Ερώτηση

Πώληση επιχείρησης σαν σύνολο με το Αρ 5 $4, αξίας 6.000,00 με την παρακάτω ανάλυση:Αποθέματα: 1.000,00 + χαρτ 2,4% 24,00 = 1.024,00 Πάγια: 2.000,00 + χαρτ 2,4% 48,00 = 2.048,00 Αέρας-(Υπεραξία) = 3.000,00 + 2,4% 72,00 = 3.072,00 Ερώτηση:1. Στην περιοδική ΦΠΑ σε ποιους κωδικούς θα πάνε τα ποσά 1000, 2000 & 3000;2. Στην εκκαθαριστική θα επηρεάσουν τα ποσά αυτά την Prorata στον πιν Ζ’; 3. Στην εκκαθαριστική θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πιν Η'; 

Απάντηση

Εφ όσον πρόκειται για περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 5 άρα εξ ορισμού δεν θεωρείται παράδοση αγαθών συνεπώς δεν οφείλεται ΦΠΑ για την πράξη αυτή.Στην ΠΟΛ.1071/2002 δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ:(ΠΟΛ. 1071/25.2.2002)11. Κωδ. 310. Γράφεται η αξία εκροών που απαλλάσσονται χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Περιλαμβάνονται ακόμα και οι εξαιρούμενες του Φ.Π.Α. εκροές. Έτσι στον κωδικό αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:11. 1) Όλες οι πράξεις του άρθρου 22 του ν. 2859/2000, εκτός από :11. α) των περ. λ´ και λγ´ της παρ.1 (κωδ. 309) και 11. β) των περ. ιθ´, κ´, κα´, κγ´,κδ´, κε´ της παρ.1 του ίδιου άρθρου, εφόσον ο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με εξαγόμενα αγαθά.11. Μεταξύ των πράξεων που απαλλάσσονται, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, σύμφωνα με το άρθρο 22, επισημαίνουμε τα μισθώματα από ακίνητα.11. 2) Οι επιδοτήσεις και λοιπά έσοδα, που απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. π.χ. αποζημιώσεις, συναλλαγματικές διαφορές.11. 3) Οι πωλήσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από πρατηριούχους και λιανοπωλητές τέτοιων προϊόντων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 44 ν. 2859/ 2000.11. 4 ) Οι πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών από πρακτορεία διανομής και λιανοπωλητές (εφημεριδοπώλες, περίπτερα, φιλικά κ.λ.π.), σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 19 ν. 2859/ 2000.11. 5) Οι προμήθειες των προσώπων που μεσολαβούν για τη διάθεση στο κοινό καρτών τηλεπικοινωνίας (τηλεκάρτες), εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα, καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης και πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 19 του ν. 2859/2000.11. Κωδ. 311. Γράφεται το άθροισμα των κωδ. 307-310.  Συνεπώς τα ποσά αυτά θα πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 310 & 311 της περιοδικής δήλωσης.Όσον αφορά στο θέμα της εκκαθαριστικής:ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Ζ θα πρέπει να μας ενημερώσετε  αν η επιχείρηση  ασκεί πράξεις απαλλασσόμενες με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Η θα πρέπει να μας ενημερώσετε πότε έγινε η αγορά των παγίων (αν έχει παρέλθει  η πενταετία).