.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου
της 8ης Οκτωβρίου 2001
περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Για να διαβάσετε ολόκληρο τον κανονισμό πατήστε εδώ