.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΡΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Συγκροτούμε Ερανική Επιτροπή, που αποτελείται από τους κάτωθι:

α. Ε.Α.Σ., πολ. Μηχανικό, Νομάρχη Νομαρχ. Αυτοδιοίκησης …….., κάτοικο …….
β. Γ.Π., συνταξιούχο δάσκαλο, Πρόεδρο Κοιν. ………..
…..γ. Α.Κ., υπάλληλο Ε.Ο.Τ., Πρόεδρο Νομαρχ. Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης, κάτοικο ……..
…..δ. Γ.Σ., υπάλληλο ΕΛΤΑ, κάτοικο ………….
…..ε. Ε.Κ., δημοσιογράφο, κάτοικο ……..

2. Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Κοινότητα ……….., η δε θητεία αυτής λήγει στις 31.12.2002.

3. Σκοπός της Ερανικής Επιτροπής είναι η διενέργεια Εράνου, που θα γίνει στους Νομούς Αχαϊας και Αττικής, για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανέγερση ανδριάντα του αειμνήστου Α.Γ. Π., στην Κοινότητα …………..

4. Το καθαρό προϊόν του εράνου θα κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η δε ανάληψη και διάθεση αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν. 5101/31.

5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εάν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, οι αποφάσεις δε αυτής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από αυτή και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη.

6. Η ανάθεση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου της ανέγερσης του ανδριάντα θα γίνει από Επιτροπή από ειδικά πρόσωπα που τη συγκροτεί το Υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών (Δ/νση Καλών Τεχνών) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 6409/34.
Στον Υπουργό Υγείας & Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Δ/τος.

Πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό "Πρακτικός Οδηγός για τα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα"