ΠΟΛ.1098/10.7.2008

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και λοιπών προθεσμιών, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών και ρύθμιση αυτών, υπόχρεων των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από τον σεισμό της 8.6.2008

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του N.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α’) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 59, 60 και 62 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’), που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
4. I. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύουν:
α) της περ. α’ της παρ. 1 και των παρ. 2 και 11 του άρθρου 38,
β) της παρ. 2 του άρθρου 59 και
γ) της παρ. 3 του άρθρου 64.
II. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α’).
III. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’), περί αποδεικτικών είσπραξης.
IV. Τις διατάξεις των ακόλουθων ΑΥΟΟ:
α) 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 (ΦΕΚ 154/Β’) και
β) 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568/Β’).
5. Τη διάταξη της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α’), με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογούμενων, να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να ρυθμίζει την καταβολή των χρεών αυτών μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που επιβαρύνουν την οφειλή κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α’), σύμφωνα με τις οποίες ο Υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει ως ανωτέρω και τα υπέρ τρίτων έσοδα, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί σε ΔΟΥ.
7. Τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α’), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που εισπράττονται από τις ΔΟΥ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α’) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 13-20 του νόμου αυτού.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α’) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με αποφάσεις του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των Κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ του νόμου αυτού.
10. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90/Α’ – ΚΕΔΕ).
11. Την παρ. 7 του άρθρου 152 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το σημείο 59 του άρθρου 1 του Ν.3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α’).
12. Το γεγονός ότι ο πρόσφατος καταστροφικός σεισμός της 8.6.2008 επηρέασε την κοινωνική και οικονομική ζωή των φορολογούμενων (φυσικών και νομικών προσώπων) των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, που βρίσκονται στις οριοθετημένες περιοχές της υπ’ αριθ. οικ/5322/Α32/8.7.2008 ΚΥΑ.
13. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. α) Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων των παρακρατούμενων φόρων όλων των φυσικών και νομικών προσώπων των υπόχρεων, των παρακάτω Δήμων (οι οποίοι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ/5322/Α32/8.7.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ βρίσκονται στις οριοθετημένες περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό της 8.6.2008):
- του Νομού Αχαΐας (Αροανίας, Βραχναίικων, Δύμης, Καλαβρύτων, Λαρισσού, Μεσσάτιδος, Μόβρης, Παραλίας, Πατρέων, Τριταίας, Φαρρών, Ωλένιας και της Κοινότητας Καλεντζίου),
- του Νομού Ηλείας (Αμαλιάδας, Ανδραβίδας, Αρχαίας Ολυμπίας, Βαρθολομιού, Βουπρασίας, Βώλακος, Γαστούνης, Ιαρδάνου, Κάστρου – Κυλλήνης, Λαμπείας, Λασιώνος, Λεχαινών, Πηνείας, Πύργου, Σκιλλούντος, Τραγανού, Φολόης και Ωλένης) και
- του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αιτωλικού, Αστακού, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Οινιάδων και Φυτειών),
που επλήγησαν από τον σεισμό της 8.6.2008, που έληξαν ή θα λήξουν από 9.6.2008 έως 31.7.2008, κατά πέντε (5) μήνες από τη λήξη τους.
β) Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων των επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους προαναφερόμενους Δήμους κατά τρεις (3) μήνες από τη λήξη τους.
γ) Παρατείνουμε τις προθεσμίες των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων ετήσιων δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 των υπόχρεων των προηγούμενων περιπτώσεων μέχρι 17.7.2008 και μόνο για τον υπόχρεο (σύζυγο).
Για την α’ και γ’ περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση στην αρμόδια ΔΟΥ σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου οργάνου που να πιστοποιεί το γεγονός του σεισμόπληκτου.
2. Παρατείνουμε μέχρι και 16.1.2009 τις προθεσμίες υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ που έληξαν ή θα λήξουν από 9.6.2008 έως και 31.12.2008 για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των ΔΟΥ που υπάγονται οι προαναφερόμενοι Δήμοι.
Η υποβολή των δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια ΔΟΥ.
3. Παρατείνουμε μέχρι και 16.1.2009 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που κανονικά έληγαν ή θα λήξουν από 9.6.2008 έως και 31.12.2008 για τους υπόχρεους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) αρμοδιότητας των ΔΟΥ που υπάγονται οι προαναφερόμενοι Δήμοι.
4. Παρατείνουμε μέχρι 30.9.2008 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ΕΤΑΚ νομικών προσώπων, οι οποίες έληξαν στις 27.6.2008, εφόσον οι υπόχρεοι σε δήλωση έχουν την έδρα τους στους προαναφερόμενους Δήμους που επλήγησαν από τον σεισμό της 8.6.2008.
5. Αναστέλλουμε μέχρι 28.11.2008 την πληρωμή των βεβαιωμένων, στις ΔΟΥ και Τελωνεία και ληξιπρόθεσμων κατά ΚΕΔΕ, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, χρεών προς το Δημόσιο καθώς και υπέρ τρίτων που συμβεβαιώθηκαν μ’ αυτά ή βεβαιώθηκαν αυτοτελώς και οφείλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα των προαναφερόμενων Δήμων που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της 8.6.2008.
6. Παρατείνουμε μέχρι 28.11.2008 τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων κατά ΚΕΔΕ, στις αρμόδιες ΔΟΥ και τα Τελωνεία, οφειλών των φυσικών ή νομικών προσώπων των προαναφερόμενων Δήμων που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό της 8.6.2008 συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2008, που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνεται και η καταβολή όλων των δόσεων των ανωτέρω οφειλετών που έληξαν ή θα λήξουν από την 8.6.2008, των παρακάτω περιπτώσεων: α) των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που έχουν χορηγηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α’), β) των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων χρεών των άρθρων 12-15 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α’), γ) των ρυθμίσεων πτωχευτικών χρεών πτωχών οφειλετών με τις διατάξεις του άρθρου 62Α του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ).
Προϋπόθεση υπαγωγής στις περιπτώσεις 5 και 6 αποτελεί η κατάθεση, στην αρμόδια ΔΟΥ ή Τελωνείο, σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου οργάνου που πιστοποιεί το γεγονός.
7. Παρατείνουμε μέχρι 30.9.2008 τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων κατά ΚΕΔΕ, στις αρμόδιες ΔΟΥ και Τελωνεία, οφειλών όλων των επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους παραπάνω Δήμους και λήγουν από την 8.6.2008. Έως τις 30.9.2008 παρατείνεται και η καταβολή όλων των δόσεων των ανωτέρω οφειλετών που έληξαν ή θα λήξουν από την 8.6.2008 των παρακάτω περιπτώσεων: α) των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που έχουν χορηγηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α’), β) των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων χρεών των άρθρων 12-15 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α’), γ) των ρυθμίσεων πτωχευτικών χρεών πτωχών οφειλετών με τις διατάξεις του άρθρου 62Α του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ).
8. Τα χρέη της περίπτωσης πέντε ρυθμίζονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι 8.6.2008 και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ ή Τελωνείο μέχρι 28.11.2008, με συνημμένη βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης έχει υποστεί ζημίες από τον σεισμό της 8.6.2008.
Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου 2008 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 ευρώ.
Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή της με τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν δέκα συνεχόμενες δόσεις, οπότε στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίστηκε επιβαρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α’).
9. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης αρμόδιες είναι οι ΔΟΥ Αγρινίου, Αστακού, Μεσολογγίου, Καλαβρύτων, Κάτω Αχαΐας, Κλειτορίας, Α’ Πατρών, Β’ Πατρών, Γ’ Πατρών, Αμαλιάδας, Βάρδας, Γαστούνης, Κρεστένων, Λεχαινών και Πύργου, πλην των παρ. 5, 6, 7 και 8 που μπορεί να είναι οποιαδήποτε ΔΟΥ.
10. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.