ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟ Με βάση τα όσα ορίζονται στην παρ.1 του Άρθρου 5 του ν.2859/2000 ως παράδοση αγαθών θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά. Αναφορικά με την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται από παραγγελιοδόχο που ενεργεί με σχέση παραγγελέα -παραγγελιοδόχου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΠΟΛ.1101/1997 Υπουργική απόφαση , αυτή συντελείται από τον παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπο) ο οποίος και εκδίδει φορολογικά στοιχεία στο όνομά του στον αλλοδαπό πελάτη του. Στην περίπτωση αυτή υπόχρεος για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.A. καθώς και του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και της δήλωσης INTRASTAT, είναι ο ενεργών την ενδοκοινοτική παράδοση παραγγελιοδόχος. Περεταίρω, προκειμένου να υπολογιστεί το όριο απαλλαγής από το Φ.Π.A., σαφείς οδηγίες δίδονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της με αριθ. πρωτ. 1103551/8478/A0014/ΠΟλ. 1262/2.8.93 A.Y.O. Το όριο αυτό αφορά μόνο τον παραγγγελιοδόχο (αντιπρόσωπο - εξαγωγέα) για τις περιπτώσεις εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που πραγματοποιεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του παραγγελέα, δεδομένου ότι, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την ανωτέρω απόφαση (ανακεφαλαιωτικός πίνακας και διασαφήσεις εξαγωγής), για την απόδειξη της πραγματοποίησης των πράξεων αυτών, εκδίδονται στο όνομα του παραγγελιοδόχου. Εξυπακούεται ότι, το παραπάνω όριο απαλλαγής από το Φ.Π.A. που δικαιούται ο παραγγελιοδόχος δεν μεταβιβάζεται στον παραγγελέα. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο παραγγελιοδόχος δεν εκδίδει φορολογικά στοιχεία στον αλλοδαπό, πελάτη του, αλλά παραδίδει τα εν λόγω αγαθά σε άλλο πρόσωπο (εξαγωγέα), ο οποίος και εκδίδει στη συνέχεια τα εν λόγω στοιχεία στον αλλοδαπό, εφαρμόζεται ανάλογα η πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση μόνο για τον εξαγωγέα, για τις αγορές που πραγματοποιεί από τον προμηθευτή - παραγγελιοδόχο. Επομένως, το προβλεπόμενο από τον K.B.Σ. φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από τον παραγγελιοδόχο προς τον αγοραστή εξαγωγέα υπάγεται και εφαρμόζει τη διαδικασία της με αριθ. πρωτ. 1103551/8478/A0014/ΠΟλ. 1262/2.8.93 A.Y.O. Επίσης, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 2), 20 (περ. ζ παρ. 1) και 22α (περ. δ παρ. 1) του ν. 1642/86, όπως ισχύει, το προβλεπόμενο από τον K.B.Σ. φορολογικό στοιχείο (εκκαθάριση) που εκδίδεται από τον παραγγελιοδόχο προς τον παραγγελέα δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.A. Στην περίπτωση αυτή, στον παραγγελέα παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου των εισροών του με την προϋπόθεση ότι ο παραγγελιοδόχος τον προμηθεύει εκτός από την προαναφερόμενη εκκαθάριση και με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, φορτωτικά έγγραφα, Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.A., κλπ.) σε φωτοαντίγραφα, προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα αγαθά πουλήθηκαν πραγματικά στο εξωτερικό για λογαριασμό του και εφαρμόστηκε η διαδικασία που ορίζεται στην προαναφερόμενη Υπ. Απόφαση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που συνεταιριστικές οργανώσεις μετακυλείουν στους αγρότες το κόστος που πραγματοποίησαν για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών, (όπως έξοδα συσκευασίας, λειτουργικά έξοδα κ.λ.π.), σύμφωνα με την ΠΟΛ.1118/2005, η μετακύλιση αυτή συνιστά πράξη παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, η οποία υπάγεται στο Φ.Π.Α., σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στην περίπτωση που το κόστος αυτό συνδέεται με εξαγωγή, θέμα το οποίο θα πρέπει να ελέγχεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.