Ερώτηση

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΕΚΠΙΠΤΕΙ Ο Φ.Π.Α.;

Απάντηση

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)- όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.31493/2003- και συγκεκριμένα στην παράγραφο 16 του Άρθρου 1 του νόμου αυτού, προβλέπονται τα ακόλουθα: Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του κώδικα αυτού. Περεταίρω με την ΠΟΛ.1004/2004 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του κεφαλαίου Α' του N.3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α') «κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής διατάξεων του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992)» και συγκεκριμένα στην παρ.3 θέση 7 της ανωτέρω ΠΟΛ. παρέχεται η συγκεκριμένη διευκρίνιση: Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση που από τις διατάξεις του ΚΒΣ προβλέπεται η έκδοση απλοποιημένων τιμολογίων, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΕ, τα εν λόγω στοιχεία εξομοιώνονται με τιμολόγια και κατά συνέπεια παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος Φ.Π.Α., εφόσον στον λήπτη του στοιχείου παρέχεται τέτοιο δικαίωμα. Κατόπιν των ανωτέρω, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι και για τις Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. όταν αυτές καταχωρούνται στα βιβλία με την προϋπόθεση ότι από τη δραστηριότητα του λήπτη της απόδειξης προκύπτει ότι του παρέχεται αυτό το δικαίωμα.