Ερώτηση

1) ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΉ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ;

2) ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΓΟΡΑΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ. Η ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΉ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ;

Απάντηση

Με βάση τα οριζόμενα στην παρ.1 περ. β) του άρθρου 24 του ν.2859/2000(Κώδικας Φ.Π.Α.) απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός κοινότητας από το μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του αγοραστή. Το παραπάνω ερώτημα αφορά λιανική πώληση αγαθών σε ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της κοινότητας ,του οποίου η κατοικία ή η συνήθης διαμονή δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της κοινότητας. Το θέμα αυτό ορίζεται από την ΠΟΛ.1338/96 η οποία αφορά τη διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί γία τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους-Μέλους. Η απαλλαγή πραγματοποιείται, είτε άμεσα είτε έμμεσα δια της επιστροφής του Φ.Π.Α Θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις : 1. Ο αγοραστής να είναι κάτοικος χώρας εκτός κοινότητας, βάσει διαβατηρίου, ταυτότητας κλπ. ή να πρόκειται να εγκατασταθεί σε τρίτη χώρα βάσει μισθωτηρίου, σύμβασης εργασίας κλπ. 2. Τα αγαθά που αγοράζονται να προορίζονται να καλύψουν τις ατομικές ή οικογενειακές του ανάγκες (ποσότητα κλπ.) 3. Η συνολική αξία κάθε απόδειξης θα πρέπει να υπερβαίνει τα 120 € χωρίς αθροιστική δυνατότητα. Δηλαδή μια απόδειξη 120 € υπόκειται στο καθεστώς αυτό, ενώ 10 αποδείξεις των 119 € όχι. 4. Τα αγαθά μεταφέρονται πριν την παρέλευση τριμήνου από την αγορά (σφραγίδα τελωνείου) και το παραστατικό σφραγισμένο πλέον από το τελωνείο επιστρέφει εντός μηνός από την ημερομηνία της σφραγίδας του τελωνείου (ημερομηνία εξαγωγής). 5. Τα αγαθά να μην είναι τρόφιμα, καπνοβιομηχανικά προϊόντα, οινοπνευματώδη, αγαθά εξοπλισμού ή εφοδιασμού μεταφορικών μέσων. Ο πωλητής υποχρεούται να εξακριβώσει το αληθές των στοιχείων του αγοραστή, να εκδώσει τριπλότυπη θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης (πρωτότυπο και δευτερότυπο πελάτης, τριπλότυπο στέλεχος), στην οποία θα αναγράφεται «άμεση απαλλαγή φπα» ή «επιστροφή φπα». ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ : Ο πωλητής εκδίδει την απόδειξη χωρίς φπα και συνοδεύει ο ίδιος τα αγαθά στο τελωνείο με δελτίο αποστολής. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ : Ο πωλητής εκδίδει απόδειξη με φπα και δίνει τα δύο πρώτα αντίτυπα στον αγοραστή. Ο τελευταίος τα περνάει εντός τριών μηνών από το τελωνείο και σε ένα μήνα από την σφραγίδα του τελωνείου στέλνει το σφραγισμένο αντίτυπο πίσω στον πωλητή. Ο πωλητής βάζει το ποσό του φπα που αναλογεί σε λογαριασμό τραπέζης στο όνομα του αγοραστή και εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο (αθεώρητο) στο οποίο βάζει την αξία του φπα και στο οποίο γράφει και τον αριθμό της απόδειξης. Τέλος επισυνάπτει στην απόδειξη το πιστωτικό τιμολόγιο φπα και το αποδεικτικό του τελωνείου. Το ποσό φπα του πιστωτικού τιμολογίου εκπίπτει στην φορολογική περίοδο που εκδίδεται το πιστωτικό τιμολόγιο. Το ποσό αυτό πηγαίνει στον κωδικό 403 της περιοδικής. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Έλληνας κάτοικος της Αυστραλίας που αγόρασε οικοσυσκευή από την από την Ελλάδα με σκοπό να την μεταφέρει στην Αυστραλία. Υποχρεούται απαλλαγή ή επιστροφή του ΦΠΑ. 2.Το Σύμφωνα με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας : Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πρόκειται μόνον όταν τα αγαθά μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Πραγματοποιείται όταν τα αγαθά τα οποία πωλούνται από υποκείμενο στον φόρο στο κράτος μέλος αναχώρησης αποκτώνται σε άλλο κράτος μέλος άφιξης από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή ή από μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, καθώς και όταν αποκτώνται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο καινούργια μεταφορικά μέσα * και προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης *. Δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών από νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα στον φόρο και από ορισμένες κατηγορίες απαλλασσομένων υποκειμένων, εφόσον δεν υπερβαίνουν ένα κατώτατο όριο 10.000 ευρώ ετησίως, εκτός αν ο αγοραστής επιλέξει να υπαχθεί στον φόρο. Δεν υπόκεινται στον ΦΠΑ οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, εφόσον ο πωλητής είναι υποκείμενος στον φόρο μεταπωλητής ή διοργανωτής δημοπρασιών και εφόσον τα αγαθά αυτά έχουν υπαχθεί σε ΦΠΑ, σύμφωνα με το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους. Στον ΦΠΑ υπόκεινται οι πράξεις που πραγματοποιούνται εξ επαχθούς αιτίας στο έδαφος ενός κράτους μέλους από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, καθώς και οι εισαγωγές που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε. Στις φορολογητέες συναλλαγές περιλαμβάνονται : • οι παραδόσεις αγαθών από υποκείμενο στον φόρο• • οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών προερχόμενων από ένα κράτος μέλος στο έδαφος άλλου κράτους μέλους• • οι παροχές υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο• • οι εισαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ (από τρίτα εδάφη * ή χώρες εκτός ΕΕ). Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω η αγορά αγαθών από την Ελλάδα και η μεταφορά τους εντός της Ε.Ε δεν απαλλάσσει τον Έλληνα κάτοικο της ΕΕ από τον ΦΠΑ.