Ερώτηση

1.Καταλογίστηκε και καταβλήθηκε χρηματικό ποσό στη ΔΟΥ από καταδικαστική απόφαση Πρωτοδικείου για διαφορά ΦΜΑ μεταβίβασης ακινήτου το 2011.2. Το ακίνητο μεταβιβάστηκε σε τρίτο το 1997 σε αξία μικρότερη από την τελική που προσδιόρισε η ΔΟΥ. (για αυτό και η διαφορά ΦΜΑ)3. Ο τρίτος έχει συμφωνηθεί να χρεωθεί τελικά το ποσό της καταδικαστικής απόφασης μια και ο αγοραστής οφείλει όλους τους φόρους μεταβίβασης.4. Για να χρεώσω τον αγοραστή (έχω και έχει βιβλία Γ ’κατηγορίας) πρόκειται να εκδώσω Τιμολόγιο Ανόργανων Εσόδων με το ποσό της διαφοράς του ΦΜΑ.5. Υπάρχει υποχρέωση σε αυτή τη περίπτωση  ΧΡΕΩΣΗΣ ΦΠΑ 23% σε αυτό το Τιμολόγιο Ανόργανων Εσόδων; Αν όχι με ποιο άρθρο του Ν.2859 δίδεται η απαλλαγή; 

Απάντηση

Σύμφωνα με την φορολογία κεφαλαίου, όσα ακίνητα δεν υπάγονται στο ΦΠΑ, υπάγονται στο ΦΜΑ. Ο ΦΜΑ υπολογίζεται στη αντικειμενική αξία του ακινήτου ή στην αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη από την αντικειμενική.Στο ποσό του κύριου φόρου επιβάλλεται και φόρος 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων. Για τους παραπάνω φόρους υπόχρεος είναι ο αγοραστής.Περαιτέρω, Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 12 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), το τιμολόγιο επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων, ανόργανων εσόδων, επιστροφών έμμεσων φόρων, δασμών, τελών και τόκων, εκδίδεται από τον επιτηδευματία όταν εισπράττει ή πιστώνεται ο λογαριασμός του, με ποσά που αφορούν τις παραπάνω αιτιολογίες. Η καταβολή των ποσών αυτών μπορεί να γίνεται από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.Ακόμη, στα τιμολόγια του άρθρου 12 §3 ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) (είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων, ανόργανων εσόδων, ποινικών ρητρών, αποζημιώσεων, επιστροφές έμμεσων φόρων κτλ.), είναι αθεώρητα και εκδίδονται κατά την καταβολή ή τη πίστωση των ποσών, με αναγραφή της αιτιολογίας που προβλέπεται. Στα τιμολόγια αυτά δεν προκύπτει υποχρέωση αναγραφής διατάξεων ΦΠΑ γιατί οι πράξεις αυτές βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ. Αν επιθυμεί ο εκδότης αναγραφή διατάξεων θα έπρεπε να αναγράφει, όταν εκδίδει  τέτοια τιμολόγια χωρίς ΦΠΑ και χωρίς χαρτόσημο, την ένδειξη: «Χωρίς ΦΠΑ, άρθρα 2 και 3 κώδικα ΦΠΑ».Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) δεν προκύπτει ότι η εν λόγω πράξη ,δηλαδή η απόδοση του χρηματικού ποσού που αφορά καταδικαστική απόφαση Πρωτοδικείου για διαφορά ΦΜΑ μεταβίβασης ακινήτου από ιδιώτη αποτελεί αντικείμενο φόρου.Αντικείμενο φόρου σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.2859/2000 αποτελεί:α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα,β) η εισαγωγή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας,γ) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο) η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, τα οποία υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο ή από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11.Συνεπώς από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα επιβολής Φ.Π.Α. στην περίπτωση που  μας περιγράφετε. Αν  ωστόσο η ερώτηση αφορά κάτι άλλο που δεν έχουμε καλύψει με τα ανωτέρω , θα σας παρακαλούσαμε να την επαναδιατυπώσετε.