.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Άρθρο 1
Μορφή – Επωνυμία – Έδρα –Σφραγίδα

1. Το κοινωφελές και πολιτιστικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ Γ. – Τ.» που συστήθηκε με την από …../…./1990 μυστική διαθήκη της Μ.Ν.Γ., η οποία δημοσιεύθηκε ύστερα από αίτηση του συμβολαιογράφου Πειραιώς Π. Γ. με το αριθμ. …/1990 πρακτικό του Μον. Πρωτοδικείου Πειραιώς και καταχωρήθηκε στο βιβλία διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών τόμος … και αριθμ. …, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος οργανισμού, του Α.Ν. 2039/39, όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των σχετικών διαταγμάτων.
2. Έδρα του ιδρύματος είναι η πόλη του Καρπενησίου Ευρυτανίας.
3. Η σφραγίδα του Ιδρύματος είναι σχήματος ελλειπτικού (οβάλ) και αναγράφει περιμετρικά μέσα στο πλαίσιο, την επωνυμία του Ιδρύματος και στο μέσον αυτής την έδρα και το έτος της σύστασής του.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του ιδρύματος είναι η μέριμνα, φροντίδα και προσπάθεια για τη σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία και προκοπή των νέων του Καρπενησίου και της Ευρυτανίας. Στο σκοπό αυτό ενδεικτικά υπάγονται:
1. Η οργάνωση και συντήρηση βιβλιοθηκών, η οργάνωση μαθημάτων και μορφωτικών σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων, η εξασφάλιση χώρων μελέτης ή και διανομής σε νέους, μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές που δεν διαθέτουν ή οικονομικά μέσα για εξασφάλιση διαμονής στον τόπο εκπαίδευσής τους, η ενίσχυση της επαγγελματικής εγκατάστασής τους στην Ευρυτανία, μετά την περάτωση των (εντός ή ιδίως εκτός Ευρυτανίας) σπουδών τους.
2. Η δωρεάν παροχή εποπτικών μέσων και βιβλίων εκπαιδευτικών, εγκυκλοπαιδικών ή μορφωτικών σε σχολεία οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας του Καρπενησίου ή άλλων Δήμων ή Κοινοτήτων της Ευρυτανίας.
3. Η βράβευση διακρινομένων νέων της Ευρυτανίας στον τομέα των σπουδών τους και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
4. Η οργάνωση, προκήρυξη και παροχή υποτροφιών σε διακρινόμενους Ευρυτάνες μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του εσωτερικού ή εξωτικού οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των δαπανών εκπαίδευσής τους.
5. Η προκήρυξη διαγωνισμών και ανάθεση εργασιών ή μελετών που αφορούν την προαγωγή της πνευματικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ευρυτανίας.
6. Η παροχή οικονομικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και επαινετικών διπλωμάτων ή βραβείων για επιτυχή εκπόνηση ή ολοκλήρωση τέτοιων εργασιών.
7. Η ενίσχυση πρωτοβουλιών εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων οποιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα οι οποίες συμβάλλουν στη σωματική και πνευματική υγεία των νέων της Ευρυτανίας, ή στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πρόοδο.
8. Η οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων εφόσον προβλέπουν ή κατατείνουν στους παραπάνω σκοπούς.
9. Η χρηματοδότηση εκδόσεων και κάθε έργου ή δραστηριότητας, που αναφέρονται στη ζωή και το έργο των ιδρυτών, ή με τα οποία προάγεται η πολιτιστική και πνευματική ζωή της Ευρυτανίας.
10. Η ανάπτυξη κάθε άλλης κοινωφελούς ή φιλανθρωπικής δράσης στην Ευρυτανία, με προτεραιότητα πάντα τους νέους.

Άρθρο 3
Περιουσία – Πόροι

Περιουσία του Ιδρύματος αποτελούν:
1. Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέλειπε σε αυτό η ιδρύτρια Μ. συζ. Ν. Γ., ήτοι: α) ½ δ/τος επιφ. 136 τ.μ. στην οδό …….. …, Αθήνα, β) παλιά μονοκατοικία επιφανείας 78 περίπου τ.μ. στην περιοχή ……….., γ) οικόπεδο επιφάνειας …… τ.μ. στην κωμόπολη Υπάτη Φθιώτιδος, δ) το υπ’ αριθμ. 579 αγροτεμάχιο περιοχής …………., ε) μετρητά …………. κατατεθειμένα στην ΕΤΕ, στ) διάφορες μετοχές ΕΤΕ, ΕΤΕΒΑ και της εταιρείας ………..
2. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από την κληρονομιά Ν. Γ., και περιγράφονται στις υπ’ αριθμούς ……/96, ……./96 και ……./96 πράξεις απογραφής της συμβολαιογράφου Αθηνών Μ. Κ. Β.
3. Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από την κληρονομιά του Ν. Γ. ήτοι: α) Το υπόλοιπο ½ δ/τος επιφ. 136 τ.μ. στην οδό ……… …., Αθήνα, β) Μονοκατοικία στην περιοχή ………., γ) Τα υπ’ αριθμ. 535, 537, 532, 554, 555 αγροτεμάχια της ίδιας περιοχής, δ) Το ½ αδιαιρέτου οικοπέδου 575 τ.μ. στο Καρπενήσι, ε) Το ½ εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου (λιβαδιού) στη θέση ……….., στ) Αγροτεμάχιο 344 στρεμμάτων στην περιοχή ………….., ζ) Οικόπεδο 1034 τ.μ. στην περιοχή ………………
4. Τα υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ……… και ……… ΙΧΕ αυτοκίνητα.
5. Μετοχές διαφόρων εταιρειών.
6. Καταθέσεις σε διάφορες Τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού.
7. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ανήκε στους Ν. και Μ. Γ., ή θα περιέλθει στο Ίδρυμα εκ δωρεάς κληρονομιάς ή άλλης παροχής.
Πόροι του ιδρύματος είναι:
1. Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.
2. Οι τόκοι από τις καταθέσεις του σε Τράπεζες ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς.
3. Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις, καθώς και οι κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, προς αυτό.
4. Οποιαδήποτε περιοδική, η εφάπαξ απόδοση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επένδυσης που περιέρχεται στο Ίδρυμα και βρίσκεται στην Ελλάδα ή το εξωτικό.

Άρθρο 4
Διοίκηση

1.Το ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:
α. Ι. Κ., δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός ………
β. Ν.Σ., Πρωτοδίκη Δ.Δ., κάτοικο ………., οδός ……..
γ. Α. Κ., ιατρό, κάτοικο ………….., …………..
δ. Α. Θ., συνταξιούχο, Δ/ντή ΑΤΕ, κάτοικο ………., οδός ……….
ε Γ. Κ., οικονομολόγο ΑΤΕ, κάτοικο ………., οδός ………..
στ. Α. Κ., πολ. μηχανικό, κάτοικο ………….
ζ. Ν. Κ., οικονομολόγο ΑΤΕ, κάτοικο ………, οδός ………..
η. Σ. Κ., καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικο ………, οδός …………
θ. Ι. Υ., καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός …….
1. Διεύρυνση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του τρίτα πρόσωπα προκειμένου να ακούσει την άποψή τους επί ειδικών θεμάτων.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους λειτουργούν με ελευθερία συνειδήσεως. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Δ.Σ. κάθε δραστηριότητα δυναμένη να προκαλέσει εκτροπή του ιδρύματος από τον προορισμό του. Είναι αυτονόητο ότι δεν συνιστά εκτροπή η συνεργασία του Ιδρύματος με τις τοπικές αρχές και την εκκλησία.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουν με πράξη τους, έπειτα από ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, και τον Ταμία.
5. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των υπολοίπων μελών, λαμβανομένης υπόψη ενδεχομένης προτάσεως του μέλους που αποχωρεί.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε δίμηνο και εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία από τα μέλη του, με γραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος οφείλει να καλέσει το Δ.Σ. εντός μηνός. Σε περίπτωση αρνήσεως, ή παρόδου της προθεσμίας το Δ.Σ. καλείται με πρωτοβουλία των αιτούντων.
7. Το Δ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
8. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει, η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.
9.Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από έξι (6) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, στις οποίες προσκλήθηκε εγγράφως, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
10. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση.
11. Τα μέλη του Δ.Σ. κατά τις μετακινήσεις από τις κατοικίες τους προς και από τον τόπο συνεδριάσεως του Δ.Σ., ή για την εκτέλεση υπηρεσίας χάριν του Ιδρύματος, δικαιούνται των οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει έκτακτη αμοιβή ή αποζημίωση σε μέλος του για ιδιαίτερη απασχόλησή του με τις υποθέσεις του Ιδρύματος, εφόσον έγινε έπειτα από ειδική εντολή του Δ.Σ. και αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκε νόμιμα.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. αποτελεί την ανωτάτη αρχή του Ιδρύματος. Εκπροσωπεί το ίδρυμα στα Δικαστήρια, στις αρχές εσωτερικού ή εξωτερικού, στις ελληνικές ή αλλοδαπές Τράπεζες, καθώς και στις σχέσεις του ιδρύματος με κάθε τρίτο. Στις σχέσεις αυτές το Δ.Σ. αντιπροσωπεύεται από τον πρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του μέλος.
2. Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία του, τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού και της ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Το Δ.Σ. ειδικότερα και ιδίως:
α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στην αρμόδια από το νόμο Αρχή (Υπουργό Οικονομικών) τον προϋπολογισμό και απολογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Α.Ν. 2039/39 και του από 20.12.1939 Β.Δ. (ΦΕΚ 552 Α’) μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και το γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύματος.
β) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στο εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του.
γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία των υπηρεσιών του ιδρύματος και καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.
δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του Ιδρύματος.
ε) Καθορίζει με απόφασή του τον προορισμό και τη χρήση των ακινήτων του Ιδρύματος.
στ) Καθορίζει τις υποτροφίες, επιλέγει τους υποτρόφους και προσδιορίζει τη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό αυτό.
ζ) Προκηρύσσει ή απονέμει βραβεία ή άλλες έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις στα πλαίσια των σκοπών του Ιδρύματος.
η) Αποφασίζει και ζητά από τις αρμόδιες αρχές την κατά τον ΚΕΔΕ (Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων) είσπραξη των πάσης φύσεως απαιτήσεων του Ιδρύματος.
4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως είτε στο Καρπενήσι που αποτελεί την καταστατική έδρα του Ιδρύματος, είτε στα Κεντρικά του γραφεία επί της οδού …….. … στην Αθήνα, που ορίζονται ομοίως ως τόπος συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 6

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος ή ο αναπληρωτής αντιπρόεδρος:
1. Εκπροσωπεί, επιφυλασσομένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος, το Δ.Σ. στα Δικαστήρια, στις Αρχές εσωτερικού ή εξωτερικού, στις τράπεζες ελληνικές ή αλλοδαπές οπουδήποτε στον κόσμο, καθώς και στις σχέσεις τους με κάθε τρίτο, αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται απ’ αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ.
2. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση περιλαμβάνουν την ημερήσια διάταξη και στέλνονται στα μέλη του Δ.Σ. δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.
3. Καταρτίζει, βοηθούμενος από τον Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει για αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.
4. Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει μαζί με τον γραμματέα όλα τα έγγραφα του Ιδρύματος προς τρίτους.
5. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, και δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.000.000 δραχμών. Σε κάθε άλλη περίπτωση το σχετικό ένταλμα συνυπογράφεται από το γραμματέα.
6. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του Ιδρύματος, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές αυτού.
7. Πραγματοποιεί οποιαδήποτε πράξη κινήσεως τραπεζικών λογαριασμών, κατάθεση ή ανάληψη οποιουδήποτε ποσού μέχρι ύψους 4.000.000 δραχμών για τις ανάγκες λειτουργίας του Ιδρύματος, υπογράφων κάθε σχετικό παραστατικό έγγραφο. Σε περίπτωση μεγαλύτερης δαπάνης απαιτείται η απόφαση του Δ.Σ.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τούτου, άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Γραμματέα

Ο Γραμματέας του Ιδρύματος:
1. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα του ιδρύματος προς τρίτους και τα εντάλματα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 5.
2. Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
3. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.
4. Φυλάσσει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά, τα οποία φυλάσσει και τηρεί ο Ταμίας) και τη σφραγίδα του Ιδρύματος, ευθυνόμενος για την καταστροφή ή την απώλεια τούτων.
5. Ο Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ., (λόγω ειδικών συνθηκών) να βοηθείται από υπάλληλο του Ιδρύματος, την ευθύνη όμως για τις ενέργειες και πράξεις αυτού φέρει πάντοτε ο ίδιος.
6. Το Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας του ιδρύματος ή ο αναπληρωτής του Ταμία:
1) Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις.
2) Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος, σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του Α. Ν. 2039/39, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα ποσό, που είναι αναγκαίο για την πληρωμή έκτακτων και επειγουσών δαπανών του Ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. στην αρχή κάθε έτους.
3) Εκτελεί κάθε πληρωμή, ύστερα από έκδοση εντάλματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 5.
4) Τηρεί και φυλάσσει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του ιδρύματος.
5) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Δ.Σ. των σχεδίων προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του Ιδρύματος.
6) Πραγματοποιεί οποιαδήποτε πράξη κινήσεως τραπεζικών λογαριασμών, κατάθεση ή ανάληψη οποιουδήποτε ποσού μέχρι ύψους 2.000.000 δρχ. για τις ανάγκες του ιδρύματος.
7) Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 9
Οικονομική διαχείριση

1. Η οικονομική διαχείριση του ιδρύματος περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση συστάσεως του ιδρύματος, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του.
2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Α.Ν. 2039/39 και του από 20.12.1939 σχετικού Διατάγματος (ΦΕΚ 552 Α).

Άρθρο 10

1. Η χορήγηση υποτροφιών γίνεται κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Με αυτήν καθορίζεται το είδος, ο αριθμός, το ύψος των υποτροφιών, τα προσόντα των υποψηφίων και η διαδικασία επιλογής τους.
2. Η προκήρυξη για την εφαρμογή της παραπάνω αποφάσεως δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο εφημερίδες, εκ των οποίων η μία να είναι τοπική της Ευρυτανίας.
3. Οι επιλεγόμενοι ως υπότροφοι πρέπει απαραιτήτως:
α) Να κατάγονται ή να κατοικούν ήδη επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη στην Ευρυτανία. β) Να έχουν και να διατηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας επίδοση τουλάχιστον λίαν καλώς. γ) Να μη διαθέτουν προσωπικά ή οικογενειακά εισοδήματα επαρκή για τις σπουδές τους και για τα σχετικά έξοδα. Απόκλιση από τα παραπάνω επιτρέπεται κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης με ειδική πλειοψηφία των δυο τρίτων των μελών του.
4. Η επιλογή των υποτρόφων μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων γίνεται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Οι παρεχόμενες υποτροφίες αφορούν κάθε βαθμίδα, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, η δε διάρκειά της ορίζεται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία προκηρύσσονται. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται (εν όλω ή εν μέρει) χορηγηθείσα υποτροφία, όχι πέραν του έτους εκάστοτε, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του υποτρόφου συνοδευομένης από έκθεσή του υποτρόφου ή των εχόντων την επιμέλειά του, όταν πρόκειται για ανήλικο περί της προόδου των σπουδών του και από σχετική βεβαίωση του σχολείου ή της Σχολής ή του Πανεπιστημίου ή του καθηγητού που επιβλέπει την μεταπτυχιακή του εργασία.
6. Περαιτέρω λεπτομέρειες περί των υποτροφιών ή άλλων θεμάτων λειτουργίας του Ιδρύματος (ιδίως οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βιβλιοθηκών, προσωπικού και λειτουργία εγκαταστάσεων), ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό ή εκπόνηση ή τροποποίηση του οποίου υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
3. Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του ιδρύματος που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης.
4. Βιβλίο περιουσία, στο οποίο καταχωρούνται: α) όλα τα ακίνητα που ανήκουν στο Ίδρυμα και σημειώνεται κάθε μεταβολή στην ακίνητη περιουσία του, β) κινητά πράγματα αξίας άνω των 2.000.000 δραχμών, γ) ομάδες αξιογράφων ή κάθε είδους καταθέσεις αμφότερα ύψους άνω των 10.000.000 δραχμών.
5. Βιβλίο – μητρώο υποτρόφων, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα υποτρόφων, η σχολή που φοιτούν ο χρόνος και το ύψος της υποτροφίας καθενός και ότι άλλα στοιχεία είναι απαραίτητα ή προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
6. Βιβλίο – μητρώο χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων.
7. Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από τον πρόεδρο.
Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Δ.Σ., αποφασίζει την τήρηση και άλλων τα οποία κρίνει απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας ή την εκτέλεση των σκοπών του Ιδρύματος.

Άρθρο 12
Τροποποίηση του Οργανισμού

Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με Π.Δ. μόνο ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., με την οποία συμφωνούν τουλάχιστον έξι (6) από τα εννέα μέλη του.

Άρθρο 13
Διάλυση του Ιδρύματος – τύχη περιουσίας

1. Το Ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο Νόμος ορίζει.
2. Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, η περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο Καρπενησίου προκειμένου να επιδιώξει τους αυτούς ως άνω σκοπούς.

Πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό του βιβλίου μας "Πρακτικός Οδηγός για τα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα"