.

ΔΔΘΤΟΚ Β 1093155 ΕΞ 21.6.2016
Κοινοποίηση Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 70/2015 της 20ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2016/753].

ΣΧΕΤ 1. Η αριθ. πρωτ. Δ.1458/888/21.09.2006 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση Απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 136/2005 της 21/10/2005 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αρ. 4 της συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες καταγωγής).

2. Η αριθ. πρωτ. 5003388/229/0017/23.1.2009 ΔΥΟΟ (Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

3. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ5021297 ΕΞ 11.5.2011 ΔΥΟ (Κοινοποίηση της Απόφασης αριθ.4/2011 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ της 11/2/2011, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 των κανόνων καταγωγής της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ).

4. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 5027994 ΕΞ 26.11.2014 ΔΥΟ (Κοινοποίηση της συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον ΕΟΧ και των πρόσθετων πρωτοκόλλων των συμφωνιών της ΕΟΚ με την Ισλανδία και το Βασίλειο της Νορβηγίας λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ΕΕ).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 70/2015, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L129/19.5.2016).

Στο άρθρο 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης ορίζεται ότι το πρωτόκολλο 4 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιείται όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα αυτής. Ειδικότερα, στο πρωτόκολλο 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ προστίθεται το άρθρο 41, το οποίο περιλαμβάνει μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ΕΕ.

Η ως άνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να συμπεριληφθούν στη συμφωνία για τον ΕΟΧ ορισμένες μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής μετά την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας διεύρυνσης του ΕΟΧ, με την οποία η Δημοκρατία της Κροατίας συμμετέχει στον ΕΟΧ (κοινοποίηση με την αρ. 4 σχετική).

Η κοινοποιούμενη απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2013.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ