.

Ν. 1712/87 (ΦΕΚ Α 115) 

Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις.

 

Αρθρο 1. :

Αντικείμενο και σκοπός

<1. Οι διατάξεις του ν. αυτού εφαρμόζονται στις επαγγελματικές οργανώσεις των εμπόρων, των βιοτεχνών, των επαγγελματιών και των αυτοκινητιστών >. (Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθ. 8 ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154) (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992)).

2. Οι επαγγελματικές οργανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών , κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού οι επαγγελματικές οργανώσεις μπορούν ιδίως : <Να απευθύνονται στις δημόσιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά , οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών τους και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου>. (Το τρίτο μέσα σε < > εδ., αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθ. 8 ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154), (Διορθ.Σφαλμ. στο φΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992)).

3. Οι επαγγελματικές οργανώσεις, είναι σωματεία που διέπονται από τις διατάξεις του ν. αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ΑΚ και του εισαγωγικού του νόμου. Οι οργανώσεις αυτές δεν ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα. Επιτρέπεται όμως να ενθαρύννουν την ίδρυση από τα μέλη τους παραγωγικών , καταναλωτικών, προμηθευτικών ή πιστωτικών συνεταιρισμών, να ιδρύουν εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και να οργανώνουν προγράμματα επιμόρφωσης των μελών τους.

 

Αρθρο 2. :

Σύσταση των Επαγγελματικών οργανώσεων , Διακρίσεις

1.Οι επαγγελματικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες.

<2. Η πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση (ένωση) έχει ως μέλη αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα , που ανήκουν σε μία από τις καθοριζόμενες από τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 1 κατηγορίες. Επίσης ως μέλη αυτών μπορεί να είναι ο πρόεδρος η ο διευθύνων σύμβουλος και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου των ΑΕ, καθώς και ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των ΕΠΕ, εφόσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με αυτά της επαγγελματικής οργάνωσης που προτίθενται να συμμετάσχουν.

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις. Κάθε πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση έχει το δικαίωμα να είναι μέλος σε δύο το πολύ ομοσπονδίες, μια κλαδικού και μία τοπικού ή γενικού χαρακτήρα.

«Επίσης στις επαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να μετέχουν και ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο διευθύνων ή ο συμπράττων ή ο εντεταλμένος σύμβουλος που δεσμεύει με την υπογραφή του την Α.Ε., καθώς και ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, των συνεταιρισμών και μέχρι δύο από τους διαχειριστές εταίρους των Ε.Π.Ε., εφ' όσον οι ανωτέρω δεν ασχολούνται με άλλο επάγγελμα άσχετο με το εμπόριο» [Η παρ. εντός «» προστέθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1746/88 – ΦΕΚ Α 2]

3. Κάθε δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση (ομοσπονδία) έχει ως μέλη των μεν εμπόρων 4 τουλάχιστον πρωτοβάθμιες οργανώσεις (κλαδικού και γενικού ή τοπικού ομοιοεπαγγελματικού χαρακτήρα) , των δε λοιπών επαγγελματικών οργανώσεων έξι (6) τουλάχιστον πρωτοβάθμιες οργανώσεις (κλαδικού και γενικού ή τοπικού ομοιοεπαγγελματικού χαρακτήρα) σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού της. Κάθε δευτεροβάθμια οργάνωση έχει το δικαίωμα να είναι μέλος μιας μόνο συνομοσπονδίας.

4. Κάθε τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση (συνομοσπονδία) έχει ως μέλη των μεν εμπόρων 8 τουλάχιστον ομοσπονδίες, των δε λοιπών επαγγελματικών οργανώσεων 12 τουλάχιστον ομοσπονδίες σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού της. [Αρχή Τροποποίησης] Στις εκλογές για την ανάδειξη οργάνων των τριτοβάθμιων οργανώσεων (συνομοσπονδιών) δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι αντιπρόσωποι των δευτεροβάθμιων κλαδικών οργανώσεων (κλαδικών ομοσπονδιών) – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 2741/99, ΦΕΚ-199 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]>. (Οι παρ. 2, 3 και 4, είχαν αντικαταστάθεί από το άρθ. 9 ν. 2081/9- 10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154) (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992 )).

5. Στις ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες , αν δεν ορίζεται στον παρόντα νόμο διαφορετικά εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τις πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις.

6. Σε κάθε πρωτοδικείο τηρείται φάκελος που περιέχει το καταστατικό κάθε επαγγελματικής οργάνωσης, τις τροποποιήσεις του και κάθε σχετική δικαστική απόφαση.

Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων και βεβαιώσεις χορηγούνται από το γραμματέα του πρωτοδικείου σε οποιονδήποτε υποβάλλει σχετική αίτηση.

7. Η επωνυμία της επαγγελματικής οργάνωσης πρέπει να είναι αληθής, πραγματική και δηλωτική της σύνθεσης και του σκοπού της.

 

Αρθρο 3. :

Βιβλία και πόροι των επαγγελματικών οργανώσεων

1. Οι επαγγελματικές οργανώσεις τηρούν τα ακόλουθα βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται από το γραμματέα του πρωτοδικείου της έδρας τους, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται :

α) Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο του μέλους, τα ονόματα των γονέων του, το επάγγελμα, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους καθώς και η ταμειακή ενημέρωση. Αν πρόκειται για δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση, αναγράφονται η επωνυμία, η έδρα, ο αριθμός και η χρονολογία των δικαστικών αποφάσεων έγκρισης ή τροποποίησης των καταστατικών των επαγγελματικών οργανώσεων που είναι μέλη της , οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής τους, ο αριθμός των μελών τους που έχουν εγγραφεί και ο αριθμός αυτών που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές.

β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων γενικών συνελεύσεων των μελών.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου.

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ελεγκτικής επιτροπής.

ε) Βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

στ) Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της επαγγελματικής οργάνωσης.

ζ) Βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών της επαγγελματικής οργάνωσης, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρησης στο βιβλίο αυτό αποτελεί και τον αριθμό του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου . Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για την έκδοση , η ημερομηνία έκδοσης καθώς και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου.

Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.

2. Τα γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από τον πρόεδρο της ελεγκτικής επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

3. Τα μέλη της επαγγελματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπερκείμενες οργανώσεις στις οποίες ανήκει, έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλιαρίων και στοιχείων.

4. Πόροι των επαγγελματικών οργανώσεων είναι :

α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών.

β) Τα εισοδήματα από την περιουσία της επαγγελματικής οργάνωσης.

γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

<5. Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής, της υποχρεωτικής συνδρομής, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών , ρυθμίζονται για τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες (ομοσπονδίες), και τριτοβάθμιες (συνομοσπονδίες) οργανώσεις από τα διοικητικά τους συμβούλια>. (Η παρ. 5, αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 άρθ. 10 ν. 2081/9- 10 Σεπτ. 1992 ΦΕΚ Α 154 (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992)).

6. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.

7.Τα καταστατικά των ενώσεων ορίζουν το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής συνδρομής τους στις ομοσπονδίες των οποίων είναι μέλη. Αν η ένωση είναι μέλος σε μία ομοσπονδία, ποσοστό είκοσι πέντε στα εκατό των εσόδων της από τις συνδρομές, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και τις εγγραφές αποδίδεται στην ομοσπονδία που είναι μέλος και δέκα στα εκατό αποδίδεται στη συνομοσπονδία που ανήκει η ομοσπονδία. Σε περίπτωση που η ένωση είναι μέλος σε δύο ομοσπονδίες αποδίδεται σε κάθε ομοσπονδία δεκαπέντε στα εκατό των εσόδων της και πέντε στα εκατό σε κάθε συνομοσπονδία που ανήκει η ομοσπονδία (Καταργήθηκε η παρ. 7 από την παρ. 2 άρθ. 10 ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 ΦΕΚ Α 154 (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992).

7.(8) Η είσπραξη των κατά την προηγούμενη παρ., υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων και η απόδοση αυτών στις δικαιούχες οργανώσεις μπορεί να γίνεται, ?ύστερα από απόφαση των γενικών συνελεύσεων των οργανώσεων, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι ασφαλισμένα τα μέλη τους με σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων των οργανισμών αυτών. (Η παρ.8 αναριθμήθηκε σε παρ. 7 από την παρ. 2 άρθ. 10 του ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154) , (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992)).

 

Αρθρο 4. :

Εγγραφή - δικαιώματα και υποχρεώσειςαποβολή των μελών

<1. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους σε ένωση, ομοσπονδία ή συνομοσπονδία υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο της αντίστοιχης επαγγελματικής οργάνωσης, εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση αυτού και γίνεται δεκτή, αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους όρους του άρθ. 2 του παρόντος νόμου.

Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα ημέρες χωρίς το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο κατά τόπο μονομελές πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών>. (Το πρώτο και δεύτερο μέσα σε < > εδ. αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 άρθ. 11 Ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154) (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992)).

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάξει την εγγραφή.

2. Διάταξη καταστατικού επαγγελματικής οργάνωσης που απαγορεύει τη συμμετοχή των μελών της σε άλλη επαγγελματική οργάνωση είναι άκυρη .

3. Τα μέλη των επαγγελματικών οργανώσεων έχουν καθήκον να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις.

4. Κάθε μέλος επαγγελματικής οργάνωσης έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο διοικητικό συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

<5. Το διοικητικό συμβούλιο της επαγγελματικής οργάνωσης, μπορεί να αποφασίζει για την αποβολή μέλους>. (Το πρώτο μέσα σε < > εδ., αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθ. 11 Ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154). (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992)).

α) αν το μέλος πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στην οργάνωση,

β) αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της οργάνωσης,

γ) αν το μέλος καθυστερεί για δύο συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή.

δ)αν το μέλος απέχει αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς τακτικές γενικές συνελεύσεις - (Καταργήθηκε η περ. δ από την παρ. 3 άρθ. 11 Ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154). (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992).

δ (ε) αν το μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο αυτόν. (Το στοιχείο ε αναριθμήθηκε σε δ από την παρ. 3 άρθ. 11 Ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154). (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992)).

Το μέλος, όταν συνταξιοδοτηθεί, διαγράφεται εκτός αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και μετά τη συνταξιοδότησή του.

6. <Η περί αποβολής μέλους πράξη του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μελών της ένωσης ή όταν πρόκειται για δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις από την γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της επαγγελματικής οργάνωσης. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη γενική συνέλευση> Το διοικητικό συμβούλιο όπως και η γενική συνέλευση, υποχρεούται να ακούσει προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή. (Το πρώτο μέσα σε < > εδ., αντικαταστάθηκε ως άνω από ην παρ. 4 άρθ. 11 Ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154). (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992)).

7. Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση σ' αυτό της απόφασης να προσφύγει στο μονομελές Πρωτοδικείο το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

 

Αρθρο 5. :

Οργανα των επαγγελματικών οργανώσεων - Γενική Συνέλευση

1. Οργανα διοίκησης των επαγγελματικών οργανώσεων είναι :

<α) Για τις πρωτοβάθμιες η γενική συνέλευση των μελών, το διοικητικό συμβούλιο , και η ελεγκτική επιτροπή και

β) για τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες η γενική συνέλευση των μελών, το διοικητικό συμβούλιο, το προεδρείο και η ελεγκτική επιτροπή>. (Το δεύτερο μέσα σε < > εδ., αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθ. 12 του Ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154). (Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992)).

Η γενική συνέλευση της ένωσης αποτελείται από τα μέλη της ένωσης.

Η γενική συνέλευση της ομοσπονδίας αποτελείται από τους αντιπροσώπους των ενώσεων που είναι μέλη της.

Η γενική συνέλευση της συνομοσπονδίας αποτελείται από τους αντιπροσώπους των ομοσπονδιών που είναι μέλη της.

2. Η Γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της επαγγελματικής οργάνωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

3. Η γενική συνέλευση των μελών συγκαλείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου , όπως ορίζει το καταστατικό.

Συγκαλείται επίσης, αν το ζητήσει αριθμός μελών που ορίζει το καταστατικό.

Αν το καταστατικό δεν περιέχει σχετική διάταξη , τη σύγκληση μπορεί να ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών, με γραπτή αίτηση που θα περιέχει τα θέματα της συζήτησης. Αν η αίτηση αυτή των μελών δεν εισακουστεί, το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και ύστερα από αίτηση των μελών αυτών, μπορεί να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση.

Η απόφαση ρυθμίζει και το θέμα της προεδρίας της γενικής συνέλευσης. Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή στη γενική συνέλευση πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία συγκαλείται.

4.Για να ληφθεί απόφαση, απαιτείται η παρουσία στη γενική συνέλευση του ενός δευτέρου τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική γενική συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων.

5. Η ψηφοφορία είναι μυστική, όταν αναφέρεται :

α) σε εκλογές διοικητικού συμβουλίου , ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση,

β) σε επιλογή δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης,

γ) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση,

δ) σε προσωπικά ζητήματα και

ε) στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

6. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Πρώτο θέμα της γενικής συνέλευσης είναι η εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου γραμματέα και ψηφολέκτη που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου για τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης ή στις ψηφοφορίες.

7. Η αγωγή κατά των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη λήψη της απόφασης ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου εδρεύει η επαγγελματική οργάνωση. Αν προσβάλλεται απόφαση πρωτοβάθμιας ένωσης, που αφορά την οργάνωση ή τη λειτουργία της, η αγωγή ασκείται από το ένα δέκατο τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν προσβάλλεται όμως η απόφαση δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης , η αγωγή ασκείται από τρεις τουλάχιστον οργανώσεις που είναι μέλη τους και είναι οικονομικά τακτοποιημένες κατά την ημερομηνία της συζήτησης. Η έφεση κατά της απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου ασκείται μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της απόφασης.

8. Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση της επαγγελματικής οργάνωσης απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ή των αντιπροσώπων και πλειοψηφία των τριών τετάρτων της απαρτίας αυτής.

 

Αρθρο 6. :

Διοικητικό συμβούλιο - ελεγκτική επιτροπή και αντιπρόσωποι

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα όπως ορίζει το καταστατικό. <Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου , γενικού γραμματέα και ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού. Το διοικητικό συμβούλιο και το προεδρείο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη τους και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών>. (Το τρίτο και τέταρτο μέσα σε < > εδ., της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν ως άνω από το άρθ. 13 Ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154). (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992)).

Τα καταστατικά των οργανώσεων μπορούν να προβλέπουν τη μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που ελεύθερα είναι ανακλητή, σε επιτροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

2. Η εκπροσώπηση των επαγγελματικών οργανώσεων, δικαστικώς και εξωδίκως, γίνεται όπως ορίζει το καταστατικό.

3. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τρία έτη από την ημέρα της εκλογής του.

4. Αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του ΔΣ χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η συνέλευση μέσα σε τριάντα ημέρες με πρόσκληση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή του αναπληρωτή του που γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο με θέμα την εκλογή διοικητικού συμβουλίου.

5. Σε κάθε επαγγελματική οργάνωση εκλέγεται από τη γενική συνέλευση ελεγκτική επιτροπή. Ο αριθμός των μελών και ο τρόπος λειτουργίας της ορίζονται από το καταστατικό. Η διάρκεια της θητείας της ελεγκτικής επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου. Οι εκλογές δια διοικητικό συμβούλιο και ελεγκτική επιτροπή γίνονται ταυτόχρονα.

6. Η ελεγκτική επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της επαγγελματικής οργάνωσης.

7. Η γενική συνέλευση της πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης εκλέγει τους αντιπροσώπους της για τις ομοσπονδίες στις οποίες μετέχει.

8. Η γενική συνέλευση της ομοσπονδίας εκλέγει τους αντιπροσώπους της για τη συνομοσπονδία στην οποία μετέχει.

9. Ο αριθμός των αντιπροσώπων σε κάθε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση ορίζεται στο καταστατικό της με το ίδιο μέτρο για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στην ομοσπονδία ή τη συνομοσπονδία. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον αριθμό των μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθμια οργάνωση.

Αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Δεν αντιπροσωπεύεται η επαγγελματική οργάνωση που δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέτρου.

10. Η λήξη της θητείας των αντιπροσώπων συμπίπτει με τη λήξη της θητείας των λοιπών οργάνων.

 

Αρθρο 7. :

Ειδικό εκλογικό βιβλιάριο - εκλογές

1. Τα μέλη των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων εφοδιάζονται με ειδικό εκλογικό βιβλιάριο για την άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων.

2. Ο Υπουργός Εμπορίου , αφού ακούσει τις απόψεις των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει τον τύπο του εκλογικού βιβλιαρίου, το χρόνο, το φορέα έκδοσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το ειδικό εκλογικό βιβλιάριο μπορεί να περιέχει γενικό αριθμό καθώς και ειδικό αριθμό. (Εκδόθηκε η ΚΙ-3683/4 Οκτ. 1988-26 Ιαν. 1989 (ΦΕΚ Β 48) Αποφ. Υπ. Εμπορίου με την οποία εξουσιοδοτήθηκαν τα ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα για έκδοση ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου).

3. Τα μέλη των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά συμβούλια, στις ελεγκτικές επιτροπές και ως αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τα μέλη των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους μόνο για δύο ομοσπονδίες και μόνο από την κύρια πρωτοβάθμια επαγγελματική τους οργάνωση.

Κύρια επαγγελματική οργάνωση θεωρείται εκείνη την οποία τα μέλη επέλεξαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος εκλογής αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις.

4.Κάθε πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση συμμετέχει με τους αντιπροσώπους της στην εκλογή των διοικητικών συμβουλίων και των ελεγκτικών επιτροπών των ομοσπονδιών στις οποίες ανήκει, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό τους. Η γενική συνέλευση κάθε πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης επιλέγει την ομοσπονδία από την οποία θα αντιπροσωπεύεται στη συνομοσπονδία. Την απόφασή της αυτή κοινοποιεί και στις δύο ομοσπονδίες στις οποίες συμμετέχει καθώς επίσης και στη συνομοσπονδία.

Για την εκλογή αντιπροσώπων από τις ομοσπονδίες στη συνομοσπονδία ψηφίζουν μόνο αντιπρόσωπο που έχουν μονιμοποιηθεί από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις τους.

5.Η γενική συνέλευση κάθε ομοσπονδίας επιλέγει τη συνομοσπονδία στην οποία θα ανήκει. Κάθε ομοσπονδία εκλέγει αντιπροσώπους μόνο για μια συνομοσπονδία.

6.Οι αντιπρόσωποι στις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες έχουν δικαίωμα να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησής τους.

7.Η εκλογή των οργάνων διοίκησης των επαγγελματικών οργανώσεων γίνεται κατά τις ακόλουθες διατάξεις.

8.Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

9.Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται, αυξημένο κατά μία μονάδα.

10.Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή στην ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

<11. Μεμονωμένος υποψήφιος , που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα>. (Η παρ. 11 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθ.14, Ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154). (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992)).

12.Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.

13.Οι έδρες για το διοικητικό συμβούλιο ή για την ελεγκτική επιτροπή, που δεν έχουν διατεθεί με τις διατάξεις των προηγούμενων παρ., και οι θέσεις των αντιπροσώπων, που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παρ., κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα για το διοικητικό συμβούλιο ή για την ελεγκτική επιτροπή ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο κατά την κατανομή που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παρ., ή έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από το μισό του εκλογικού μέτρου, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 9.

Συνδυασμός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία προηγείται στην κατανομή των εδρών από τους άλλους συνδυασμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.

Ως συνδυασμοί για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παρ., θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο αριθμός των υποψηφίων είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των θέσεων των αντιπροσώπων κατά περίπτωση.

14.Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή οι θέσεις των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παρ., κατανέμονται ανά μία κατά τη σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους στους συνδυασμούς ή στους υποψηφίους που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.

15.Οι εκλογές για τα όργανα των επαγγελματικών οργανώσεων διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή που ο αριθμός των μελών της ορίζεται από το καταστατικό. Αν το καταστατικό δεν περιλαμβάνει διατάξεις για τον αριθμό των μελών της εφορευτικής επιτροπής, η γενική συνέλευση των μελών ή των αντιπροσώπων εκλέγει πενταμελή εφορευτική επιτροπή πριν από την ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και επόμενων.

16.Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, έως την ανακήρυξη των επιτυχόντων ,μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψηφίων.

17.Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας της γνησιότητα του αντιγράφου μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει το διοικητικό συμβούλιο.

18.Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα της οργάνωσης.

19.Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακήρυξης ων επιτυχόντων τα οποία και υπογράφει. Τα πρακτικά αυτά μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές φυλάσσονται στο ειρηνοδικείο της έδρας της οργάνωσης και αντίγραφά τους φυλάσσονται στα αρχεία της επαγγελματικής οργάνωσης.

20.Στην εφορευτική επιτροπή προεδρεύει δικαστής, που ορίζεται κατά τις διατάξεις των παρ. 3, 4 , 5 και 6 του άρθ. 11 του ν. 1264/82 (ΦΕΚ 79).

21. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει το αποτέλεσμα εκλογών για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων οποιαδήποτε επαγγελματικής οργάνωσης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και , αν είναι μέλος εφορευτικής επιτροπής , με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

22.Όποιος χρησιμοποιεί την επωνυμία χωρίς δικαίωμα ή αντιποιείται την εκπροσώπηση επαγγελματικής οργάνωσης για δικό του όφελος ή για όφελος άλλου τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος.

 

Αρθρο 8.

Μεταβατικές διατάξεις - Εκκαθάριση μητρώων εγγραφές νέων μελών

1.Το διοικητικό συμβούλιο κάθε πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης οφείλει μέσα σε ενενήντα μέρες από την ισχύ του νόμου αυτού να προβεί στην εκκαθάριση των μητρώων των μελών της.

Οσα από τα μέλη δε συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του ν., ή του καταστατικού διαγράφονται.

2. Τα μέλη των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων τριάντα ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 επιλέγουν τις δύο πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις στις οποίες θα παραμείνουν ως μέλη και ζητούν τη διαγραφή τους από κάθε άλλη επαγγελματική οργάνωση.

Μέσα στον τέταρτο μήνα από την ισχύ του ν. αυτού τα μέλη των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων δηλώνουν την επαγγελματική οργάνωση από την οποία θα ασκήσουν το δικαίωμα εκλογής αντιπροσώπων σε ομοσπονδίες. Η δήλωση αυτή απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης και αναφέρει και τη δεύτερη πρωτοβάθμια οργάνωση στην οποία τυχόν είναι μέλος .

3. Μέσα σε τρεις ημέρες από τη λήξη της προθεσμίες της παρ. 1 το διοικητικό συμβούλιο της πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης αναρτά το εκκαθαρισμένο μητρώο μελών στο γραφείο της και γνωστοποιεί την ανάρτηση με δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην πόλη της έδρας της ή της πλησιέστερης πόλης. Μέσα στην ίδια προθεσμία γνωστοποιεί στην υπερκείμενη οργάνωση το εκκαθαρισμένο μητρώο.

4. Με την προκήρυξη των εκλογών η υποκείμενη οργάνωση κοινοποιεί στην υπερκείμενη ενημερωμένο αντίγραφο του μητρώου των μελών της.

5. Κατά του εκκαθαρισμένου μητρώου μελών επιτρέπεται ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον στο ειρηνοδικείο της περιφέρειας της έδρας της επαγγελματικής οργάνωσης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από τη δημοσίευση στην εφημερίδα , σύμφωνα με την παρ. 3. Το ειρηνοδικείο ορίζει σύντομη δικάσιμο και δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

6. Στις πρώτες αρχαιρεσίες των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και νέα μέλη που θα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Αν η αίτηση εγγραφής απορριφθεί ή τα αρμόδια όργανα παραλείψουν να αποφασίσουν μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει, για παράβαση νόμου ή του καταστατικού , στο ειρηνοδικείο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα ημερών αντιστοίχως. Το ειρηνοδικείο ορίζει σύντομη δικάσιμο και δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Από την κοινοποίηση της απόφασης που διατάζει την εγγραφή ο αιτών γίνεται μέλος της πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης χωρίς άλλη διατύπωση.

7. Μέχρι να εκδοθεί το κατά την παρ. 2 του άρθ. 7 εκλογικό βιβλιάριο τα μέλη των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων χρησιμοποιούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους (.) <και το βιβλιάριο ασθενείας ή το ασφαλιστικό βιβλιάριο που υποκαθιστά στην περίπτωση αυτήν το εκλογικό βιβλιάριο>. (Το μέσα σε (.) σημείο στίξης, αφαιρέθηκε και το τελευταίο μέσα σε < > εδ., προστέθηκε από την παρ. 2 άρθ. 15 Ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154). (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992)).

 

Αρθρο 9. :

Πρώτες εκλογές στις επαγγελματικές οργανώσεις

1.Μετά την έγκριση των εκκαθαρισμένων μητρώων και την εγγραφή νέων μελών και μέσα στον πέμπτο μήνα από την ισχύ του νόμου αυτού, συνέχονται οι γενικές συνελεύσεις όλων των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων και αποφασίζουν:

α) για την επιλογή της ομοσπονδίας ή των ομοσπονδιών στις οποίες θα μετέχει η επαγγελματική οργάνωση,

β) για την επιλογή της ομοσπονδίας η οποία θα την εκπροσωπεί στη συνομοσπονδία και

γ) για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου , ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων.

2. Μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 δύο ή περισσότερες επαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να συγχωνευτούν με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μελών τους. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται η απαρτία της παρ. 4 του άρθ. 5 και η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

3. Για τη συμμετοχή στις πρώτες εκλογές μετά την ισχύ του νόμου αυτού , η μηνιαία συνδρομή των παλαιών και νέων μελών ορίζεται σε διακόσιες δρχ., και το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων δρχ.

<Με ομόφωνη απόφαση των μελών του διοικητικού συμβουλίου των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων η συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής μπορεί να περιορίζεται μέχρι το ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών>. (Η άνω μέσα σε < > διάταξη προστέθηκε από την παρ. 3 του άρθ. 25 του ν. 1746/31 Δεκ. 1987 - 8 Ιαν. 1988 (ΦΕΚ Α 2)).

<Τα μέλη των οργανώσεων του παρόντος νόμου δικαιούνται να λάβουν μέρος στις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την ισχύ των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει>. (Το τελευταίο μέσα σε < > εδ., αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθ. 15 ν. 2081/9-10 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α 154) (Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α 177/24 Νοεμ. 1992)).

4. Για τις πρώτες εκλογές , μετά την ισχύ του ν. αυτού, οι αιτήσεις για την εγγραφή νέων μελών στις ομοσπονδίες και στις συνομοσπονδίες πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του ν. αυτού και του καταστατικού και υποβάλλονται στα αντίστοιχα διοικητικά συμβούλια ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη γενική συνέλευση. Τα διοικητικά συμβούλια αποφασίζουν μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή κάθε αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί ή το διοικητικό συμβούλιο δεν αποφασίσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία , επιτρέπεται προσφυγή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ.8.

5. Η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων στις ομοσπονδίες και στις συνομοσπονδίες γίνεται το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την αντίστοιχη γενική συνέλευση.

6. Τον έβδομο μήνα από την ισχύ του ν. αυτού συνέρχεται η γενική συνέλευση (συνέδριο) των αντιπροσώπων κάθε ομοσπονδίας και αποφασίζει : α) για την επιλογή της συνομοσπονδίας στην οποία θα ανήκει και β) για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων για τη συνομοσπονδία .

7. Τον ένατο μήνα από την ισχύ του ν. αυτού συνέρχεται η γενική συνέλευση (συνέδριο) των αντιπροσώπων κάθε συνομοσπονδίας και εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή.

8. Εκλογές οργάνων επαγγελματικών οργανώσεων όλων των βαθμίδων οι οποίες γίνονται με βάση καταστατικές διατάξεις αντίθετες με τις διατάξεις του ν. αυτού, είναι άκυρες.

9. Αν κατά τις πρώτες εκλογές μετά την ισχύ του ν. αυτού , δεν έχουν τροποποιηθεί ακόμη τα καταστατικά, τότε για τις εκλογές αυτές ορίζεται ως μέτρο για την εκπροσώπηση των οργανώσεων που μετέχουν σε ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες ένας αντιπρόσωπος ανά είκοσι μέλη , προκειμένου για πρωτοβάθμιες και ένας ανά διακόσια, προκειμένου για δευτεροβάθμιες. Και στις δύο περιπτώσεις ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον αριθμό των μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθμια οργάνωση.

Αρθρο 10. :

Παράταση και λήξη της θητείας των οργάνων

1. Με την εκλογή νέων οργάνων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. αυτού λήγει η θητεία των παλαιών.

2. Η θητεία των οργάνων της επαγγελματικής οργάνωσης, αν λήγει κατά τη διάρκεια των προθεσμιών των μεταβατικών διατάξεων που ορίζονται στις παρ. 1, 6 και 7 του άρθ. 9, παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέων οργάνων, όπως προβλέπεται από τις παραπάνω προθεσμίες.

3. Αν το διοικητικό συμβούλιο της επαγγελματικής οργάνωσης δεν τηρήσει τις διαδικασίες ή τις προθεσμίες που ορίζονται στις μεταβατικές διατάξεις των άρθ. 8 και 9 το αρμόδιο δικαστήριο , ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον το κηρύσσει έκπτωτο και διορίζει, σύμφωνα με το άρθ. 69 ΑΚ, προσωρινό διοικητικό συμβούλιο στο οποίο αναθέτει την τήρηση των παραπάνω διαδικασιών και τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών μέσα στις συντομότερες κατά το δυνατόν προθεσμίες που ορίζονται με την απόφασή του.

Αρθρο 11. :

Τελικές διατάξεις

1. Οι επαγγελματικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων προσαρμόζουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του ν. αυτού το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευσή του.

Για την προσαρμογή των καταστατικών μέσα στην παραπάνω προθεσμία απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει το άρθ. 5 παρ. 4.

Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του ν. αυτού είναι επικρατέστερες από τις σχετικές διατάξεις των καταστατικών.

<2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου μπορεί να παρατείνονται μέχρι του τριπλασίου οι προθεσμίες , που αναφέρονται στα άρθ. 8, 9 , 10 και 11 του ν. αυτού>. (Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθ. 30 του ν. 2115/3-15 Φεβρ. 1993 (ΦΕΚ Α 15). Είχε αντικατασταθεί πριν από την παρ. 3 άρθρο 25 Ν. 1746/88).

3. Από την ισχύ του ν. αυτού καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται διαφορετικά από αυτόν.

4. Οι διατάξεις του ν. αυτού δεν έχουν εφαρμογή στα επιμελητήρια <και στα επαγγελματικά σωματεία συγγραφέων λογοτεχνών>. (Οι μέσα σε < > λέξεις προστέθηκαν από το άρθ. 4 ν. 1881/90 (ΦΕΚ Α 42)).

(Οι προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άνω άρθ. 8, 9, 10 και 11 παρατάθηκαν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία που έληξαν με την Οικ. ΚΙ-235/13-19 Ιαν. 1988 (ΦΕΚ Β 8) αποφ. Υπ. Εμπορίου).

(Οι ως άνω προθεσμίες των άρθ. 8, 9, 10 και 11 , σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 15 του ν. 2081/92 , παρατάθηκαν εκ νέου στο διπλάσιο από την ΚΙ-3905/22-31 Δεκ. 1992 (ΦΕΚ Β 755). αποφ. Υπ. Εμπορίου).

(Με την Κ1/2335/94 (ΦΕΚ Β 703) απόφαση Υπ. Εμπορίου, η προθεσμία που αναφέρεται στο άνω άρθρο 11 παρατείνεται μέχρι 10/9/95).

Αρθρο 12. :

Με απόφαση του Εποπτικού συμβουλίου του Κράτους Ορκωτών Λογιστών καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την προαγωγή των μελών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (κανονισμός Προαγωγών). Ο κανονισμός αυτός ελέγχεται από πλευράς νομιμότητας από τον Υπουργό Εμπορίου και εγκρίνεται με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρις του τεθεί σε ισχύ ο πιο πάνω Κανονισμός κυρώνονται αναδρομικά οι αποφάσεις του Εποπτικού συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών 467/28-2-72 και 558/14-9-76 (Κανονισμός Συντάξεως Φύλλων Ποιότητος των Βοηθών Ορκωτών Λογιστών και Δοκίμων Ορκωτών Λογιστών και Προαγωγής αυτών) και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσιεύσεως τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1220/1.10.76, Τεύχος Β και ΦΕΚ 16/17.1.77 Τεύχος Β). όπως τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών 652/24/15-11-76 και 564/11/13-12-76 (ΦΕΚ 15/17-1-77 Τεύχος Β) και τις αποφάσεις του ίδιου Εποπτικού Συμβουλίου 579/12/9-8-77 και 584/13/31-10-77 (ΦΕΚ 1237/21-11-77, Τεύχος Β).

Η παρ. 12 του κυρούμενου Κανονισμού καταργείται απο 2.8.83.

Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών που θα εκδοθεί μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , καθορίζεται ο τρόπος σύνταξης των φύλλων ποιότητας των μελών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών για τα έτη 1984 μέχρι και 1986 τα οποία μαζί με τα λοιπά στοιχεία, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία , θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διενέργεια των προαγωγών. Για τυχόν προαγωγές που θα γίνουν με αναδρομική ισχύ εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνονται υπόψη και τα φύλλα ποιότητας τα οποία έχουν συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του κυρούμενου Κανονισμού, καθώς και οι προτάσεις της Γενικής Συγκεντρώσεως των Ορκωτών Λογιστών , που έχουν γίνει σύμφωνα με την παρ. 12 του ίδιου Κανονισμού όπως αυτή τροποποιήθηκε.

Αρθρο 13. :

Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.