Λάρισα: Άριστα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, για τις επιδόσεις του, από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης

 

 

«Άριστα» έλαβε το ΤΕΙ Θεσσαλίας από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης η οποία προέβη σε αξιολόγηση των επιδόσεων του Ιδρύματος το διάστημα, από τις 3 έως τις 9 Απριλίου, από ομάδα καθηγητών και ερευνητών του εξωτερικού, με εντολή της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ),η οποία είναι υπεύθυνη σε κεντρικό επίπεδο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση αξιολόγησης,

« το ΤΕΙ Θεσσαλίας κατέχει μία μοναδικά πλεονεκτική θέση στο εκπαιδευτικό και τοπικό οικονομικό σύστημα, η οποία υποστηρίζεται από την καλά αναπτυγμένη δομή του και το καλά θεμελιωμένο κοινωνικό του κεφάλαιο ».

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης αποτελείτο από 4 ειδικούς εμπειρογνώμονες του εξωτερικού με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της ΑΔΙΠ και πρώην πρύτανη του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννη Γεροθανάση.

Το πρόγραμμα της αξιολόγησης καθορίστηκε σε γενικές γραμμές από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και εξειδικεύθηκε στα επιμέρους σημεία του, σε συνεργασία με το Ίδρυμα.

 

Οι τομείς στους οποίους αξιολογήθηκε το Ίδρυμα είναι:

 

-« Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και της εξωτερικής αξιολόγησης, όπου αξιολογήθηκε τόσο η διαδικασία της καταγραφής από την πλευρά του Ιδρύματος των δεικτών και των στοιχείων που περιγράφουν το μέγεθός του και τον τρόπο λειτουργίας του όσο και η αρτιότητα της διοργάνωσης της εξωτερικής αξιολόγησης.

-Η στρατηγική του Ιδρύματος, όπου αξιολογήθηκαν το όραμα, η αποστολή και οι στόχοι του Ιδρύματος. Ειδικότερα, εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν η στρατηγική οργανωτικής ανάπτυξης, η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης, η στρατηγική έρευνας, η οικονομική οργάνωση και στρατηγική, η στρατηγική κτιριακών και χωροταξικών υποδομών, η περιβαλλοντική πολιτική, η κοινωνική στρατηγική, η στρατηγική διεθνοποίησης του Ιδρύματος και η στρατηγική φοιτητικής μέριμνας.

-Τα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος, είτε πρόκειται για προγράμματα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών είτε και για τις διδακτορικές σπουδές που παρέχονται σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

-Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, όπου εξετάσθηκε γενικά η πολιτική και η στρατηγική διασφάλισης ποιότητας όπως απεικονίζεται στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του Ιδρύματος. Το ΣΔΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας αποτελείται από 3 μέρη:

(α) το ΣΔΠ εκπαιδευτικού έργου,

(β) το ΣΔΠ υπηρεσιών και

(γ) το ΣΔΠ ερευνητικού έργου τα οποία και έχουν ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Τα επιμέρους ζητήματα που αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή αφορούσαν σε θέματα όπως:

 

-Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων, η αξιολόγηση των μαθημάτων και των καθηγητών από τους φοιτητές, η εισδοχή φοιτητών, η πρόοδος και η αναγνώριση των σπουδών τους, τα πληροφοριακά συστήματα αλλά και η διάχυση πληροφοριών προς εξωτερικούς φορείς.

-Η λειτουργία της κεντρικής διοίκησης, όπου εξετάσθηκε και αξιολογήθηκε η λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας αποτυπώθηκαν στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης, που η επιτροπή συνέταξε και υπέβαλε στην ΑΔΙΠ, μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και η οποία κοινοποιήθηκε στο ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Σε όλους τους τομείς που προαναφέρθηκαν, εντοπίστηκαν και επισημάνθηκαν, από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, τα θετικά σημεία καθώς και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή διορθωτικών ενεργειών. Αξιολογήθηκε επίσης, η αποτελεσματικότητα των ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί το Ίδρυμα προκειμένου να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του καθώς και γενικότερα η συνέπειά του, ως προς την αποστολή και τους στόχους του.

 

 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.