.

Άρθρο 28
Καθορισμός ποσών ενισχύσεων στα επιμέρους καθεστώτα

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζεται ετησίως το ποσό κατά είδος ενίσχυσης που θα χορηγείται ανά καθεστώς, που συνίσταται και προκηρύσσεται βάσει του παρόντος. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσά, έως το προβλεπόμενο στον Γ.Α.Κ. όριο ανά καθεστώς.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κατανέμονται τα ποσά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μεταξύ των αρμόδιων Φορέων εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 13.