Ερώτηση

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ.

Απάντηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2859/2000, ως οικονομική δραστηριότητα θεωρείται και η εκμετάλλευση ενός ενσώματου ή άυλου αγαθού, που γίνεται με σκοπό την άντληση από αυτό εσόδων. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται η εκμίσθωση ενός μηχανήματος ή η παραχώρηση του δικαιώματος ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μιας μεθόδου παραγωγής (ΚΝΟWΗΟW), ή ενός εμπορικού σήματος κ.λπ.(Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987).Έτσι, αυτός που εισπράτει εισοδήματα από παραχώσηση χρήσης σήματος , ή οποιουδήποτε άλλου άϋλου επενδυτικού αγαθού έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 36 του Ν. 2859/2000 (άνοιγμα βιβλίων και στοιχείων, υπαγωγή στο ΦΠΑ, έκδοση τιμολογίων και λοιπών στοιχείων, υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων κτλ).Από την άλλη πλευρά, με τις διατάξεις του άρθρου 33, παράγραφος 2, προβλέπεται ότι ειδικά για τα αγαθά επένδυσης ορίζεται ότι η έκπτωση του φόρου που έγινε κατά την απόκτησή τους, υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό. Τούτο, γιατί θεωρείται ότι το αγαθό επένδυσης εξυπηρετεί την επιχείρηση για μία πενταετίαΑφετηρία της πενταετίας αποτελεί το έτος της έναρξης της χρησιμοποίησης του αγαθού επένδυσης στην επιχείρησηΗμερομηνία για την έναρξη χρησιμοποίησης των αγαθών επένδυσης λαμβάνεται πάντοτε η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα με τον πραγματικό χρόνο που χρησιμοποιήθηκε το αγαθό μέσα στο έτος αυτό.Ο εν λόγω διακανονισμός ενεργείται μόνο σε περίπτωση μεταβολής (σε σχέση με το έτος έναρξης της πενταετίας ) του δικαιώματος έκπτωσης και αφορά στο 1/5 του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, για καθένα έτος της πενταετίας. Έτσι, σύμφωνα με τ' ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση αγοράς αγαθού επένδυσης από υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση, αυτή αφενός δικαιούται να εκπέσει ολόκληρο το ποσό του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά, κατά το χρόνο διενέργειας της αγοράς, αφετέρου υποχρεούται να παρακολουθεί για μια πενταετία το αγαθό επένδυσης.Αν μέσα στα πέντε χρόνια, από την πρώτη χρησιμοποίηση του αγαθού επένδυσης, επέλθει μεταβολή στις εργασίες της επιχείρησης συνεπαγόμενη μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης, τότε η επιχείρηση υποχρεούται να κάνει διακανονισμό για το 1/5 του φόρου, που επιβάρυνε το αγαθό επένδυσης και για κάθε χρόνο που υπάρχει μεταβολή ( διαφοροποίηση στην έκπτωση ).(Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987).Έχει επίσης ορισθεί ότι, στην περίπτωση που ένα αγαθό επένδυσης πωλείται ή παύει να χρησιμοποιείται για φορολογητέες πράξεις μέσα στη διάρκεια της πενταετούς περιόδου κατά την οποία υπάρχει η υποχρέωση για διακανονισμό, γίνεται εφάπαξ διακανονισμός, για όλον τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας του διακανονισμού.Επομένως, αν γίνει πώληση αγαθού επένδυσης ή παύσει να χρησιμοποιεί- ται το αγαθό αυτό σε φορολογητέες πράξεις, π.χ. μέσα στο τέταρτο έτος από το έτος έναρξης χρησιμοποίησής του, ο τυχόν διακανονισμός θα περιλάβει ολόκληρη την υπόλοιπη περίοδο (το τέταρτο έτος που γίνεται η παράδοση και το πέμπτο έτος που απομένει για τη λήξη της περιόδου του πενταετούς διακανονισμού).