Ερώτηση

Επιχείρηση καταχωρεί στα έξοδα της (λογ. 62.03) λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας οι οποίοι εκδίδονται στο όνομα της. Στην συνέχεια ένα μέρος των εξόδων, το παρακρατεί από την μισθοδοσία των εργαζομένων μειώνοντας το αντίστοιχο έξοδο (λογ. 62.03). Ερωτάμε:  αν εκπίπτει το ποσό του ΦΠΑ της παραπάνω δαπάνης.

Απάντηση

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 67/228, άρθρο 11,παράγραφος 1, στοιχείο α ), και 77/388, άρθρο 17, παράγραφος 2, στοιχείο α'. Όταν ο εργοδότης, ο οποίος υπόκειται σε φόρο κατά τη ρύθμιση περί φόρου προστιθεμένης αξίας, συνεπεία συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ ενός των υπαλλήλων του και ενός άλλου υποκείμενου σε φόρο, προμηθευτή, ζητεί να παραδίδονται για λογαριασμό του αγαθά σ' αυτόν τον υπάλληλο ο οποίος τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχειρήσεως του εργοδότη και όταν ο εργοδότης λαμβάνει από τον προμηθευτή, για τις παραδόσεις αυτές, τιμολόγια βάσει των οποίων υποχρεούται στην καταβολή του ΦΠΑ για τα παραδοθέντα αγαθά, τότε οι διατάξεις του άρθρου 11, παράγραφος 1, στοιχείο α ), της δεύτερης οδηγίας και του άρθρου 17, παράγραφος 2, στοιχείο α ), της έκτης οδηγίας περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους φόρους κύκλου εργασιών πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι ο εργοδότης αυτός μπορεί να εκπέσει από το φόρο προστιθεμένης αξίας στον οποίο υπόκειται το φόρο που τον επιβαρύνει κατ' αυτό τον τρόπο. Πράγματι, εφόσον οι προαναφερθείσες διατάξεις περιορίζουν το δικαίωμα εκπτώσεως του υποκειμένου σε φόρο στο φόρο που οφείλεται ή καταβλήθηκε "για αγαθά που του παρεδόθησαν", οι διατάξεις αυτές δεν μπορούν να έχουν ως αντικείμενο τον αποκλεισμό του δικαιώματος εκπτώσεως του φόρου που καταβλήθηκε για αγαθά που, αν και πωλήθηκαν από τον υποκείμενο σε φόρο για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, παραδόθηκαν υλικώς στους υπαλλήλους του.Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3427/05 (ΦΕΚ 312 Α), δεν επήλθε καμία μεταβολή στις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος ορίζει ότι ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει από το φόρο που αναλογεί στις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών τις οποίες ενεργεί (φόρος εκροών), το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σ' αυτόν και η εισαγωγή αγαθών που πραγματοποιήθηκε απ' αυτόν (φόρος εισροών). Δηλαδή, ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει το φόρο που επιβάρυνε όλες τις εισροές του (αγορές ή εισαγωγές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορεύσιμων και πάγιων αγαθών, υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν κ.λπ.. Βασική προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης από τον υποκείμενο στο φόρο, είναι ότι τα αγαθά που έχουν αγοραστεί ή έχουν εισαχθεί και οι υπηρεσίες που έχουν ληφθεί, χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. Συνεπώς, όσον αφορά το Φ.Π.Α., με τον οποίο επιβαρύνονται οι λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας, για συσκευές που ανήκουν σε υποκείμενους στο φόρο, για τις ανάγκες της επιχείρησης, δεν τίθεται θέμα μείωσης του ποσοστού έκπτωσης, κατά ανάλογη εφαρμογή των όσων ορίζονται στη φορολογία εισοδήματος πράγμα που σημαίνει ότι εκπίπτει το 100% από το ποσό του φόρου.Τα παραπάνω έχουν ως προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί αφορούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης και πληρώνονται από αυτήν. Στην περίπτωση που έστω και έμμεσα, ένα μέρος του λογαριασμού το πληρώνει ο εργαζόμενος, τότε δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 του κώδικα του ΦΠΑ, αλλά και των οδηγιών του Συμβουλίου της Ε.Ε., δεν πρέπει να καταχωρείται στα έξοδα της επιχείρησης και δεν πρέπει να εκπίπτεται ο ΦΠΑ. Περεταίρω, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην περίπτωση στ. του άρθρου 24 της ΠΟΛ.1036/2006 Υπουργικής Απόφασης, αναγνωρίζονται ως εκπεστέα δαπάνη τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση.Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση των εξόδων αυτών είναι οι λογαριασμοί των κινητών τηλεφώνων να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις υπαλλήλων αυτών. Σε περίπτωση που οι λογαριασμοί των κινητών τηλεφώνων υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολουμένων υπαλλήλων, το μέρος της δαπάνης κινητών τηλεφώνων που αναλογεί στους πέραν του αριθμού των απασχολουμένων υπαλλήλων δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση. Δηλαδή, αν η επιχείρηση απασχολεί π.χ. 30 υπαλλήλους, οι λογαριασμοί κινητών τηλεφώνων της επιχείρησης είναι 40 και το ποσό της δαπάνης είναι 12.000 ευρώ, θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 9.000 ευρώ (12.000 Χ 30/40). Από το ποσό της δαπάνης αυτής, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Επίσης, επειδή στις προσωπικές εταιρίες προέχει το προσωπικό στοιχείο και οι εταίροι προσφέρουν την προσωπική τους εργασία (ως μισθωτοί ουσιαστικά) για τις ανάγκες της εταιρίας, γίνεται δεκτό, ότι στον αριθμό των απασχολουμένων υπαλλήλων στην επιχείρηση θα προστίθεται και ο αριθμός των εταίρων των εταιριών αυτών, αλλά με τον περιορισμό του ενός τηλεφώνου για κάθε εταίρο. Τα ίδια ισχύουν και για τις επιχειρήσεις που ασκούνται ατομικά από τον επιχειρηματία, δηλαδή από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης θα εκπίπτει το 50% της δαπάνης του κινητού του τηλεφώνου. Τα ανωτέρω θα έχουν εφαρμογή και για τα κινητά τηλέφωνα των Ε.Π.Ε., Α.Ε., δημόσιων, δημοτικών επιχειρήσεων, κλπ. που χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές ή εταίρους εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας, δημόσιας επιχείρησης, κλπ.