.

Αριθ. Πρωτ.:1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009
- Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010.
- Κοινοποίηση οδηγιών για την συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Α. Γενικά

Με τις οδηγίες 2008/117/ΕΚ/16.12.2008/L14.7.20-1-2009 και 2008/8/ΕΚ/ 12.2.2008/L44.11.20-2-2008 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ/28.11.2006/L347.1.11-12-2006 του Συμβουλίου «σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας» με την οποία εναρμονίζεται ο Κώδικας Φ.Π.Α. (κύρωση με το ν.2859/2000), όπως ισχύει. Οι ανωτέρω αλλαγές στις κοινοτικές διατάξεις αφορούν και την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Με το ν.3763/2009/ΦΕΚ 80 Α΄ έγινε ενσωμάτωση της οδηγίας 2008/8/ΕΚ/12.2.2008 και με νόμο (επίκειται ψήφιση έως 01/01/2010 σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2008/117/ΕΚ), την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009 ενσωματώνεται η οδηγία 2008/117/ΕΚ/16.12.2008, στις εθνικές διατάξεις.

Β. Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010 και εφεξής, επέρχονται οι εξής αλλαγές στην υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων:

α) Περιλαμβάνονται και οι πράξεις των ενδοκοινοτικών παροχών ή λήψεων υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες καταχωρείται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών εφόσον:

i) ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (πρόκειται για πράξη λήπτη),

ii) οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών, δηλαδή δεν δηλώνονται οι πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου από το λήπτη.

Όπως και στην περίπτωση της ενδοκοινοτικής παράδοσης ή απόκτησης αγαθών, για την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παροχής ή λήψης υπηρεσιών είναι αναγκαίο τόσο αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες όσο και ο λήπτης των υπηρεσιών να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι τα υπόχρεα σε υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρόσωπα έχουν υποχρέωση να επαληθεύουν τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου πριν από κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Η επαλήθευση γίνεται από το Δ΄ Τμήμα της Δ/νσης Φ.Π.Α. (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής Πληροφοριών) ή την ηλεκτρονική υπηρεσία που διατίθεται για το σκοπό αυτό.

β) Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους (σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ή με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet). Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), πλην εξαιρέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009.

γ) Με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009 ορίστηκε ο τύπος των νέων εντύπων ανακεφαλαιωτικών πινάκων και πιο συγκεκριμένα του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/ΤΑXIS) και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS) καθώς και το περιεχόμενο, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους.

Τα νέα έντυπα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ισχύουν από 01/01/2010 ανεξαρτήτως των πράξεων που αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που αφορούν πράξεις έως την 31/12/2009 και υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή θα πραγματοποιείται με τη χρήση των νέων εντύπων.

δ) Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ορίστηκαν με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009, που πλέον δεν είναι ενσωματωμένες στο πίσω μέρος των εντύπων. Οι οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων θα είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή στις Δ.Ο.Υ. καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

ε) Η εισαγωγή των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ., μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής τους.

Γ. Χρόνος δήλωσης των πραγματοποιηθέντων πράξεων στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.

Οι πράξεις που πραγματοποιούνται δηλώνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο και από 01/01/2010 τον ημερολογιακό μήνα που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16,18 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το ν.2859/2000), όπως ισχύει. Πιο συγκεκριμένα:

α) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παράδοση και απόκτηση αγαθών εφαρμόζονται τα όσα έχουν οριστεί έως σήμερα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση είσπραξης αντιπαροχής, ως προκαταβολή, πριν την παράδοση των αγαθών, η πράξη αυτή πρέπει να δηλώνεται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά το χρόνο της είσπραξης και για το ποσό που εισπράττεται.

β) Όσον αφορά την ενδοκοινοτική παροχή ή λήψη υπηρεσιών ο χρόνος δήλωσης των πράξεων αυτών στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες είναι:

i) Ο χρόνος πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών, ή ο χρόνος που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών για τις οποίες η αντιπαροχή καταβάλλεται περιοδικά, ή ο χρόνος είσπραξης της αντιπαροχής σε περίπτωση προκαταβολής πριν την παροχή των υπηρεσιών.

ii) η λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον:

α) πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και

β) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής των.

Για παράδειγμα Γερμανική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ παρέχει σε Ελληνική επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ λογιστικές υπηρεσίες. Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει τον Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2011.

Εάν από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών (Μάρτιος 2010) έως και το τέλος του ημερολογιακού έτους 2010 δεν πραγματοποιηθεί καταβολή της αντιπαροχής, ή μέρους αυτής ως τμηματική καταβολή συμφωνημένων δόσεων, ή άλλη πληρωμή, οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους το μέρος των λογιστικών υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί (η γερμανική επιχείρηση ως παρέχουσα και η ελληνική επιχείρηση ως λήπτρια των αντίστοιχων υπηρεσιών).

Τέλος σημειώνεται ότι τυχόν εκπτώσεις που χορηγούνται στην ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών δηλώνονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.

Δ. Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων από μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις.

Προκειμένου για την διαδικασία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων από μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α΄137) και τα προβλεπόμενα στην υπΆ αριθ. 1055240/439/0015/9.5.1995/ ΠΟΛ.1131/9.5.1995 εγκύκλιο, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

Για λόγους τόσο διαδικαστικών όσο και πρακτικών δυσχερειών που προκύπτουν κατά το στάδιο του μετασχηματισμού, διευκρινίζεται ότι, η υποβολή των μηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων (ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών), για την ημερολογιακή περίοδο που αφορά από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού θα γίνεται στο όνομα των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν τις σχετικές πράξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που διενεργούν οι μετατρεπόμενες, συγχωνευόμενες, απορροφώμενες επιχειρήσεις, ή η νέα επιχείρηση, με την χρησιμοποίηση του δικού τους Α.Φ.Μ., θα υποβάλλουν μηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες στο όνομα τους δηλώνοντας ολόκληρη την αντίστοιχη ημερολογιακή περίοδο.

Για παράδειγμα, για ημερολογιακή περίοδο 01.01.2010-31.01.2010 και επιχείρηση που μετασχηματίζεται με χρόνο ολοκλήρωσης του ισολογισμού μετασχηματισμού την 13.01.2010, για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την μετασχηματιζόμενη επιχείρηση από 01.01.2010 έως 13.01.2010 θα υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας αναγράφοντας στο πεδίο 006 (ημερολογιακή περίοδο) ολόκληρη την μηνιαία ημερολογιακή περίοδο δηλ. 01.01.2010 έως 31.1.2010 και στο πεδίο 021 (Α.Φ.Μ.) τον Α.Φ.Μ. της.

Ομοίως, για ημερολογιακή περίοδο 01.01.2010-31.01.2010 και επιχείρηση προερχόμενη από τον μετασχηματισμό με χρόνο ολοκλήρωσης του ισολογισμού μετασχηματισμού την 13.01.2010, για τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τη νέα επιχείρηση από 14.01.2010 έως τη λήξη της μηνιαίας ημερολογιακής περιόδου θα υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας αναγράφοντας στο πεδίο 006 (ημερολογιακή περίοδος) ολόκληρη τη μηνιαία ημερολογιακή περίοδο 01.01.2010 έως 31.1.2010 και στο πεδίο 021 (Α.Φ.Μ.) τον Α.Φ.Μ. της νέας επιχείρησης.

Ε. Δήλωση της έναρξης ή παύσης της ενδοκοινοτικής παροχής και λήψης υπηρεσιών.

Με το ν. 3763/2009/ΦΕΚ80Α΄ προστέθηκαν νέες περιπτώσεις δ' και ε' στην παράγραφο 1 του άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις οποίες το πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένο να δηλώνει την έναρξη ή την παύση της παροχής ή λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.

Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται με «την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών» στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η δήλωση είναι απαραίτητη για την ενημέρωση του μητρώου του υπόχρεου για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα προσώπου και ειδικότερα για τις ανάγκες του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για σκοπούς Φ.Π.Α. (VIES) και την δυνατότητα πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών από το πρόσωπο αυτό. Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται και για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΣΤ. Οδηγίες για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στις Δ.Ο.Υ.

Προκειμένου για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων στις Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1127/25.9.2009 διευκρινίζονται τα εξής:

α) Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο στη Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται σε τρία (3) αντίγραφα εφόσον αφορούν πράξεις οι οποίες διενεργήθηκαν πριν την 1.7.2003 προκειμένου να αποστέλλεται το ένα αντίγραφο στη Γ.Γ.Π.Σ. για περαιτέρω μηχανογραφική επεξεργασία. Το ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στο υπόχρεο για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα πρόσωπο. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. στη διεύθυνση:

Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο,

Τ.Κ. 18346 (Δ/ΝΣΗ 32η Γραφείο Φ.Π.Α.) και με την ένδειξη «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ-VIES» ή «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ–VIES».

Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο στη Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα εφόσον αφορούν πράξεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιούνται μετά την 1.7.2003. Στην περίπτωση αυτή δεν αποστέλλεται αντίγραφο για μηχανογραφική επεξεργασία στη Γ.Γ.Π.Σ. Το πρωτότυπο θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να διενεργείται η εισαγωγή του συνόλου των αναλυτικών γραμμών των εν λόγω ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο σύστημα TAXIS. Το ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στο υπόχρεο για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα πρόσωπο.

Εξαιρετικά, τόσο οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει Δ.Ο.Υ., όσο και οι εποχιακές επιχειρήσεις, μπορούν να αποστείλουν τα ανωτέρω αντίτυπα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή. Η Δ.Ο.Υ. αφού παραλάβει την επιστολή θα επιστρέφει ταχυδρομικά στο υπόχρεο για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα πρόσωπο, το ένα αντίτυπο.

β) Οι υποκείμενοι που έχουν την δυνατότητα εκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα μπορούν να υποβάλλουν εκτυπωμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, με την προϋπόθεση ότι αυτοί πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές του αντίστοιχου εντύπου που ορίζεται και εκδίδεται από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων με μαγνητικά μέσα δεν προβλέπεται.

Η σχεδίαση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων έχει γίνει κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωσή τους με Η/Υ και η εκτύπωσή τους σε εκτυπωτή που δέχεται μη συνεχές χαρτί. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση των σειρών εκτύπωσης (βήμα) πρέπει να ρυθμιστεί στο 5/24''. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τοποθέτηση της δήλωσης στον εκτυπωτή ώστε όλα τα στοιχεία να εκτυπώνονται στη σωστή τους θέση. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Δ.Ο.Υ. δεν θα παραλαμβάνουν τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται.

γ) Σχετικά με την εισαγωγή στο ΤΑΧΙS των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων από τις Δ.Ο.Υ. παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Η εισαγωγή των στοιχείων των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ., με ευθύνη των προϊσταμένων τους καθώς και των αρμόδιων επιθεωρητών, μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής τους. Εξαιρετικά, τα στοιχεία των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα καταχωρούνται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Από την επόμενη ημέρα, οι πληροφορίες για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες θα προωθούνται στις αρμόδιες αρχές των αντίστοιχων κρατών μελών, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1798/2003/7.10.2003 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως ισχύει, γιΆ αυτό και οι δηλώσεις αυτές δεν μπορούν να διαγραφούν ή να μεταβληθούν.

2. Στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία της εισαγωγής στο σύστημα ΤΑΧΙS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων προκύψει λάθος στη συμπλήρωση ή ελλιπής συμπλήρωση αναλυτικής γραμμής του πίνακα και οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπόχρεου για υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα προσώπου, αυτό θα καλείται για τη διόρθωση του συγκεκριμένου λάθους, προκειμένου να υποβληθεί ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας με τα σωστά στοιχεία. Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας δεν θα καταχωρείται στην περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο δεν προσέλθει για τη διόρθωση του λάθους. Στην περίπτωση που ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας περιλαμβάνει λάθος που αφορά την καταχώρηση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου πρέπει να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του συγκεκριμένου ΑΦΜ/ΦΠΑ, από το Δ' Τμήμα της Δ/νσης ΦΠΑ (VIES) ή την διαθέσιμη ηλεκτρονική υπηρεσία.

3. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εισαγωγής στο TAXIS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων προκύψει λάθος στη συμπλήρωση ή ελλιπής συμπλήρωση αναλυτικής γραμμής του πίνακα που οφείλεται σε υπαιτιότητα υπαλλήλου, τα δεδομένα των αναλυτικών γραμμών μπορούν να μεταβληθούν – διορθωθούν έως την τελευταία ημέρα πριν τη διαβίβαση των πληροφοριών στα αντίστοιχα κράτη μέλη. Από την επόμενη ημέρα οι δηλώσεις αυτές, δεν θα επιδέχονται μεταβολή, διόρθωση ή διαγραφή. Η διόρθωση, ή η μεταβολή θα μπορεί να γίνει μόνο με διορθωτική εγγραφή, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία του συστήματος TAXIS. Κάθε άλλη εγκύκλιος με την οποία έχουν δοθεί διευκρινίσεις ή οδηγίες για θέματα που αφορούν τα όσα διευκρινίζονται στην παρούσα παύει να ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ

Έντυπο Φ4
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
.

Α. Γενικές Οδηγίες

1. Περιεχόμενο και υπόχρεοι υποβολής του πίνακα.

Τον πίνακα αυτό υποβάλλουν τα πρόσωπα που διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (ΑΦΜ/ΦΠΑ) στην Ελλάδα και πραγματοποιούν:

α) Παράδοση αγαθών τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος, προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή στο άλλο κράτος μέλος και διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος αυτό.

Ειδικότερα, στον πίνακα αναγράφονται και οι παραδόσεις αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο Κράτος Μέλος (π.χ. Βουλγαρία) τα οποία εισήχθησαν στην Ελλάδα από Τρίτη χώρα (π.χ. Κίνα) με απαλλαγή από το ΦΠΑ (χρησιμοποιώντας την τελωνειακή διαδικασία 42.00).

β) Μεταφορά αγαθών της επιχείρησής τους προς ένα άλλο κράτος μέλος, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή ως αριθμός μητρώου ΦΠΑ του αγοραστή αναγράφεται αυτός που διαθέτουν ή του φορολογικού τους αντιπροσώπου στο κράτος μέλος άφιξης της μεταφοράς.

γ) Οιονεί ενδοκοινοτικές παραδόσεις (τριγωνικές συναλλαγές). Η αξία αυτών καταχωρείται στην στήλη 6. Παράδειγμα: Έστω τρεις υποκείμενοι (α, β, γ) εγκαταστημένοι αντίστοιχα σε τρία διαφορετικά κράτη μέλη (Α, Β, Γ). Στην περίπτωση που ο α τιμολογεί αγαθά στον β και ο β τιμολογεί στον γ, ενώ τα αγαθά αποστέλλονται απευθείας από τον α στον γ, τότε έχουμε μια κανονική παράδοση από τον α στον β και μια οιονεί ενδοκοινοτική παράδοση από τον β στον γ. Ο β δηλώνει το τιμολόγιο που εκδίδει στον γ στη στήλη 6 του πίνακα. Στην περίπτωση αυτή και τα τρία πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους.

δ) παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 περ. α΄, και για τις οποίες ο λήπτης της υπηρεσίας διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο άλλο κράτος μέλος και είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου (πράξη λήπτη). Στα στοιχεία που υποβάλλονται με τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο στο κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει πριν από την πραγματοποίηση των πράξεων που δηλώνονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, να εγγράφονται στο σύστημα VIES (με υποβολή δήλωσης «μεταβολών – μετάταξης» στη Δ.Ο.Υ.) και να επαληθεύουν μέσω του συστήματος αυτού τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών (σχετ. άρθρο 36 Κώδικα ΦΠΑ παρ. 5 και 5α) πριν από κάθε συναλλαγή.

2. Στον πίνακα δεν καταχωρούνται:

α) η εξαγωγή αγαθών σε χώρες που δεν ανήκουν στο έδαφος της Κοινότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και οι εξομοιούμενες με αυτές πράξεις των διεθνών μεταφορών (σχετ. άρθρο 24 του Κώδικα ΦΠΑ).

β) η παράδοση αγαθών τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος και επιβαρύνονται με ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας ή απαλλάσσονται από το ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με λοιπές διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ πλην του άρθρου 28 (παρ.1α',γ'). Ενδεικτικά αναφέρονται:

- η παράδοση αγαθών από πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα αποκλειστικά απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη από το φόρο, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. πώληση παγίου από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που παρέχει αποκλειστικά ιατρικές υπηρεσίες),

- η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από το φόρο λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών, σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ (στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένες στο σύστημα VIES),

- η παράδοση αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας ή διοργανωτή δημοπρασίας, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του Κώδικα Φ.Π.Α. (η παράδοση των αγαθών αυτών φορολογείται στο εσωτερικό της χώρας).

γ) η παροχή υπηρεσιών από πρόσωπο που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στην Ελλάδα σε λήπτη που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (ΑΦΜ/ΦΠΑ) σε άλλο κράτος μέλος εφόσον:

- ο τόπος φορολογίας είναι το εσωτερικό της χώρας και η παρεχόμενη υπηρεσία:

α) επιβαρύνεται με ΦΠΑ (π.χ. υπηρεσίες εστίασης που εκτελούνται στην Ελλάδα) ή

β) απαλλάσσεται από το ΦΠΑ (π.χ. δικαίωμα εισόδου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιείται στην Ελλάδα) ή

- ο τόπος φορολογίας δεν είναι το εσωτερικό της χώρας και υπόχρεος στο φόρο δεν είναι ο λήπτης των υπηρεσιών αλλά αυτός που παρέχει την υπηρεσία (π.χ. παροχή υπηρεσιών που σχετίζεται με ακίνητο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος) ή

- ο τόπος φορολογίας δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λήπτης των υπηρεσιών και οι εν λόγω υπηρεσίες απαλλάσσονται από το φόρο στο κράτος μέλος του λήπτη (π.χ. παροχή νομικών υπηρεσιών σε υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος όπου οι νομικές υπηρεσίες απαλλάσσονται).

δ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται χωρίς αντιπαροχή (δωρεάν).

3. Φορολογητέα αξία:

α) Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται:

- Η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει υπηρεσίες, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή. Στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται (ανεξαρτήτως εάν αναφέρονται διακριτά στο τιμολόγιο) οι τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων (όχι οι τόκοι υπερημερίας), καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία ο προμηθευτής επιβαρύνει τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, όπως τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, συσκευασίας, ασφάλισης, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, ακόμη και αν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας.

- Στην περίπτωση μεταφοράς αγαθών της επιχείρησης προς ένα άλλο κράτος μέλος, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ, η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών.

β) Στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται:

Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις καθώς και οι επιστροφές του τιμήματος, σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακύρωσης της παράδοσης αγαθών. Η φορολογητέα αξία μειώνεται επίσης κατά την αξία των ειδών συσκευασίας που επιστρέφονται από τους αγοραστές.

4. Χρόνος δήλωσης των συναλλαγών:

Η ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών καθώς και η παροχή υπηρεσιών δηλώνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο (ημερολογιακό μήνα) που ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο. Στην ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο τη 15η του επόμενου μήνα από αυτόν που πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών. Η ενδοκοινοτική παράδοση πραγματοποιείται κατά το χρόνο που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά και όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, κατά το χρόνο που αρχίζει η αποστολή των αγαθών. Στην περίπτωση που η αντιπαροχή εισπράττεται πριν την παράδοση των αγαθών ως προκαταβολή, ο χρόνος είσπραξης της προκαταβολής αποτελεί το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο και η συναλλαγή πρέπει να δηλωθεί στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα (κατά το μέρος της είσπραξης).

Στην ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο και οι συναλλαγές πρέπει να δηλώνονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά το χρόνο

α) πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών,

β) είσπραξης στην περίπτωση που η αντιπαροχή εισπράττεται πριν την παροχή των υπηρεσιών ως προκαταβολή, γ) που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης, στην περίπτωση που η αντιπαροχή έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται περιοδικά.

Ειδικότερα η ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγματοποιείται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός για τις πράξεις αυτές κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους εφόσον:

α) πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και

β) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής των. Η λήξη του ημερολογιακού έτους αποτελεί το χρόνο δήλωσης των πράξεων αυτών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά το μέρος που έχουν πραγματοποιηθεί.

Οι εκπτώσεις που χορηγούνται και οι επιστροφές των αγαθών που πραγματοποιούνται, δηλώνονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.

Β. Χρόνος και τρόπος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

1. Γενικά.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ και υποβάλλεται για κάθε ημερολογιακό μήνα για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010. Αν σε κάποια ημερολογιακή περίοδο ο υπόχρεος δεν πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών, εκπτώσεις ή επιστροφές, δεν υποχρεούται να υποβάλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Οι υπόχρεοι υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μετά από αίτηση/εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο TAXISnet (www.taxisnet.gr), πιστοποιούνται και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο ΤΑΧΙSnet για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων είναι εφικτή με την χρήση των κωδικών αυτών. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί το υπόχρεο πρόσωπο. Οι κωδικοί αποτελούν απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στο υπόχρεο πρόσωπο να τους διαχειρίζεται και να τους μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το ίδιο ή τα πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτών και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης τους. Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο ειδικό δίκτυο TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα μοναδικού αριθμού καταχώρησης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

2. Υποβολή του αρχικού εμπρόθεσμου πίνακα.

α) Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από το υπόχρεο πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet (εκτός εξαιρέσεων – βλέπε περίπτωση β΄).

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μπορεί να πραγματοποιείται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας που υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο μπορεί να διαγραφεί και να υποβληθεί εκ νέου με ηλεκτρονικό τρόπο εφόσον η διαγραφή και η υποβολή πραγματοποιούνται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Σε περίπτωση που το σύστημα TAXISnet δεν κάνει δεκτή τη διαγραφή και την υποβολή νέου αρχικού εμπρόθεσμου πίνακα, αυτός θεωρείται διορθωτικός και πρέπει να υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. (σε έντυπη μορφή).

β) Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από το υπόχρεο πρόσωπο υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις:

i. Τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και ειδικότερα:

α. τους υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,

β. τους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης.

ii. Το ελληνικό Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους δήμους, τις κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

iii. Τους υποκείμενους που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλλει ανάλογη δήλωση μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

iv. Τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται.

v. Τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ημερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών και για την ίδια ημερολογιακή περίοδο.

vi. Την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ως καταληκτική ημερομηνία, για την υποβολή των εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

γ) Στην περίπτωση που το υπόχρεο για την υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα πρόσωπο προβεί σε παύση εργασιών και στη συνέχεια σε νέα έναρξη εργασιών κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού μήνα, θα πρέπει να ενεργήσει ως εξής:

i. κατά τη διακοπή των εργασιών, μαζί με τη δήλωση ΦΠΑ, θα υποβάλλει ηλεκτρονικά και έναν αρχικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη του ημερολογιακού μήνα έως τη δήλωση της παύσης.

ii. κατά τη νέα έναρξη εργασιών, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί πράξεις από το χρόνο της νέας έναρξης των εργασιών μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα, θα πρέπει να υποβάλει νέο αρχικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα, σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ..

δ) Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων έχουν δοθεί διευκρινίσεις με την Εγκύκλιο 1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009.

3. Υποβολή εκπρόθεσμου πίνακα, μη υποβολή πίνακα και μη ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στον πίνακα.

α) Η υποβολή αρχικού εκπρόθεσμου ανακεφαλαιωτικού πίνακα, η μη υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα εφόσον υπάρχει υποχρέωση καθώς και η μη ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που διαπιστώνεται από τον έλεγχο, αποτελούν παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και υπόκεινται στο πρόστιμο που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2523/1997 (βλέπε και Εγκύκλιο ΠΟΛ.1317/2.12.1997).

β) Η υποβολή αρχικού εκπρόθεσμου ανακεφαλαιωτικού πίνακα γίνεται σε κάθε περίπτωση με έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

4. Υποβολή διορθωτικού πίνακα.

α) Ο διορθωτικός πίνακας υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. (σε έντυπη μορφή) χωρίς την καταβολή προστίμου (σχετ. Εγκύκλιο ΠΟΛ.1317/2.12.1997).

β) Σε περίπτωση που κατά την αρχική υποβολή του πίνακα δεν δηλώθηκε συγκεκριμένη ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, ή καταχωρήθηκε λανθασμένα το μητρώο ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου (το πρόθεμα της χώρας ή ο αριθμός) ή η φορολογητέα αξία, θα πρέπει να υποβληθεί διορθωτικός πίνακας.

Η συμπλήρωση του πίνακα γίνεται ως εξής:

i. Στην περίπτωση καταχώρησης στην οποία:

α) ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου έχει καταχωρηθεί λανθασμένα ή

β) ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου και τα πεδία της φορολογητέας αξίας έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα:

1. θα γραφεί σε μία γραμμή ο λανθασμένος ΑΦΜ/ΦΠΑ, οι στήλες των αξιών που δεν είχαν καταχωρηθεί αξίες θα παραμείνουν κενές και στις στήλες των αξιών που είχαν καταχωρηθεί αξίες θα αναγραφεί ο αριθμός μηδέν (0),

2. στην αμέσως επόμενη σειρά θα γραφεί ο ορθός ΑΦΜ/ΦΠΑ με τα σωστά στοιχεία φορολογητέας αξίας στις αντίστοιχες στήλες (συμπληρώνονται δύο γραμμές).

ii. Στην περίπτωση καταχώρησης που ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου έχει αναγραφεί σωστά ωστόσο υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση όσον αφορά τα πεδία της φορολογητέας αξίας, θα αναγραφεί σε μία και μόνο σειρά εκ νέου ο ΑΦΜ/ΦΠΑ με τα σωστά ποσά στα πεδία της φορολογητέας αξίας.

iii. Στο διορθωτικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα αναγράφονται μόνο οι γραμμές για τις οποίες υπάρχει λάθος στην καταχώρησή τους ενώ δεν αναγράφονται εκ νέου οι γραμμές για τις οποίες δεν υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση στον αρχικά υποβληθέντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα.

α) Συμπλήρωση κωδ. 001 – 023 στην περίπτωση έντυπης υποβολής.

Κωδ.006: Γράψτε αναλυτικά τη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στο μήνα αναφοράς (π.χ. 01/03/2010 – 31/03/2010), ή το τρίμηνο αναφοράς στην περίπτωση που υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας για πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2010.

Κωδ.007: Διαγραμμίστε με Χ αν ο πίνακας είναι διορθωτικός.

Κωδ.008: Γράψτε το τρίμηνο (1,2,3,4) που περιλαμβάνει το μήνα αναφοράς, ή το τρίμηνο αναφοράς στην περίπτωση που υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας για τις ημερολογιακές περιόδους πριν την 01/01/2010, όπως συμπληρώθηκε στον κωδ.006, καθώς και τα δύο τελευταία ψηφία του ημερολογιακού έτους (π.χ. 1 / 10 για το πρώτο τρίμηνο του 2010).

Κωδ.009: Γράψτε ολογράφως το μήνα αναφοράς (π.χ. ΜΑΡΤΙΟΣ). Το πεδίο δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που στον κωδ.006 έχει αναγραφεί τρίμηνη ημερολογιακή περίοδος.

Κωδ.010: Συμπληρώστε με αριθμό το μήνα αναφοράς (π.χ. 03 για το Μάρτιο). Το πεδίο δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που στον κωδ.006 έχει αναγραφεί τρίμηνη ημερολογιακή περίοδος. Για τη συμπλήρωση των κωδ. από 011 έως και 020 δεν χρειάζονται ιδιαίτερες διευκρινίσεις.

Κωδ.021: Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο από τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Κωδ.022: Διαγραμμίστε με (Χ) στο πεδίο επιβεβαιώνοντας ότι το νόμισμα συμπλήρωσης της δήλωσης είναι το ΕΥΡΩ.

Κωδ. 023: Γράψτε τον αύξοντα αριθμό σελίδας και το σύνολο των σελίδων. Αν συμπληρωθεί μόνο μια σελίδα θα γραφτεί η ένδειξη 01/01. Αν μία σελίδα εντύπου δεν επαρκεί για τις πράξεις που δηλώνονται, πρέπει να συμπληρωθούν και άλλες σελίδες του εντύπου. Αν π.χ. συμπληρωθούν συνολικά 3 σελίδες, στον κωδ. 023 και προκειμένου για τη δεύτερη σελίδα, θα γραφεί η ένδειξη 02/03.

β) Συμπλήρωση του Πίνακα Β'.

Για κάθε αντισυμβαλλόμενο θα χρησιμοποιείται μια μόνο σειρά, στην οποία θα αναγράφεται η συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών που έγιναν από αυτόν μέσα στην ημερολογιακή περίοδο.

Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης πράξεων για τις οποίες τα στοιχεία της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους μέλους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη ευρώ, η αξία θα μετατρέπεται σε «ευρώ» λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος του κράτους μέλους προς το «ευρώ», όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πιο συγκεκριμένα:

- στη στήλη (1) είναι προεκτυπωμένoς ο αύξων αριθμός κάθε εγγραφής. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης και δεύτερης, τρίτης, κ.λ.π. σελίδας για την ίδια ημερολογιακή περίοδο κάθε σελίδα θα έχει τη δική της αύξουσα αρίθμηση, όπως αυτή είναι προεκτυπωμένη.

- Στη στήλη (2) αναγράφεται ονομαστικά η χώρα του αντισυμβαλλόμενου (π.χ. Ισπανία).

- Στη στήλη (3) αναγράφεται το πρόθεμα της χώρας του αντισυμβαλλόμενου. Το πρόθεμα αυτό κατά χώρα είναι:

1 Αυστρία = ΑΤ 8 Ιρλανδία = ΙΕ 14 Λουξεμβούργο = LU 20 Πορτογαλία = ΡΤ

2 Βέλγιο = BE 9 Ισπανία = ES 15 Μάλτα = ΜΤ 21 Ρουμανία=RO

3 Βουλγαρία = BG 10 Ιταλία = ΙΤ 16 Μεγ. Bρετανία = GB 22 Σλοβακία = SK

4 Γαλλία = FR 11 Κύπρος = CΥ 17 Ολλανδία = ΝL 23 Σλοβενία = SI

5 Γερμανία = DΕ 12 Λετονία = LV 18 Ουγγαρία = HU 24 Σουηδία= SE

6 Δανία = DΚ 13 Λιθουανία = LT 19 Πολωνία = PL 25 Τσεχία = CZ

7 Εσθονία = ΕΕ 26 Φινλανδία = FI

- Στη στήλη (4) αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου. Το πλήθος των χαρακτήρων του αριθμού μητρώου κατά χώρα είναι:

1 Αυστρία = U+8 8 Ιρλανδία = 8 14 Λουξεμβούργο = 8 20 Πορτογαλία = 9

2 Βέλγιο = 10 9 Ισπανία = 9 15 Μάλτα = 8 21 Ρουμανία = 6 έως 10

3 Βουλγαρία = 9 ή 10 10 Ιταλία = 11 16 Μεγ. Bρεττανία = 9 22 Σλοβακία = 9 ή 10

4 Γαλλία = 11 11 Κύπρος = 9 17 Ολλανδία = 12 23 Σλοβενία = 8

5 Γερμανία = 9 12 Λετονία = 11 18 Ουγγαρία = 8 24 Σουηδία= 12

6 Δανία = 8 13 Λιθουανία = 9 ή 12 19 Πολωνία = 10 25 Τσεχία = 8 με 10

7 Εσθονία = 9 26 Φινλανδία = 8

Η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου γίνεται από την αρχή και όχι από το τέλος του 12θέσιου πεδίου, π.χ. ένας Γερμανικός Αριθμός Μητρώου θα γραφεί:

Ι 5 Ι 3 Ι 8 Ι 6 Ι 2 Ι 1 Ι 7 Ι 3 Ι 6 Ι Ι Ι Ι και όχι Ι Ι Ι Ι 5 Ι 3 Ι 8 Ι 6 Ι 2 Ι 1 Ι 7 Ι 3 Ι 6 Ι

- Στη στήλη (5) γράφεται η αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (συνολική αξία). Εφόσον για συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο και για συγκεκριμένο πρόσωπο πραγματοποιούνται μόνο εκπτώσεις ή επιστροφές, αυτές θα καταχωρούνται με αρνητικό πρόσημο. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο και για συγκεκριμένο πρόσωπο πραγματοποιούνται εκπτώσεις ή επιστροφές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις, οι συναλλαγές θα δηλώνονται αθροιστικά στην ίδια σειρά (η αξία των εκπτώσεων ή επιστροφών θα αφαιρείται από την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος αυτό θα αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), ενώ σε περίπτωση μηδενικού αποτελέσματος θα αναγράφεται ο αριθμός μηδέν (0).

- Στη στήλη (6) (και μόνο σε αυτή) γράφεται η αξία των οιονεί ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (τριγωνικές συναλλαγές), όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση Α.1.γ.

- Στη στήλη (7) καταχωρείται η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην περίπτωση χορήγησης εκπτώσεων οι συναλλαγές καταχωρούνται αθροιστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη στήλη (5).

- Τα επί μέρους αθροίσματα της στήλης (5),(6) και (7) αναγράφονται στα σύνολα σελίδας στη σειρά 26. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος αυτό αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-).

Σημειώνεται ότι, εάν υποβληθεί δεύτερο, τρίτο κ.λπ. έντυπο για την ίδια ημερολογιακή περίοδο, σε κάθε σελίδα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό άθροισμα, χωρίς πουθενά να αναγραφεί το συνολικό άθροισμα όλων των σελίδων. Δηλαδή το άθροισμα της προηγούμενης σελίδας δεν μεταφέρεται στην επόμενη. Η δήλωση υπογράφεται από τον δηλούντα, το λογιστή του και τον υπάλληλο που παραλαμβάνει.

Τα στοιχεία των φορολογουμένων είναι απόρρητα. Διατηρούνται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε αρχείο, που υπάγεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λειτουργεί σύμφωνα με το ν.2472/97 και τις ειδικές ρυθμίσεις των φορολογικών νόμων, του φορολογικού απορρήτου. Κάθε φορολογούμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

Έντυπο Φ5
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
.

Α. Γενικές Οδηγίες

1. Περιεχόμενο και υπόχρεοι υποβολής του πίνακα.

Τον πίνακα αυτό υποβάλλουν τα πρόσωπα που διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α) στην Ελλάδα και:

α) Πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ.1,2 και 12 του Κώδικα Φ.Π.Α. ν.2859/2000 όπως ισχύει) καθώς και αποκτήσεις που αποδεικνύουν ότι έγιναν με σκοπό την μεταγενέστερη παράδοση εντός άλλου κράτους – μέλους (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του Κώδικα Φ.Π.Α. όπως ισχύει).

β) Λαμβάνουν υπηρεσίες από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας είναι το εσωτερικό της χώρας (σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14) και για τις οποίες είναι υπόχρεα στο φόρο (πράξεις λήπτη). Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο στο εσωτερικό της χώρας.

Τα πρόσωπα αυτά πρέπει πριν από την πραγματοποίηση των πράξεων που δηλώνονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, να εγγράφονται στο σύστημα VIES (με υποβολή δήλωσης «μεταβολών – μετάταξης» στη Δ.Ο.Υ.) και να επαληθεύουν μέσω του συστήματος αυτού, τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του προμηθευτή ή αυτού που τους παρέχει τις υπηρεσίες (σχετ. άρθρο 36 Κώδικα ΦΠΑ παρ. 5 και 5β) πριν από κάθε συναλλαγή.

Το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών (του άρθρου 41 του κώδικα Φ.Π.Α.) ή που πραγματοποιεί μόνο παραδόσεις αγαθών - παροχές υπηρεσιών που δεν του παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης, καθώς και το μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, οφείλουν να αποκτούν ΑΦΜ/ΦΠΑ και να εγγράφονται στο σύστημα VIES για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούν, εφόσον, το ύψος των συναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ (λαμβάνονται υπόψη οι αποκτήσεις από όλα τα κράτη μέλη κατά την προηγούμενη ή κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, ενώ η υποχρέωση αυτή ισχύει χωρίς όριο για τα καινούρια μεταφορικά μέσα και τα προϊόντα που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης). Τα πρόσωπα αυτά εφόσον το επιθυμούν μπορούν να αποκτούν ΑΦΜ/ΦΠΑ και να εγγράφονται στο σύστημα VIES για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγματοποιούν ανεξαρτήτως ποσού (με δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο διαχειριστικές περιόδους).

2. Ειδικότερα στον πίνακα καταχωρούνται:

α) Οι αποκτήσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο κράτος μέλος, εφόσον ο πωλητής και ο αγοραστής διαθέτουν Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στη χώρα τους.

β) Η παραλαβή αγαθών στην Ελλάδα από πρόσωπο που διαθέτει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. και τα οποία, είτε αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος από το ίδιο πρόσωπο για τις ανάγκες του, είτε μεταφέρονται από άλλο κράτος – μέλος στο εσωτερικό της χώρας κατά ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κύρωση με το ν.2859/2000 όπως ισχύει). Στις περιπτώσεις αυτές ως αριθμός μητρώου ΦΠΑ του προμηθευτή αναγράφεται αυτός που διαθέτει το πρόσωπο αυτό ή ο φορολογικός του αντιπρόσωπος στο κράτος μέλος αποστολής των αγαθών.

γ) Οι αποκτήσεις από άλλα Κ.Μ. που προορίζονται για παραδόσεις σε άλλο κράτος μέλος (τριγωνικές συναλλαγές). Η αξία αυτών καταχωρείται στην στήλη 6.

Παράδειγμα: Έστω τρεις υποκείμενοι (α, β, γ) εγκαταστημένοι αντίστοιχα σε τρία Κράτη Μέλη (Α, Β, Γ). Στην περίπτωση που ο α τιμολογεί αγαθά στο β και o β τιμολογεί στο γ, ενώ τα αγαθά αποστέλλονται απευθείας από τον α στο γ, τότε ο γ πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση από τον β και ο β πραγματοποιεί απόκτηση από το Κ.Μ. (Α) που προορίζεται για παράδοση αγαθού στο Κ.Μ. (Γ) και στον γ (τριγωνική συναλλαγή). Ο β για αυτήν τη συναλλαγή πρέπει να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα και να δηλώσει το τιμολόγιο που δέχεται από τον α στη στήλη 6 του πίνακα. Στην περίπτωση αυτή και τα τρία πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους.

δ) σύμφωνα με τα ανωτέρω, και οι αποκτήσεις αγαθών στην Ελλάδα που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο Κράτος Μέλος (π.χ Ιταλία) στο οποίο εισήχθησαν από Τρίτη χώρα (π.χ Κίνα) με απαλλαγή από το ΦΠΑ (χρησιμοποιώντας την τελωνειακή διαδικασία 42.00).

3. Στον πίνακα δεν καταχωρούνται:

α) η απόκτηση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο κράτος μέλος και των οποίων η παράδοση πραγματοποιείται από:

- υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας ή διοργανωτή δημοπρασίας, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή εφόσον τα αποκτηθέντα αγαθά φορολογήθηκαν στο άλλο κράτος – μέλος.

- πωλητή μη υποκείμενο στο φόρο o οποίος δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο άλλο κράτος μέλος.

- πωλητή που απαλλάσσεται από το φόρο λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του. Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στη χώρα του.

- πωλητή υποκείμενο στο φόρο ο οποίος παραδίδει τα αγαθά στον αγοραστή μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή τόπος φορολογίας είναι το εσωτερικό της χώρας και υπόχρεος στο φόρο ο πωλητής των αγαθών.

β) η απόκτηση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο κράτος μέλος και των οποίων:

- η εισαγωγή ή η παράδοση απαλλάσσεται στο εσωτερικό της χώρας από το φόρο (π.χ. η απόκτηση αγαθού που χρησιμοποιήθηκε σε αφορολόγητη δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος όπως η πώληση παγίου από πρόσωπο που παρέχει αποκλειστικά ιατρικές υπηρεσίες, παραδόσεις στην Ελλάδα προς διεθνείς οργανισμούς, πρεσβείες κ.λπ),

- η παράδοση φορολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, στο άλλο κράτος μέλος,

- η παράδοση πραγματοποιείται χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν).

γ) η παροχή υπηρεσιών από πρόσωπο που διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ (ΑΦΜ/ΦΠΑ) σε άλλο κράτος μέλος προς λήπτη που διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ (ΑΦΜ/ΦΠΑ) στην Ελλάδα εφόσον:

- ο τόπος φορολογίας είναι το άλλο κράτος μέλος και η παρεχόμενη υπηρεσία:

α) επιβαρύνεται με ΦΠΑ (π.χ. υπηρεσίες εστίασης που εκτελούνται στο άλλο κράτος μέλος) ή

β) απαλλάσσεται από το ΦΠΑ (π.χ. δικαίωμα εισόδου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιείται στο άλλο κράτος μέλος) ή

- ο τόπος φορολογίας είναι το εσωτερικό της χώρας ωστόσο υπόχρεος στο φόρο δεν είναι ο λήπτης της υπηρεσίας αλλά αυτός που παρέχει την υπηρεσία (π.χ. παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με ακίνητο στην Ελλάδα) ή

- ο τόπος φορολογίας είναι το εσωτερικό της χώρας, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λήπτης των υπηρεσιών αλλά η εν λόγω υπηρεσία απαλλάσσεται από το φόρο στο εσωτερικό της χώρας (π.χ. παροχή νομικών υπηρεσιών σε Έλληνα υποκείμενο στο φόρο) ή

- η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται χωρίς αντιπαροχή (δωρεάν).

4. Φορολογητέα αξία:

α) Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται:

i. Η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή. Στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται (ανεξαρτήτως εάν αναφέρονται διακριτά στο τιμολόγιο) οι τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων (όχι οι τόκοι υπερημερίας), καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία ο προμηθευτής επιβαρύνει τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών, όπως τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, συσκευασίας, ασφάλισης, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, ακόμη και αν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας.

ii. Στην περίπτωση μεταφοράς αγαθών από άλλο κράτος – μέλος στο εσωτερικό της χώρας κατά ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. όπως ισχύει, η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών.

β) Στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται:

Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις, καθώς και οι επιστροφές του τιμήματος, σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακύρωσης της παράδοσης αγαθών. Η φορολογητέα αξία μειώνεται επίσης κατά την αξία των ειδών συσκευασίας που επιστρέφονται από τους αγοραστές.

5. Χρόνος δήλωσης των συναλλαγών:

Η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών καθώς και η λήψη υπηρεσιών δηλώνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο (ημερολογιακό μήνα) που ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο. Στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο τη 15η του επόμενου μήνα από αυτόν που πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική απόκτηση των αγαθών. Η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγματοποιείται κατά το χρόνο που τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά και όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, κατά τον χρόνο που αρχίζει η αποστολή των αγαθών.

Στην περίπτωση που η αντιπαροχή καταβάλλεται πριν την απόκτηση των αγαθών, ως προκαταβολή ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου από τον αντισυμβαλλόμενο και την είσπραξη της προκαταβολής.

Στην ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το δημόσιο και οι συναλλαγές πρέπει να δηλώνονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά το χρόνο

α) πραγματοποίησης της παροχής των υπηρεσιών,

β) είσπραξης στην περίπτωση που η αντιπαροχή καταβάλλεται πριν την λήψη των υπηρεσιών ως προκαταβολή,

γ) που έχει συμφωνηθεί η καταβολή κάθε δόσης, στην περίπτωση που η αντιπαροχή έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται περιοδικά. Ειδικότερα η ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών θεωρείται ότι πραγματοποιείται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός για τις πράξεις αυτές κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους εφόσον:

α) πρόκειται για υπηρεσίες που λαμβάνονται συνεχώς και η λήψη τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και

β) δεν συνεπάγονται τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου λήψης των. Η λήξη του ημερολογιακού έτους αποτελεί το χρόνο δήλωσης των πράξεων αυτών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα κατά το μέρος που έχουν πραγματοποιηθεί.

Οι εκπτώσεις που χορηγούνται και οι επιστροφές των αγαθών που πραγματοποιούνται, δηλώνονται κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.

Β. Χρόνος και τρόπος υποβολής του πίνακα.

1. Γενικά.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση Α΄ και υποβάλλεται για κάθε ημερολογιακό μήνα για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010.

Αν σε κάποια ημερολογιακή περίοδο ο υπόχρεος δεν πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, λήψη υπηρεσιών, εκπτώσεις ή επιστροφές, δεν υποχρεούται να υποβάλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Οι υπόχρεοι υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μετά από αίτηση/εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο TAXISnet (www.taxisnet.gr), πιστοποιούνται και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο ΤΑΧΙSnet για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων είναι εφικτή με την χρήση των κωδικών αυτών. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί το υπόχρεο πρόσωπο. Οι κωδικοί αποτελούν απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στο υπόχρεο πρόσωπο να τους διαχειρίζεται και να τους μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το ίδιο ή πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτών και να έχουν την δυνατότητα χρήσης τους.

Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο ειδικό δίκτυο TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα μοναδικού αριθμού καταχώρησης των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

2. Υποβολή του αρχικού εμπρόθεσμου πίνακα.

α) Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από το υπόχρεο πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet (εκτός εξαιρέσεων – βλέπε περίπτωση β΄).

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μπορεί να πραγματοποιείται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας που υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο μπορεί να διαγραφεί και να υποβληθεί εκ νέου με ηλεκτρονικό τρόπο εφόσον η διαγραφή και η υποβολή πραγματοποιούνται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Σε περίπτωση που το σύστημα TAXISnet δεν κάνει δεκτή τη διαγραφή και την υποβολή νέου αρχικού εμπρόθεσμου πίνακα, αυτός θεωρείται διορθωτικός και πρέπει να υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. (σε έντυπη μορφή).

β) Ο αρχικός εμπρόθεσμος ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από το υπόχρεο πρόσωπο υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις:

i. Τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και ειδικότερα:

α. τους υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,

β. τους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης.

ii. Το ελληνικό Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους δήμους, τις κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

iii. Τους υποκείμενους που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλλει ανάλογη δήλωση μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

iv. Τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται.

v. Τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ημερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών και για την ίδια ημερολογιακή περίοδο.

vi. Την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ως καταληκτική ημερομηνία, για την υποβολή των εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

γ) Στην περίπτωση που το υπόχρεο για την υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα πρόσωπο προβεί σε παύση εργασιών και στη συνέχεια σε νέα έναρξη εργασιών κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού μήνα (φορολογικής περιόδου), θα πρέπει να ενεργήσει ως εξής:

i. κατά τη διακοπή των εργασιών, μαζί με τη δήλωση ΦΠΑ, θα υποβάλλει ηλεκτρονικά και έναν αρχικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη του ημερολογιακού μήνα έως τη δήλωση της παύσης.

ii. κατά τη νέα έναρξη εργασιών, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί πράξεις από το χρόνο της νέας έναρξης των εργασιών μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα, θα πρέπει να υποβάλει νέο αρχικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα, σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ..

δ) Στην περίπτωση επιχειρήσεων που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄), για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων έχουν δοθεί διευκρινίσεις με την Εγκύκλιο 1091531/7453/1653/Δ0014/25.9.2009.

3. Υποβολή εκπρόθεσμου πίνακα, μη υποβολή πίνακα και μη ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στον πίνακα.

α) Η υποβολή αρχικού εκπρόθεσμου ανακεφαλαιωτικού πίνακα, η μη υποβολή του πίνακα εφόσον υπάρχει υποχρέωση καθώς και η μη ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που διαπιστώνεται από τον έλεγχο, αποτελούν παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και υπόκεινται στο πρόστιμο που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2523/1997 (βλέπε και Εγκύκλιο ΠΟΛ.1317/2.12.1997).

β) Η υποβολή αρχικού εκπρόθεσμου ανακεφαλαιωτικού πίνακα γίνεται σε κάθε περίπτωση σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

4. Υποβολή διορθωτικού πίνακα.

α) Ο διορθωτικός πίνακας υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. (σε έντυπη μορφή) χωρίς την καταβολή προστίμου (σχετ. Εγκύκλιο ΠΟΛ.1317/2.12.1997).

β) Σε περίπτωση που κατά την αρχική υποβολή του πίνακα δεν δηλώθηκε συγκεκριμένη ενδοκοινοτική απόκτηση ή λήψη υπηρεσιών, ή καταχωρήθηκε λανθασμένα το μητρώο ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου (το πρόθεμα της χώρας ή ο αριθμός) ή η φορολογητέα αξία, θα πρέπει να υποβληθεί διορθωτικός πίνακας.

Η συμπλήρωση του πίνακα γίνεται ως εξής:

i. Στην περίπτωση καταχώρησης στην οποία:

α) ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου έχει καταχωρηθεί λανθασμένα ή

β) ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου και τα πεδία της φορολογητέας αξίας έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα:

1. θα γραφεί σε μία γραμμή ο λανθασμένος ΑΦΜ/ΦΠΑ, οι στήλες των αξιών που δεν είχαν καταχωρηθεί αξίες θα παραμείνουν κενές και στις στήλες των αξιών που είχαν καταχωρηθεί αξίες θα αναγραφεί ο αριθμός μηδέν (0),

2. στην αμέσως επόμενη σειρά θα γραφεί ο ορθός ΑΦΜ/ΦΠΑ με τα σωστά στοιχεία φορολογητέας αξίας στις αντίστοιχες στήλες (συμπληρώνονται δύο γραμμές).

ii. Στην περίπτωση καταχώρησης που ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου έχει αναγραφεί σωστά ωστόσο υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση όσον αφορά τα πεδία της φορολογητέας αξίας, θα αναγραφεί σε μία και μόνο σειρά εκ νέου ο ΑΦΜ/ΦΠΑ με τα σωστά ποσά στα πεδία της φορολογητέας αξίας.

iii. Στον διορθωτικό πίνακα αναγράφονται μόνο οι γραμμές για τις οποίες υπάρχει λάθος στην καταχώρησή τους ενώ δεν αναγράφονται εκ νέου οι γραμμές για τις οποίες δεν υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση στον αρχικά υποβληθέντα πίνακα.

Γ. Συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα.

α) Συμπλήρωση
κωδ.001 – 023 στην περίπτωση έντυπης υποβολής.

Κωδ.006: Γράψτε αναλυτικά τη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στο μήνα αναφοράς (π.χ. 01/03/2010 – 31/03/2010), ή το τρίμηνο αναφοράς στην περίπτωση που υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας για πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2010.

Κωδ.007: Διαγραμμίστε με Χ αν ο πίνακας είναι διορθωτικός.

Κωδ.008: Γράψτε το τρίμηνο (1,2,3,4) που περιλαμβάνει το μήνα αναφοράς, ή το τρίμηνο αναφοράς στην περίπτωση που υποβάλλεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας για τις περιόδους πριν την 1.1.2010, όπως συμπληρώθηκε στον κωδ.006, καθώς και τα δύο τελευταία ψηφία του ημερολογιακού έτους (π.χ. 1/10 για το πρώτο τρίμηνο του 2010).

Κωδ.009: Γράψτε ολογράφως το μήνα αναφοράς (π.χ. ΜΑΡΤΙΟΣ). Το πεδίο δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που στον κωδ.006 έχει αναγραφεί τρίμηνη φορολογική περίοδος.

Κωδ.010: Συμπληρώστε με αριθμό το μήνα αναφοράς (π.χ. 03 για το Μάρτιο). Το πεδίο δεν συμπληρώνεται στην περίπτωση που στον κωδ. 006 έχει αναγραφεί τρίμηνη φορολογική περίοδος.

Για τη συμπλήρωση των κωδ. από 011 έως και 020 δεν χρειάζονται ιδιαίτερες διευκρινίσεις.

Κωδ.021: Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο από τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Κωδ.022: Διαγραμμίστε με (Χ) στο πεδίο επιβεβαιώνοντας ότι το νόμισμα συμπλήρωσης της δήλωσης είναι το ΕΥΡΩ.

Κωδ. 023: Γράψτε τον αύξοντα αριθμό σελίδας και το σύνολο των σελίδων. Αν συμπληρωθεί μόνο μια σελίδα θα γραφτεί η ένδειξη 01/01. Αν μία σελίδα εντύπου δεν επαρκεί για τις πράξεις που δηλώνονται, πρέπει να συμπληρωθούν και άλλες σελίδες του εντύπου. Αν π.χ. συμπληρωθούν συνολικά 3 σελίδες, στον κωδ. 023

και προκειμένου για τη δεύτερη σελίδα, θα γραφεί η ένδειξη 02/03.

β) Συμπλήρωση του Πίνακα Β'.

Για κάθε αντισυμβαλλόμενο θα χρησιμοποιείται μια μόνο σειρά, στην οποία θα αναγράφεται η συνολική αξία των αποκτήσεων αγαθών ή των λήψεων υπηρεσιών που έγιναν από αυτόν μέσα στον ημερολογιακό μήνα.

Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης πράξεων για τις οποίες τα στοιχεία της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους μέλους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη ευρώ, η αξία θα μετατρέπεται σε «ευρώ» λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος του κράτους μέλους προς το «ευρώ», όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πιο συγκεκριμένα:

- στη στήλη (1) είναι προεκτυπωμένoς ο αύξων αριθμός κάθε εγγραφής. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης και δεύτερης, τρίτης, κ.λ.π. σελίδας για τον ίδιο ημερολογιακό μήνα (φορολογική περίοδο) κάθε σελίδα θα έχει τη δική της αύξουσα αρίθμηση, όπως αυτή είναι προεκτυπωμένη.

- Στη στήλη (2) αναγράφεται ονομαστικά η χώρα του αντισυμβαλλόμενου (π.χ. Ισπανία).

- Στη στήλη (3) αναγράφεται το πρόθεμα της χώρας του αντισυμβαλλόμενου. Το πρόθεμα αυτό κατά χώρα είναι:

1 Αυστρία = ΑΤ 8 Ιρλανδία = ΙΕ 14 Λουξεμβούργο = LU 20 Πορτογαλία = ΡΤ

2 Βέλγιο = BE 9 Ισπανία = ES 15 Μάλτα = ΜΤ 21 Ρουμανία=RO

3 Βουλγαρία = BG 10 Ιταλία = ΙΤ 16 Μεγ. Bρετανία = GB 22 Σλοβακία = SK

4 Γαλλία = FR 11 Κύπρος = CΥ 17 Ολλανδία = ΝL 23 Σλοβενία = SI

5 Γερμανία = DΕ 12 Λετονία = LV 18 Ουγγαρία = HU 24 Σουηδία= SE

6 Δανία = DΚ 13 Λιθουανία = LT 19 Πολωνία = PL 25 Τσεχία = CZ

7 Εσθονία = ΕΕ 26 Φινλανδία = FI

- Στη στήλη (4) αναγράφεται ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου. Το πλήθος των χαρακτήρων του αριθμού μητρώου κατά χώρα είναι:

1 Αυστρία = U+8 8 Ιρλανδία = 8 14 Λουξεμβούργο = 8 20 Πορτογαλία = 9

2 Βέλγιο = 10 9 Ισπανία = 9 15 Μάλτα = 8 21 Ρουμανία = 6 έως 10

3 Βουλγαρία = 9 ή 10 10 Ιταλία = 11 16 Μεγ. Bρεττανία = 9 22 Σλοβακία = 9 ή 10

4 Γαλλία = 11 11 Κύπρος = 9 17 Ολλανδία = 12 23 Σλοβενία = 8

5 Γερμανία = 9 12 Λετονία = 11 18 Ουγγαρία = 8 24 Σουηδία= 12

6 Δανία = 8 13 Λιθουανία = 9 ή 12 19 Πολωνία = 10 25 Τσεχία = 8 με 10

7 Εσθονία = 9 26 Φινλανδία = 8

Η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου γίνεται από την αρχή και όχι από το τέλος του 12θέσιου πεδίου, π.χ. ένας Γερμανικός Αριθμός Μητρώου θα γραφεί:

Ι 5 Ι 3 Ι 8 Ι 6 Ι 2 Ι 1 Ι 7 Ι 3 Ι 6 Ι Ι Ι Ι και όχι Ι Ι Ι Ι 5 Ι 3 Ι 8 Ι 6 Ι 2 Ι 1 Ι 7 Ι 3 Ι 6 Ι

- Στη στήλη (5) αναγράφεται η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών (συνολική αξία). Εφόσον για συγκεκριμένη φορολογική περίοδο και για συγκεκριμένο πρόσωπο πραγματοποιούνται μόνο εκπτώσεις ή επιστροφές, αυτές θα καταχωρούνται με αρνητικό πρόσημο. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένη φορολογική περίοδο και για συγκεκριμένο πρόσωπο πραγματοποιούνται εκπτώσεις ή επιστροφές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, οι συναλλαγές θα δηλώνονται αθροιστικά στην ίδια σειρά (η αξία των εκπτώσεων ή επιστροφών θα

αφαιρείται από την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων). Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος αυτό θα αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), ενώ σε περίπτωση μηδενικού αποτελέσματος θα αναγράφεται ο αριθμός μηδέν (0).

- Στη στήλη (6) (και μόνο σε αυτή) αναγράφεται η αξία των αποκτήσεων από άλλα Κ-Μ που προορίζονται για παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος μέλος, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση Α.2.γ.

- Στη στήλη (7) καταχωρείται η αξία της λήψης υπηρεσιών. Στην περίπτωση χορήγησης εκπτώσεων, οι συναλλαγές καταχωρούνται αθροιστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη στήλη (5).

- Τα επί μέρους αθροίσματα της στήλης (5),(6) και (7) αναγράφονται στα σύνολα σελίδας στη σειρά 26. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος αυτό αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-).

Σημειώνεται ότι, εάν υποβληθεί δεύτερο, τρίτο κ.λ.π. έντυπο για τον ίδιο μήνα (φορολογική περίοδο), σε κάθε σελίδα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό άθροισμα, χωρίς πουθενά να αναγραφεί το συνολικό άθροισμα όλων των σελίδων. Δηλαδή το άθροισμα της προηγούμενης σελίδας δεν μεταφέρεται στην επόμενη.

Η δήλωση υπογράφεται από τον δηλούντα, το λογιστή του και τον υπάλληλο που παραλαμβάνει.

Τα στοιχεία των φορολογουμένων είναι απόρρητα. Διατηρούνται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε αρχείο, που υπάγεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λειτουργεί σύμφωνα με το ν.2472/97 και τις ειδικές ρυθμίσεις των φορολογικών νόμων, του φορολογικού απορρήτου. Κάθε φορολογούμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.