ομολογιακών δανείων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτήθηκαν μέσα στη χρήση 2007 και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε σε αυτούς.

ΙΙ. Επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους βάσει ΚΒΣ
α) Δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2007 (ΔΛΠ). Η υποχρέωση της δημοσίευσης δεν ισχύει για τις θυγατρικές εταιρείες εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. και με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές τους δεν είναι εισηγμένες στο Χ.Α.
β) Αντίγραφο του φορολογικού ισολογισμού και του λογαριασμού φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης.
γ) Απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών.
δ) Τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή και τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περ. β’, γ’, ε’, στ’, ζ’, ιδ’ και κ’ της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται το ύψος των ακαθάριστων εσόδων από τόκους ομολογιακών δανείων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτήθηκαν μέσα στη χρήση 2007 και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε σε αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Ορίζουμε όπως, για το οικονομικό έτος 2008 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει ως το σχετικό Υπόδειγμα (Φ-01012), το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα «Ε» της παρούσας.
2. Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:
α) Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων οικοδομών – γαιών, Ε2.
β) Βεβαίωση για το ποσό των τόκων κ.τ.λ. και του φόρου που παρακρατήθηκε, κατά περίπτωση.
γ) Δύο αντίτυπα του Εντύπου Ε3 «Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών», εφόσον συντρέχει περίπτωση.
δ) Αναλυτική κατάσταση με τα ενοίκια που κατέβαλαν στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή και τη διεύθυνση κατοικίας αυτού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.