.

ΙΚΑ Φ 09/133/15.6.2016
Εφαρμογή του Ν.4389/2016

ΣΧΕΤ.: Ν.3213/03, Ν.4281/14

Σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. 52/Γ/02-06-2016 Εγκύκλιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης με οδηγίες για παροχή στοιχείων αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων (π.χ. Διεύθυνση, Υποκατάστημα) για Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) και τη με αρ. πρωτ. 53/Γ/02-06-2016 Ανακοίνωση της ανωτέρω Αρχής για υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) των υπόχρεων για τις ανωτέρω δηλώσεις για το έτος 2016 (χρήση 2015) και εφεξής.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα με ευθύνη του διευθυντή όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να προβείτε στον ορισμό των αρμοδίων επικοινωνίας άμεσα , μέσα στα πλαίσια της οριζόμενης σύμφωνα με την εγκύκλιο προθεσμίας.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ