.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στην ........ σήμερα την .............. οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι:
1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ......... που εδρεύει στην .......... στην οδό ..... αρ. .... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. ...........
2. Ο Δήμος ...... που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ........
3. Η Δημοτική Επιχείρηση δήμου ........ που εδρεύει στις ................. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. .................

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1
Σύσταση Εταιρείας

Να συστήσουν αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα) που δίδεται από τους παρακάτω όρους και ειδικότερα συμφωνίες.

Άρθρο 2
Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος – Έδρα – Διάρκεια

1. Η Επωνυμία της επιχείρησης είναι ...................... με διακριτικό τίτλο «......».
2. Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται στην ......., οδός ......, με υποκατάστημα στο Δήμο ..... Με απόφαση των μελών της εταιρείας μπορούν να αναχθούν παραρτήματα εντός των δύο νομών ........... καθώς και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας και σε Ευρωπαϊκές χώρες.
Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.
3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ορισμένου έργου με καταληκτική ημερομηνία την πλήρη αποπεράτωση του έργου διαχείρισης υλοποίησης κοινοτικών – εθνικών προγραμμάτων τα οποία επιδιώκεται να αναληφθούν στα πλαίσια του Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την επαγγελματική αποκατάσταση, το περιβάλλον πολιτισμός και την υποστήριξη μειονεκτούντων πληθυσμών.
Μπορούν ωστόσο όποιοι συμβαλλόμενοι τα επιθυμούν να παρατείνουν και περαιτέρω τη διάρκεια της εταιρείας, προβαίνοντας στις τροποποιήσεις καταστατικών όρων που θα εκτιμηθούν ως αναγκαίο.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της αστικής εταιρείας, είναι η ανάληψη διαχείρισης ως φορέας υλοποίησης κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της περιοχής ............., την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας για την στήριξη μειονεκτούντων πληθυσμών και ομάδων με ιδιαιτερότητες (Θρησκευτικές, πολιτιστικές, παλιννοστούντες).
Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών.

Άρθρο 4
Αντικείμενο δραστηριότητας – λειτουργίας

Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων (Ευρωπαϊκών, Εθνικών, περιφερειακών) για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών – ενεργειών για την στήριξη των μειονεκτούντων πληθυσμών και των πληθυσμών με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κλπ.

Άρθρο 5
Κεφάλαιο – Πόροι

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων δραχμών (δρχ. 300.000), που κρίνεται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των αναγκών της.
Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί ισόποσα από όλους τους εταίρους, ήτοι από εκατό χιλιάδες (100.000 δρχ.) έκαστος (3 εταίροι Χ 100.000 = 300.000 δρχ.).
Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας θα προέρχονται από Δωρεές των εταίρων προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας και ειδικότερα έξοδα ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά και λοιπά έξοδα.
Έσοδα από ευρωπαϊκές, εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού της.
Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό, νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 718 του ΑΚ. Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι του δημοσίου ή/ και τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός (Άρθρο 750 του Α.Κ.).
Τόσο και τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της.
Η τύχη της παρουσίας της εταιρείας και η διάθεσή της στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Άρθρο 6
Μέλη

Εγγραφή νέου μέλους μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτηση και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται έκτακτα μετά από κλήση και εισήγηση του Προέδρου.
Για τη λήψη απόφασης εγγραφής μέλους, απαιτείται ομοφωνία των μελών. Σε περίπτωση εγγραφής νέων μελών εταίρων, το ποσό της εγγραφής τους θα καθορίζεται από τη Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Προέδρου. Η εγγραφή νέου μέλους γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το νόμο.
Εξερχόμενα μέλη αναλαμβάνουν τα ποσά της εισφοράς της σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί από ζημία της εταιρείας.

Άρθρο 7
Διοίκηση – Συμβουλευτικά όργανα

Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας, είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων
2. Ο Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη είναι (2) που ορίζονται απαραιτήτως
(1) από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ........
(1) από το Δήμο ......

Άρθρο 8
Γενική Συνέλευση

1. Η Γ.Σ. των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο
δύο φορές το χρόνο στην έδρα της εταιρείας και έκτακτα αν το ζητήσει το 1/3 των εταίρων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή του. Η πρόσκληση για Γ.Σ. κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκλιση. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη. Εάν δεν συντελεστεί καμία απαρτία συγκαλείται επαναληπτική πρόσκληση του Προέδρου προ 10 ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται.
2. Στην Γ.Σ. μετέχουν τα μέλη της εταιρείας δια των νόμιμων εκπροσώπων τους ή των αναπληρωτών τους.
3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ομοφωνία.
4. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της λύνεται από την Γ.Σ.
5. Κάθε μέλος της εταιρείας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των στόχων και των συμφερόντων της.
6. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
7. Για τη λειτουργία της εταιρείας θα καταρτισθεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που θα εγκριθεί στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ. όπου θα ρυθμίζει και τα θέματα σχετικά με την αποζημίωση των μελών της Γ.Σ. και τις αποζημιώσεις και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου.

Άρθρο 9
Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος

1. Πρόεδρος της εταιρείας ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ........... Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας του ίδιου η Γ.Σ. δύναται με ομόφωνη απόφασή της να εκλέξει ένα από ταμ έλη της ή οποιονδήποτε τρίτο.
2. Ο Πρόεδρος της εταιρείας ασκεί και καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας.
3. Ο Πρόεδρος – Διευθύνοντος Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας.
4. Ο Πρόεδρος – Διευθύνοντας Σύμβουλος δύναται να υπογράψει και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων και να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, να παραλαμβάνει πράγματα να χορηγεί αποδείξεις και να εκδίδει επιταγές στο πλαίσιο της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.
5. Ο Πρόεδρος – Διευθύνοντας Σύμβουλος δύναται σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης να εκπροσωπείται από τρίτο με έγγραφη εξουσιοδότηση του που θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη πράξη.
6. Ο Πρόεδρος – Διευθύνοντας Σύμβουλος θα λογοδοτεί στη Γ.Σ. για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.
7. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει τα μέλη για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας γραπτά ή προφορικά.

Άρθρο 10
Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι διμελής και υποδεικνύεται από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ......... από το Δήμο ...... από ένα μέλος αντίστοιχα και ανακαλείται με γραπτή καταγγελία από μέλος της Γ.Σ. με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ.
Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας και η σύνταξη ανά εξάμηνο έκθεσης για την οικονομική διαχείριση καθώς και ετήσια με τη λήξη της εταιρικής χρήσης, που θα κοινοποιείται σ’ όλα τα μέλη της Γ.Σ. και στον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας, μεταξύ των μελών της επιτροπής για τη σύνταξη από κοινού έκθεσης αποφαίνεται πρακτικά η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).

Άρθρο 11
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 2000.

Άρθρο 12
Λύση εκκαθάριση

Η εταιρεία όταν με οποιοδήποτε τρόπο λυθεί (άρθρο 76?? του Α.Κ.) ή λήγει η διάρκειά της θα εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 777 του Α.Κ.
Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου η εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων μελών.
Σε περίπτωση δε θανάτου φυσικού προσώπου μέλους Γ.Σ. δικαστικής απαγόρευσής του ή αποκλεισμού του, ορίζεται νέο μέλος της Γ.Σ. από τον αντίστοιχο φορέα – μέλος που προέρχεται.

Άρθρο 13

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 741 έως 784).
Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

Άρθρο 14

Το καταστατικό αυτό, αφού αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς παίρνει ο καθένας από ένα όμοιο αντίτυπο και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης του στα σχετικά βιβλία των Πρωτοδικείων ............

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Πρόσθτο ηλεκτρονικό υλικό του βιβλίου μας "Πρακτικός Οδηγός για τα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα"