.

Ν.4396/2016
Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α'111/8.6.2016)

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 3 Δεκεμβρίου 2013, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γεωργίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (στο εξής αναφερόμενα ως «τα Μέρη»),

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις άριστες πολιτικές σχέσεις μεταξύ της Γεωργίας και της Ελλάδας,

Τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και συγκεκριμένα ή δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και ο σεβασμός και η υποστήριξη των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων, διέπουν τις διμερείς σχέσεις,

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι η Γεωργία είναι εταίρος στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και στην πρωτοβουλία Συνέργειας της Μαύρης Θάλασσας,

Σημειώνοντας τη δέσμευση τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής αναφερόμενης ως . «ЕЕ»), όσο και της Γεωργίας να προωθήσουν περαιτέρω και να δώσουν νέα ώθηση στην ενδυνάμωση των σχέσεων ЕЕ - Γεωργίας, μέσω συνεργασίας , εντός του υφισταμένου αλλά και του μελλοντικού σχετικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης ЕЕ - Γεωργίας, με Προωθημένη και Περιεκτική Περιοχή Ελευθέρου Εμπορίου (DCFTA) ως συστατικού της τμήματος,

Σημειώνοντας ότι η ЕЕ και η Γεωργία έχουν εκκινήσει διάλογο για τις θεωρήσεις, ο οποίος, μέσω του Σχεδίου Δράσης Φιλελευθεροποίησης των Θεωρήσεων, θα εμπεδώσει την κινητικότητα των πολιτών σε ασφαλές - και καλά διαχειριζόμενο περιβάλλον,

Λαμβάνοντας υπ' όψη 'ότι η Γεωργία και η Ελλάδα συνεργάζονται στο πλαίσιο, της Εταιρικής Σχέσης Κινητικότητας ЕЕ - Γεωργίας,

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι τόσο η Γεωργία, όσο και η Ελλάδα είναι ιδρυτικά Κράτη Μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕ.Π) και ότι προαχθούν ακόμη στενότερες σχέσεις με μεταξύ ΟΣΕΠ και ЕЕ,

Αναγνωρίζοντας το ρόλο και τη σημαντική εμπειρία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών της EΕ και την εφαρμογή των πολιτικών της ЕЕ,

Λαμβάνοντας υπ' όψη την επιθυμία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας να ^ συνεισφέρει στην περαιτέρω επιτυχή εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, την οποία η Γεωργία έχει αναλάβει με στόχο να φέρει τη χώρα εγγύτερα στην ЕЕ,

-Υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας να συμβάλει στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του στην Αποστολή Παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία (EUMM),

Αναγνωρίζοντας τις ευρωπαϊκές προσδοκίες και την ευρωπαϊκή επιλογή της Γεωργίας ως Ανατολικής Ευρωπαϊκής χώρας και τη δέσμευση της να εφαρμόσει και να προωθήσει τις κοινές αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την κοινή επιθυμία των Μερών να διευκολύνουν την ανάπτυξη και την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων ЕЕ - Γεωργίας, εντός του πλαισίου της ΕΠΓ,

Λαμβάνοντας υπ' όψη το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Μερών,-το οποίο. υπεγράφη στις 8 Νοεμβρίου 1994,

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Τα Μέρη θα αναπτύξουν αμοιβαία συνεργασία μεταξύ τους και μεταξύ άλλων δημοσίων οργανισμών και οργάνων της Γεωργίας και της Ελλάδας, με σκοπό να φέρουν την πρώτη εγγύτερα στην ЕЕ, με ανταλλαγή εμπειρίας, εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας στην εφαρμογή των πολιτικών της ЕЕ.

Άρθρο 2
Η προαναφερθείσα συνεργασία θα εστιάζεται σε τομείς σχετικούς με την περαιτέρω προσέγγιση της Γεωργίας στην ЕЕ και στην περιφερειακή συνεργασία, κυρίως μέσω: α) ενδυνάμωσης θεσμικών ικανοτήτων, β) οικοδόμησης ικανοτήτων δημοσίων υπαλλήλων μέσω σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αρωγής .εμπειρογνωμόνων και σεμιναρίων; καθώς και κοινών σπουδών και ερευνών και γ) ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, οργανισμών και δεξαμενών σκέψης των αντιστοίχων χωρών.

Άρθρο 3
Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου τα Μέρη θα ανταλλάσουν ιδέες και προτάσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου κάθε έτους, οι οποίες θα περιγράφουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που' θα αναληφθούν το επόμενο έτος. Τα Μέρη μπορούν να αποφασίσουν την κατάρτιση κοινά συμφωνηθέντων ετησίων χρονοδιαγραμμάτων.

Τα Μέρη θα πραγματοποιούν επίσης τακτικές συναντήσεις, στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να α) προετοιμάζουν τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, β) παρακολουθούν την εφαρμογή των προγραμμάτων συνεργασίας και γ) επιλύουν τυχόν , θέματα που ήθελε προκύψουν κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων συνεργασίας.

Η επικοινωνία μεταξύ των Μερών θα λαμβάνει χώρα μέσω διπλωματικών διαύλων.

Άρθρο 4
Τα Μέρη. θα εξετάζουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων συνεργασίας και των ετησίων χρονοδιαγραμμάτων χρησιμοποιώντας τους ' μηχανισμούς θεσμικής συνεργασίας και χρηματοδότησης που λειτουργούν στο. πλαίσιο της ЕЕ ή τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους.

Άρθρο 5
Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί με αμοιβαία συναίνεση ¡ων Μερών. Οι τροποποιήσεις θα ενσωματώνονται σε χωριστό πρωτόκολλο και θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 6 του Μνημονίου: Το εν λόγω πρωτόκολλο θα αποτελεί συστατικό μέρος του παρόντος Μνημονίου.

Άρθρο 6
Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της τελευταίας γνωστοποίησης, βάσει της οποίας τα Μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο γραπτώς, μέσω της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών τους διαδικασιών για τη θέση του σε ισχύ.

Το παρόν Μνημόνιο θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστη χρονική περίοδο. Κάθε Μέρος μπορεί να τερματίσει το παρόν Μνημόνιο με γραπτή γνωστοποίηση μέσω της διπλωματικής οδού. Στην περίπτωση αυτή το παρόν Μνημόνιο θα παύσει να ισχύει έξι (6) μήνες μετά τη γνωστοποίηση αυτή. Σε περίπτωση τερματισμού, η επίλυση τυχόν εκκρεμών θεμάτων θα αναζητείται με διαβούλευση μεταξύ των Μερών.

Υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις .3?. Δεκεμβρίου 2013, σε δύο. πρωτότυπα, το καθένα στη γεωργιανή, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, όλων των κειμένων όντων εξίσου αυθεντικών. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, θα επικρατεί το αγγλικό κείμενο.

Για το Υπουργείο Εξωτερικών Για το Υπουργείο Εξωτερικών
της Γεωργίας της Ελλάδας
Maia Panjikidze Ευάγγελος Βενιζέλος
Υπουργός Εξωτερικών της Γεωργίας Α ντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο δεύτερο

Το Πρωτόκολλο Τροποποίησης του κυρούμενου Μνημονίου κατά το άρθρο 5 αυτού θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 του Μνημονίου.

Άρθρο τρίτο
Χρόνος φοίτησης στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

1. Η παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4361/2016 (Α΄10), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η τριετής φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και καταλαμβάνει τους εισαχθέντες στις ΑΣΣΥ κατά το ως άνω ακαδημαϊκό έτος.»

2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο τέταρτο

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση:

«με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου».

2. Το στοιχείο iii΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«iii. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου), τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους.»

3. Το στοιχείο viii΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«viii. Η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου).»

4. Στο στοιχείο θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3Α του Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την λέξη «Κυβέρνηση» προστίθεται η φράση: «ως τακτικό μέλος».

5. Το άρθρο 8 του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα, απαγορεύσεις συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

1. Στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε με παρένθετα πρόσωπα.

2. Στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές και Γενικούς Διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ως και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε με παρένθετα πρόσωπα, στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών, που έχουν πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στο, φορολογικό τομέα ή σε κράτος, που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α΄167) και των υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω διατάξεων και ισχύουν κάθε φορά.

3. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Η κατά παράβαση της παραγράφου 2 άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει έδρα σε: α) κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, ή β) κράτος, που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 6 και 7 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, τιμωρείται με την ίδια ποινή.

4. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου παρένθετα πρόσωπα των ατόμων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, είναι:

α) οι σύζυγοι και οι εν διαστάσει σύζυγοί τους και τα πρόσωπα, με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,
β) οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους,
γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, για οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασμό ή καθ’ υπόδειξη ή κατ’ εντολή άλλου προσώπου, που κατέχει μία εκ των ιδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

5.α Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην διάταξη.

β. Η μεταβίβαση δεν επηρεάζει και δεν αίρει το αξιόποινο για τις ήδη συντελεσθείσες παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν σε εταιρίες που έχουν πραγματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα ή σε κράτος που έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α΄167) και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ επίκληση των ως άνω διατάξεων, όπως ισχύουν.

6. Η διάταξη του άρθρου 2 του Ποινικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται για τις άνω παραβάσεις.

7. Το άρθρο 178 του Ν. 4389/2016 (Α΄97) καταργείται από τότε, που τέθηκε σε ισχύ.»

Άρθρο πέμπτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Συνεργασίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016