Ερώτηση

Πώληση μεταχειρισμένου ταξί 50% αυτοκίνητο και άδεια με συμβολαιογραφική πράξη. Εκπίπτει ο Φ.Π.Α. σε αυτή την αξία της αγοραπωλησίας;

Απάντηση

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.1 περ. α) του ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) Αντικείμενο του φόρου είναι: α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα. Εξ άλλου στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. α) του ίδιου νόμου ορίζεται ότι Στο φόρο υπόκειται: α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής. Τέλος , στο άρθρο 4 του Κώδικα διευκρινίζεται ότι: Οικονομική δραστηριότητα, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, θεωρείται οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου ή αυτού που παρέχει υπηρεσίες. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται και η εξόρυξη, οι δραστηριότητες των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών. , καθώς και η εκμετάλλευση ενός ενσώματου ή άυλου αγαθού με σκοπό την απόκτηση από αυτό εσόδων Περεταίρω με την 1099747/2007 υπουργική απόφαση, γίνεται σαφές ότι - Η μεταβίβαση ΕΙΧ αυτοκινήτου από ιδιώτη (από μη υποκείμενο στο φόρο) σε οποιονδήποτε, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ΦΠΑ. - Η μεταβίβαση αυτοκινήτου μεταφοράς ασθενών από ιατρικό κέντρο (χρησιμοποιήθηκε σε απαλλασσόμενη δραστηριότητα), καθώς και η πώληση αγροτικού αυτοκινήτου από αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, για τα οποία αυτοκίνητα καταβλήθηκε από τους πωλητές ΦΠΑ αγοράς και δεν εκπέσθηκε, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ. - Η μεταβίβαση ΕΙΧ αυτοκινήτου μέχρι εννέα θέσεων, από επιχείρηση που δεν έχει αντικείμενο εργασιών την πώληση ή μίσθωση αυτοκινήτων ή τη μεταφορά προσώπων με κόμιστρο, το οποίο είχε αγορασθεί ως πάγιο της επιχείρησης (δεν παρέχεται από το άρθρο 30 παρ. 4 δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αγοράς), απαλλάσσεται από το ΦΠΑ. - Αντίθετα, η μεταβίβαση ΕΙΧ μέχρι εννέα θέσεων από επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο υπάγεται στο ΦΠΑ. - Η μεταβίβαση ΦΙΧ από επιχείρηση υποκείμενη στο φόρο υπάγεται στο ΦΠΑ. Συνεπώς η πράξη υπάγεται σε Φ.Π.Α. Περεταίρω, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 16 περίπτωση α του ΚΒΣ, η συμβολαιογραφική πράξη υποκαθιστά το τιμολόγιο και εμπεριέχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορέουν από αυτό. Σε αυτή την περίπτωση η αξία που αναφέρεται στο συμβόλαιο εμπεριέχει ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από αυτό. Εξ άλλου με την ΠΟΛ.1066/2005 ορίζονται τα ακόλουθα: ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΑΞΙ Ι. Για τη μεταβίβαση Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου - ΤΑΞΙ (οχήματος - άδειας), από επαγγελματία εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ και ανεξάρτητα από τις λοιπές μη φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις άλλων νόμων αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (π.χ. Ν.Δ. 1146/1972, Ν. 3091/2002 κ.λ.π.), μπορεί να εκδοθούν εναλλακτικά τα πιο κάτω παραστατικά: α) Συνενωμένο Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής θεωρημένο, ή Δελτίο Αποστολής θεωρημένο και αθεώρητο Τιμολόγιο Πώλησης, από τον πωλητή προς τον αγοραστή. β) Εναλλακτικά, αντί Δ.Α. - Τ. ή Δ.Α. και Τιμολογίου, η μεταβίβαση (οχήματος -άδειας) μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 12 παρ. 16α του ΚΒΣ). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η έκδοση και Δ.Α.. γ) Για τη μεταβίβαση ΕΔΧ αυτοκινήτου - ΤΑΞΙ (οχήματος - άδειας) από ιδιώτη (π.χ. κληρονόμο ή πρώην επαγγελματία εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ που έχει δηλώσει παύση επαγγέλματος λόγω συνταξιοδότησης κ.α.), σε άλλο επαγγελματία εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ, εκδίδεται άμεσα από τον τελευταίο (αγοραστή) θεωρημένο τιμολόγιο αγοράς όχι και Δ.Α. ή συντάσσεται και στην περίπτωση αυτή συμβολαιογραφικό έγγραφο ως ανωτέρω περ. β΄. - Αυτονόητο είναι ότι σε όποιο από τα ως άνω παραστατικά εκδίδεται κατά περίπτωση, γίνεται διακεκριμένη αναγραφή - περιγραφή των αγαθών (με τα χαρακτηριστικά τους) που μεταβιβάζονται (αυτοκίνητο όχημα - τύπος, αριθμός κυκλοφορίας, ταξίμετρο, ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου - αριθμός μητρώου, άδεια κ.λ.π.). - Σημειώνεται ότι τα παραπάνω παραστατικά (τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ή συμβολαιογραφικό έγγραφο ή τιμολόγιο αγοράς) που εκδίδονται κατά περίπτωση για την μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ), ανεξάρτητα εάν οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι ή όχι στην τήρηση φορολογικών βιβλίων, πρέπει να φυλάσσονται για όσο χρόνο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) Συντάσσονται και υποβάλλονται εντός 10 (δέκα) ημερών μόνο στη Δ.Ο.Υ. του νέου εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ - αγοραστή, από τον πωλητή και τον αγοραστή ή μόνο από τον αγοραστή νομίμως εξουσιοδοτημένου από τον πωλητή μέσω αρμόδιου φορέα ή μέσω του συμβολαιογραφικού εγγράφου εφόσον ρητά αναφέρεται σ΄ αυτό, τα εξής δικαιολογητικά: - Το έντυπο Β2 ΤΑΧΙS - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 Η δήλωση αυτή μπορεί να μην υποβάλλεται, εφόσον αναγράφεται στο προαναφερόμενο έντυπο Β2 ΤΑXIS και ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος - ΤΑΞΙ, κάτω από τους πίνακες β΄ και γ΄ στη θέση "παρατηρήσεις". Το έντυπο αυτό στην περίπτωση αυτή πρωτοκολλείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. - Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νόμιμου παραστατικού μεταβίβασης - πώλησης του ΕΔΧ (συνενωμένου θεωρημένου δελτίου αποστολής - τιμολογίου πώλησης ή συμβολαίου μεταβίβασης ενώπιον συμβολαιογράφου) και προσκόμιση και επίδειξη του αντίστοιχου πρωτότυπου. - Φωτοαντίγραφα, του εκδοθέντος τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" του πωλητή και του εκδοθέντος πρώτου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" του αγοραστή - εκμεταλλευτή και επιδεικνύονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα. Σημείωση: Το ανωτέρω δεκαήμερο μετράει από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης του παραστατικού μεταβίβασης - πώλησης του Ε.Δ.Χ. Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα του δεκαημέρου πέφτει Κυριακή ή γενική αργία, όχι και τοπική αργία, τότε η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί. - Στο Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών - ΒΣΕ της ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου αναγράφονται στην κατάλληλη σελίδα που υπάρχει σ΄ αυτό, τα στοιχεία του πωλητή (παλαιού εκμεταλλευτή) και του αγοραστή (νέου εκμεταλλευτή), η ημερομηνία, καθώς και τα τελικά σωρευτικά - αθροιστικά ποσά τζίρου και ΦΠΑ από αρχής λειτουργίας της ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, υπογράφεται - σφραγίζεται τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή και παραδίδεται στο νέο αγοραστή".