Ερώτηση

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΣΕ Δ.Ο.Υ.. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Απάντηση

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1247/2011 Υπουργική Απόφαση ισχύουν τα ακόλουθα: Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992), υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα εάν αυτή διενεργείται κατ’ εντολή της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων.Με την παράγραφο 9.1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.3/24.11.1992 με την οποία ερμηνεύτηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., διευκρινίζεται ότι ως υποκατάστημα θεωρείται μεταξύ άλλων και το εργοτάξιο της επιχείρησης. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι με την περαίωση του τεχνικού έργου και την παύση κάθε τεχνικής δραστηριότητας στο χώρο του εργοταξίου, θέμα πραγματικό το οποίο αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο στοιχείο, ο χώρος αυτός δεν χαρακτηρίζεται ως υποκατάστημα, αφού στο χώρο αυτό δεν διενεργείται πλέον οποιαδήποτε παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα και εφόσον βέβαια έχει υποβληθεί δήλωση μεταβολής για την διακοπή εργασιών του εργοταξίου. Προκειμένου να δηλωθεί η διακοπή εργασιών του υποκαταστήματος (εργοταξίου), υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωσημεταβολής εργασιών όπως ορίζεται με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000 ΦΕΚ 248 Α΄).Δηλαδή, με βάση τα όσα ορίζονται στην περ.β της παρ.1 του άρθρου 36 του ν.2859/2000:.O υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις:β) δήλωση μεταβολών-μετάταξης, με την οποία δηλώνει οποιαδήποτε μεταβολή, όπως αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου επαγγελματικής του εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών, την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και παραδόσεων αγαθών που απαλλάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, την αλλαγή των τηρούμενων βιβλίων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του καθεστώτος φόρου προστιθέμενης αξίας που ανήκει.Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές αυτές,Η εκπρόθεσμη υποβολή της ανωτέρω δήλωσης επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997,όπως ισχύει.