Ερώτηση

Στην περίπτωση που η εταιρεία εκδίδει τιμολόγιο στους εργαζόμενους για το μέρος της αξίας  των λογαριασμών που τους βαρύνουν, συν το ΦΠΑ, δηλαδή ο ΦΠΑ για την αξία του λογαριασμού που βαρύνουν τους εργαζόμενους αποδίδεται στη συνέχεια, ισχύει κανονικά η έκπτωση όλου του ΦΠΑ του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας; 

Απάντηση 

Η παροχή κάθε είδους δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορά την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών τελεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας ο οποίος καθορίζεται με τον Κανονισμό Γενικών Αδειών εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 21, παράγραφος 10 και άρθρο 1, παράγραφος 2 του Ν. 3431/2006.Για την παροχή δικτύων ή/και ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας απαιτείται η υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης στην ΕΕΤΤ με την καταβολή των σχετικών τελών. Με την υποβολή πλήρους Δήλωσης Καταχώρησης, η εταιρεία καταχωρείται στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Δήλωση Καταχώρησης υποβάλλεται μόνο από πρόσωπα που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς επίσης και από πρόσωπα που λειτουργούν ειδικά ραδιοδίκτυα.Όταν μία εταιρεία καταχωρηθεί για την παροχή κάποιας υπηρεσίας στο Μητρώο της ΕΕΤΤ, η εταιρεία και οι υπηρεσίες που παρέχει κωδικοποιημένες, εμφανίζονται στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.(Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  στον ιστότοπο http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/FAQS/Licensing/)Συνεπώς , θα πρέπει να  αντιμετωπίσετε με κάποιο άλλο τρόπο το θέμα που σας απασχολεί, καθώς εκ του νόμου, δεν  έχετε το δικαίωμα να κόψετε τιμολόγιο  για παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.