Ερώτηση

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ (ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.);

Απάντηση

Θεωρώντας από το αντικείμενο δραστηριότητας (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) ότι η εταιρεία διατηρεί φορολογική αποθήκη , με βάση τις παρ.1 έως 6 του άρθρου 26 του νόμου 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν. 2960/2001 o ορίζεται: 1.Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθιερώνεται καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης. Ως καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης νοείται το φορολογικό καθεστώς αναστολής της καταβολής Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου θεωρούνται ως: α) "φορολογική αποθήκη", κάθε τόπος που ορίζεται ως τέτοιος με άδεια της αρμόδιας αρχής, όπου αποθηκεύονται αγαθά από τον εκμεταλλευτή φορολογικής αποθήκης κατά την άσκηση της δραστηριότητας του, β) "εκμεταλλευτής φορολογικής αποθήκης", το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή να αποθηκεύει σε φορολογική αποθήκη αγαθά δικής του κυριότητας ή τρίτων, γ) "εναποθέτης", το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εκμεταλλευτή φορολογικής αποθήκης, έχει όμως άδεια από την αρμόδια αρχή να παραλαμβάνει κατά την άσκηση της δραστηριότητας του αγαθά που προορίζονται να τεθούν σε φορολογική αποθήκη. 3.Για τη λειτουργία των φορολογικών αποθηκών χορηγείται άδεια από τη Διεύθυνση Φ.Π.Α., μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η άδεια αυτή ανακαλείται από την ίδια αρχή με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική Υπουργική απόφαση. 4.Αρμόδια αρχή για την εποπτεία, έλεγχο και γενικά για την παρακολούθηση του καθεστώτος φορολογικής αποθήκευσης είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα ή το κεντρικό κατάστημα του εκμεταλλευτή φορολογικής αποθήκης. Εξαιρετικά, προκειμένου για φορολογικές αποθήκες του ίδιου εκμεταλλευτή που βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα άλλων Δ.Ο.Υ., ως αρμόδια αρχή μπορεί να ορίζεται ο Προϊστάμενος της χωρικά αρμοδίας Δ.Ο.Υ.. 5.Στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης μπορούν να υπαχθούν τόσο αγαθά κυριότητας του εκμεταλλευτή φορολογικής αποθήκης όσο και αγαθά τρίτων, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει άδεια αποθήκευσης αγαθών με αναστολή της καταβολής Φ.Π.Α. σε λειτουργούσα νόμιμα φορολογική αποθήκη άλλου προσώπου, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 6.Απαλλάσσονται από το φόρο: α)οι παραδόσεις και οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών τα οποία προορίζονται να τεθούν στο εσωτερικό της χώρας σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης, εκτός της τελωνειακής αποταμίευσης και των αποθηκών του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α'). β) οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αγαθών οι οποίες, αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση α', γ) οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών εκτός από αυτές που αφορούν παραγωγή ή κατασκευή των αγαθών, οι οποίες πραγματοποιούνται στους χώρους που προβλέπονται στην περίπτωση α', εφόσον τα αγαθά εξακολουθούν να παραμένουν στο εσωτερικό της χώρας στο ίδιο καθεστώς. Περεταίρω, με βάση την πολ.1250/1998 Υπουργική Απόφαση: Ως επιτρεπτοί λόγοι εξόδου των αγαθών από τη φορολογική αποθήκη θεωρούνται: α) Η εξαγωγή σε μη κοινοτική χώρα και ο εφοδιασμός σκαφών και αεροσκαφών, όταν αυτός απαλλάσσεται του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 22, παρ. 1γ` του Ν.1642/1986. β) Η ενδοκοινοτική παράδοση. γ) Η εγχώρια ανάλωση και ο εφοδιασμός σκαφών και αεροσκαφών που δεν απαλλάσσονται του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1γ` του Ν.1642/1986. δ) Η μεταφορά σε άλλη φορολογική αποθήκη του ίδιου ή άλλου αποθηκευτή. ε) Η επιστροφή στον προμηθευτή, λόγω αποδεδειγμένου ελαττώματος που τα καθιστούν ακατάλληλα για παραπέρα χρήση. στ) Η καταστροφή, λόγω αλλοίωσης ή φθοράς, που τα καθιστούν ακατάλληλα προς χρήση ή επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια. ζ) Η παροχή αναγκαίων εργασιών που δεν μπορούν να παρασχεθούν στους χώρους της φορολογικής αποθήκης. η) Οι πωλήσεις: αα) από καταστήματα αφορολογήτων ειδών (ΚΑΕ) προς ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλα κράτη - μέλη, ββ) από ειδικά πρατήρια προς ταξιδιώτες που μεταβαίνουν από τρίτες χώρες, θαλάσσια ή αεροπορικά, γγ) σε ταξιδιώτες πάνω σε πλοία ή αεροπλάνα προορισμού εκτός Κοινότητας, δδ) προς διπλωματικές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, Νατοϊκές ένοπλες δυνάμεις. Περεταίρω ορίζεται ότι Υπόχρεος για υποβολή της "Δήλωσης Εξόδου" είναι κατ` αρχήν ο αποθηκευτής ή ο εναποθέτης, κύριος των αγαθών, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση, όμως, εξόδου των αγαθών από πρόσωπο διαφορετικό απ` αυτό που τα εναπόθεσε, μπορεί να υποβληθεί και από: - Το νέο κύριο των αγαθών. - Το νόμιμο εκπρόσωπο αλλοδαπού παραλήπτη. - Τον αποθηκευτή, αν ο παραλήπτης ή ο εναποθέτης δεν εκπληρώνει τη σχετική του υποχρέωση. Η δήλωση εξόδου πρέπει να υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, πριν την έξοδο των αγαθών. Σε κάθε περίπτωση, επιστρέφεται από τη ΔΟΥ το ένα (1) αντίτυπο στον ενδιαφερόμενο με την ένδειξη "Παραλήφθηκε όμοιο". Συνεπώς από τα ανωτέρω και εφόσον τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες (βλ. και ΠΟΛ.1004/1997) προκύπτει ότι η πράξη αυτή δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.