ΠΟΛ.1093/13.6.2008

Παράταση προθεσμίας του χρόνου υποβολής του « Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των ΔΟΥ των Νομών Αχαΐας και Ηλείας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α’).
2. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύουν:
α) της παρ. 4 του άρθρου 54,
β) της παρ. 2 του άρθρου 59 και
γ) της παρ. 3 του άρθρου 64.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’), περί αποδεικτικών είσπραξης.
5. Τις διατάξεις των παρακάτω ΑΥΟΟ:
α) 1016122/338/75/0014/ΠΟΛ.1022/15.2.2005 (ΦΕΚ 244/Β’) και
β) 1019146/996/225/0014/ΠΟΛ.1032/22.2.2006 (ΦΕΚ 284/Β’).
6. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τους πρόσφατους σεισμούς στις περιοχές αυτές.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε μέχρι και 31.10.2008 τις προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν.3296/2004, οι οποίες λήγουν από 10.6.2008 μέχρι και 16.6.2008 για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των ΔΟΥ των Νομών Αχαΐας και Ηλείας.
2. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 εφαρμόζονται ανάλογα και για τις συμπληρωματικές δηλώσεις λοιπών φορολογιών, που υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.3296/2004, στις περιπτώσεις που κατά το άρθρο 15 του ίδιου νόμου προκύπτουν διαφορές ακαθάριστων εσόδων προς δήλωση.
3. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ