Ερώτηση

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΑΠΌ ΑΓΡΟΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΩΛΕΙ,Η ΑΓΟΡΑ ΕΊΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Η ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ;

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2859/2000 φορολογητέες πράξεις θεωρούνται όσες γίνονται με βάση την επαγγελματική δραστηριότητα του υποκειμένου, στο φόρο, στα πλαίσια του επαγγέλματος του, είτε αυτές αφορούν εμπορικές πράξεις είτε παροχή υπηρεσιών. (ΠΟΛ. 1282 / 1992 ) και Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2859/2000, στο φόρο υπόκειται: α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής, β) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος - μέλος. γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6, εφόσον με δήλωσή του ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. Δεν θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. δ) η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και η κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για τις παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη τους, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7. Άρα η πώληση των εν λόγο εμπορευμάτων βαρύνεται με ΦΠΑ, εκτός αν πρόκειται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση Περεταίρω αν πρόκειται για πώληση ή αγορά αγαθών από παραγγελιοδόχο που ενεργεί στο όνομά του, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθών μεταξύ αυτού και του παραγγελέα. . Αναλυτικότερα: Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) ,κατά την πώληση αγροτικών προϊόντων από τον παραγγελιοδόχο-έμπορο ,για λογαριασμό του παραγγελέα –παραγωγού του ειδικού καθεστώτος των αγροτών ,με δικά του φορολογικά στοιχεία επιβάλλεται Φ.Π.Α. με τον συντελεστή του αγαθού,στην αξία των αγαθών στην οποία περιλαμβάνεται και η προμήθειά του. Υπόχρεος για την καταβολή του Φ.Π.Α στο Δημόσιο είναι ο παραγγελιοδόχος –έμπορος ,για τον οποίο αποτελεί φόρο εκροών το σύνολο του Φ.Π.Α που εισπράχθηκε από τις παραπάνω πωλήσεις. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και προκειμένου για πωλήσεις που γίνονται από συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό των αγροτών του ειδικού καθεστώτος λιανικώς ή μέσα σε κεντρικές αγορές διακίνησης αγροτικών προϊόντων.