Ερώτηση

Ελληνική εταιρεία παρέχει σε πελάτη της  (Εμπορική Επιχείρηση με ΑΦΜ) που βρίσκεται στην Αλβανία τεχνική υποστήριξη σε τηλεφωνικά κέντρα. Η υποστήριξη γίνεται με την χρήση του διαδικτύου.Ερωτάμε αν θα χρεωθεί ΦΠΑ στο ΤΠΥ προς στον Αλβανό πελάτη και αν δεν χρεωθεί ΦΠΑ ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία πρέπει να διατηρεί η Ελληνική εταιρεία ώστε να είναι κατοχυρωμένη (για τη μη χρέωση ΦΠΑ) σε τυχόν  φορολογικό έλεγχο.

Απάντηση

Σύμφωνα με το παράρτημα VII (άρθρο 72) του νόμου 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.)Ως ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες θεωρούνται:1. Η δημιουργία και η φιλοξενία ιστοσελίδων,η εξ αποστάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού,2. η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του,3. η παροχή εικόνων, κειμένων και πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδομένων,4. η παροχή μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών και παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους τυχε­ρών παιχνιδιών,5. η παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως». Περεταίρω, στην παρ.2 περ. α) του άρθρου 14 ορίζεται ότι:α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.Συνεπώς , με βάση τα ανωτέρω, δεν θα χρεωθεί Φ.Π.Α. στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον Αλβανό πελάτη, καθώς η πράξη αυτή θα φορολογηθεί με βάση τη νομοθεσία της Αλβανίας.Προκειμένου δε για την κατοχύρωσή σας ως προς την απαλλαγή Φ.Π.Α. προβλέπεται ότι στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον Αλβανό πελάτη θα πρέπει να αναγράφεται: «Τόπος φορολογίας εκτός Ελλάδος,  βάσει του άρθρου 14 παραγρ.2 του Κώδικα ΦΠΑ»