ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & TRANSIT ΣΕ ΠΛΟΙΑ

Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1009365/438/0014/ΠΟΛ. 1022/30.1.1990 (Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της παράδοσης αργού πετρελαίου που προορίζεται για διύλιση, των υπηρεσιών διύλισης καθώς και των υπηρεσιών σε προϊόντα διύλισης, κατά το χρόνο που αυτά βρίσκονται υπό τελωνειακή επίβλεψη), δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. η παράδοση και οι εξομοιούμενες με παράδοση πράξεις (ανταλλαγή), του εξορυσσόμενου στην ελληνική επικράτεια αργού πετρελαίου, που ενεργούνται από οποιονδήποτε τρίτο απ' ευθείας προς το ελληνικό δημόσιο ή σε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, εφόσον προορίζεται για διύλιση σε διυλιστήρια που λειτουργούν ως ελεύθεροι τελωνειακώς χώροι. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τις παραδόσεις ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων διύλισης, που ενεργούνται προτού αυτά τεθούν σε ανάλωση. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τις υπηρεσίες διύλισης καθώς και για τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται για αγαθά του άρθρου αυτού, κατά το χρόνο που αυτά βρίσκονται υπό τελωνειακή επίβλεψη. Για την απαλλαγή της παράδοσης αργού πετρελαίου, ο αγοραστής υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από της έκδοσης του σχετικού δελτίου αποστολής ή άλλου νόμιμου συνοδευτικού στοιχείου, να προσκομίσει στον πωλητή των αγαθών τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Κυρωμένα από την αρμόδια κατά περίπτωση τελωνειακή αρχή, φωτοαντίγραφα του πρακτικού φόρτωσης και της σχετικής άδειας μεταφοράς. β. Αντίγραφο ή κυρωμένο φωτοαντίγραφο, από την ίδια αρχή της σχετικής φορτωτικής του ενεργήσαντος τη μεταφορά μεταφορικού μέσου. γ. Κυρωμένα, από την επιβλέπουσα τον τελωνειακό χώρο του Διυλιστηρίου τελωνειακή αρχή, φωτοαντίγραφα 1) της σχετικής άδειας εκφόρτωσης και παραδόσεως και 2) του πρωτοκόλλου καταμέτρησης δεξαμενών αργού πετρελαίου. Ο πωλητής του αργού πετρελαίου, εφόσον ο αγοραστής του προσκομίσει τα ανωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην παραπάνω προθεσμία, εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς φόρο και με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., ΩΣ Α.Υ.Ο..............», αναγράφει σ' αυτά τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου που αφορούν και τα διαφυλάσσει σε ειδικό φάκελο ή τα επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου που αφορούν. Σε αντίθετη περίπτωση το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδίδεται με το Φ.Π.Α. που αναλογεί. Προκειμένου για παραδόσεις ημικατεργασμένων ή έτοιμων προϊόντων διυλίσεως αργού πετρελαίου, εφόσον και μετά την παράδοση εξακολουθήσουν να βρίσκονται υπό τελωνειακή επίβλεψη (καθεστώς παράδοσης transit σε πλοία) καθώς και για υπηρεσίες που παρέχονται στα προϊόντα αυτά, κατά το χρόνο που βρίσκονται υπό τελωνειακή επίβλεψη, το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α. εφόσον η εποπτεύουσα το καθεστώς τελωνειακή αρχή, ενεργήσει σχετική βεβαίωση στο στέλεχος του σχετικού φορολογικού στοιχείου, ότι τα συγκεκριμένα αγαθά βρίσκονταν υπό τελωνειακή επίβλεψη, κατά το χρόνο της παράδοσής τους στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς. Αν τα παραπάνω δεν συντρέχουν αθροιστικά, τότε η παράδοση πετρελαιοειδών εμπίπτει σε ΦΠΑ που αποδίδεται κανονικά όπως στα υπόλοιπα αγαθά.