.

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1087947 ΕΞ 7.6.2016
Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ΄ των παρ 1 των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιο»» τεχνικού έργου.

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 10843/15.4.2016 έγγραφο σας

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για την επιστροφή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 σε ανώνυμη κατασκευαστική εταιρεία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 4172/2013, οι οποίες έχουν εφαρμογή για πληρωμές που πραγματοποιούνται από 1.1.2014 και μετά, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, ενώ με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων ο συντελεστής παρακράτησης φόρου είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

2. Με την ΠΟΛ.1120/2014 εγκύκλιο μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 , των παρ. 2 και 3 του άρθρου 62 καθώς και της περ.δ της παρ. 1 , των παρ. 2 και 8 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, προσδιορίστηκε η έννοια των αμοιβών για τεχνικά έργα.

3. Κατά την εκτέλεση δημόσιων τεχνικών έργων ο ανάδοχος (κοινοπραξία ή άλλης μορφής εταιρεία) εισφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις το έργο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος ή σε εταιρεία μέλος της αναδόχου κοινοπραξίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανάδοχος τιμολογεί τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, κ.λπ.) και αντίστοιχα η κατασκευάστρια εταιρεία ή κοινοπραξία τιμολογεί με το ίδιο ποσό τον ανάδοχο για το έργο που κατασκευάζει

4. Από τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013 προκύπτει ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου θα έπρεπε να διενεργείται παρακράτηση φόρου, με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) δύο φορές, τόσο κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, κ.λπ.) στον ανάδοχο όσο και από τον ανάδοχο κατά την καταβολή του πιο πάνω ποσού ως αμοιβή στην κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρεία. Στη συνέχεια, ο παρακρατούμενος κατά τα ανωτέρω φόρος θα έπρεπε να συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα πιο πάνω πρόσωπα.

5. Από τη Διοίκηση είχε γίνει δεκτό, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 2238/1994 (παλαιός Κ.Φ.Ε.) και με βάση όσα ορίζονταν στις τότε ισχύσασες διατάξεις του άρθρου 34 του ίδιου νόμου, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 2238/1994 παρακράτηση φόρου 3% θα ενεργείται μόνο από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, κ.λπ.) κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο, και όχι και από τον ανάδοχο στην κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρεία, κατά την καταβολή του σχετικού ποσού, καθόσον διπλή παρακράτηση φόρου εισοδήματος για το ίδιο εισόδημα δεν νοείται. Στη συνέχεια, ο φόρος αυτός θα επιστρέφεται στον ανάδοχο με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ.1225/2000 εγκύκλιος μας).

6. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1080/2001 εγκύκλιο μας έγινε δεκτό ότι επί εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, ο παρακρατούμενος σε βάρος του αναδόχου φόρος 3% θα συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ή εταιρείας. Προς τούτο, ο ανάδοχος θα χορηγεί στην κοινοπραξία ή εταιρεία σχετική βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εισφερθέντος έργου της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ή εταιρείας στην οποία έχει εισφερθεί το έργο και το ποσό του φόρου 3%.

7. Το σύνολο των διατάξεων του Ν. 2238/1994 καθώς και οι πιο πάνω εγκύκλιοι (ΠΟΛ.1225/2000 και ΠΟΛ.1080/2001), που είχαν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 34 και 55 αυτού, καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 από την έναρξη ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013).

8. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι - σχετικές εγκύκλιοι που είχαν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994 δεν είναι σε ισχύ, αλλά και ότι δεν υφίσταται ρητή διάταξη που να ορίζει διαφορετικά, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του παρόντος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ