ΠΟΛ.1099/11.7.2008

Αρμοδιότητα προϊσταμένου ΔΟΥ, για τον έλεγχο της δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.2238/1994 σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας του νομικού προσώπου

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 108 του Ν.2238/1994, αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξεύρεση του εισοδήματος αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου, είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ: α) της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του υπόχρεου ημεδαπού νομικού προσώπου και β) της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η κύρια μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα του υπόχρεου αλλοδαπού νομικού προσώπου. Αν στην ίδια περιφέρεια εδρεύουν περισσότεροι από ένας προϊστάμενοι ΔΟΥ, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ, ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός κατά γενικές κατηγορίες νομικών προσώπων.
2. Με την υπ’ αριθ. 3130/2002 απόφασή του το Σ.τ.Ε. (Τμήμα Β’), σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.Δ.3843/1958 (οι οποίες είναι όμοιες με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ΚΦΕ), έκρινε ότι κατά τη διάταξη αυτή ο τόπος της έδρας του ημεδαπού νομικού προσώπου καθορίζει την αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής. Συνεπώς, η φορολογική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ημεδαπού νομικού προσώπου δεν έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της δήλωσης όταν είναι γνωστή, πριν από την εντολή ελέγχου, η μεταφορά της έδρας του νομικού προσώπου στην περιφέρεια άλλης φορολογικής αρχής η οποία, λόγω του νέου τόπου της έδρας του νομικού προσώπου, καθίσταται αυτή αρμόδια για τον έλεγχο και την έκδοση του φύλλου ελέγχου (όμοιες οι υπ’ αριθ. 3131/2002 και 3132/2002 αποφάσεις του Σ.τ.Ε.).
3.Τα παραπάνω σας κοινοποιούνται για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε ανάλογες περιπτώσεις μεταφοράς της έδρας Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ. νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ