.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003
περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,
την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3), (...)

Για να δείτε ολόκληρο τον κανονισμό πατήστε εδώ