.

ΔΔΘΤΟΚ Δ 1093510 ΕΞ 21.6.2016
Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1079396 ΕΞ 24.5.2016 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1079396 ΕΞ 24.5.2016 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Μερική μετεγκατάσταση Καταστήματος Αφορολογήτων & Αδασμολογήτων Ειδών στον Λιμένα Θήρας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1782/Β/17-6-2016 (ΑΔΑ: ΨΨ76Η-ΥΜ0) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ