.

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 13/16.6.2016
Χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους που λαμβάνουν χορηγία Βουλευτού και Νομάρχη.

Αρ.Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/6/905297

ΣΧΕΤ: α)Το υπ΄ αρ. Φ.10043/15690/475/15.4.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β) Η αρ. 38/1.10.2013 εγκύκλιος.

Με την παραπάνω εγκύκλιο σας γνωρίσαμε ότι ασφαλισμένοι του Οργανισμού που λαμβάνουν χορηγία Δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας και έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους από 1.1.1985 και εφεξής, η χορηγία αυτή αποτελεί σύνταξη και προκειμένου για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης από τον Οργανισμό μας θα απαιτούνται αυξημένες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις (αρθ.47 Ν.2084/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).

Το εποπτεύον Υπουργείο με το παραπάνω σχετικό έγγραφό του - κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - μας γνώρισε ότι η χορηγία που λαμβάνουν όσοι διετέλεσαν Βουλευτές, Νομάρχες και Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αντιμετωπίζεται ως σύνταξη Δημοσίου.

Ως εκ τούτου, τα εν λόγω πρόσωπα που λαμβάνουν τις ανωτέρω χορηγίες- συντάξεις από το Δημόσιο και έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους από 01.01.1995 και εφεξής, εμπίπτουν στις διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων που προβλέπουν αυξημένες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις.

Αιτήματα συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από τη λήψη της παρούσας, θα πρέπει να κρίνονται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ