Ερώτηση

Θα  ήθελα   να  ρωτήσω αν  υπάρχει   κάποια  ανάλυση   με    παραδείγματα     που  να    προσδιορίζει  ποια  ποσά   καταχωρούνται   στους    κωδικούς    608-609-611-613-615  της    εκαθαρ.    φπα..

Απάντηση

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το φυλλάδιο Νο 34 που μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακώv Συστημάτων www.gsis.gr.

Ωστόσο εμείς σας παραθέτουμε απόσπασμα του φυλλαδίου για τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν

Κωδ. 608. 1) Την αξία παραδόσεων αγαθών φορολογητέων σε άλλο κράτος μέλος π.χ. πωλήσεις αγαθών στους επιβάτες ελληνικού πλοίου κατά τον πλου από Ιταλία - Ελλάδα.
2) Την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. είναι φορολογητέες σε άλλο κράτος - μέλος ή σε τρίτη χώρα και ανεξάρτητα εάν υπόχρεος για την καταβολή του φόρου εκτός Ελλάδος είναι η επιχείρησή σας ή ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών.
3) Την αξία των προκαταβολών που εισπράχθηκαν και αφορούν την παροχή υπηρεσιών που σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2.α. του Κώδικα Φ.Π.Α. είναι φορολογητέες σε άλλο κράτος μέλος.
4) Την αξία όλων γενικά των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αν πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (π.χ. αγορά καφέ από Βραζιλία και πώληση στην Αίγυπτο).
5) Την αξία των πωλήσεων από απόσταση, όπως προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α..

Κωδ. 609. 1) Την αξία των παραδόσεων αγαθών προς υποκείμενους που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και η αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές και οι συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών απαλλάσσονται σύμφωνα με τις περ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 24 και δ' της παρ. 1 του άρθρου 28 και για την απαλλαγή αυτή εφαρμόστηκε η Α.Υ.Ο. 1103551 /8478/Α0014 /ΠΟΛ.1262/2.8.1993. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς εξαγωγείς.

2) Την αξία των παραδόσεων αγαθών και την αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αυτές, που πραγματοποιούνται προς την Α.Ε. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Για την απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται η Α.Υ.Ο. 1013633/8911/1807/ 0014/ΠΟΛ.1029/2.2.1995. Ο προμηθευτής επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου του αντίγραφο του ειδικού θεωρημένου δελτίου απαλλαγής από Φ.Π.Α. των ΚΑ.Ε. Α.Ε. (κίτρινο). Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδεται από τον προμηθευτή για έκπτωση ή προς επιστροφή από την ΚΑ.Ε. Α.Ε. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς την «ΚΑ.Ε. Α.Ε.».

Κωδ. 610. 1) Την αξία των εξαγωγών αγαθών προς τρίτες χώρες και την αξία των επιστροφών εισαγωγών μόνο όταν έχετε εκδόσει τιμολόγιο.

2) Την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 28 του Κώδικα Φ.Π.Α. Στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και η αξία των αγαθών που μεταφέρονται σε άλλο κράτος - μέλος με σκοπό τη μεταγενέστερη παράδοση ή για τον εξοπλισμό των εκεί εγκαταστάσεών σας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7.

3) Την αξία των προκαταβολών που εισπράχθηκαν και αφορούν την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών.

4) Την αξία των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 15.

Παράδειγμα: Έστω τρεις υποκείμενοι (α', β', γ'), εγκατεστημένοι αντίστοιχα, ο α' στην Ιταλία ο β' στην Ελλάδα και ο γ' στη Γερμανία. Στην περίπτωση που ο α' (Ιταλός), τιμολογεί αγαθά στο β' (Έλληνα) και αυτός με τη σειρά του τιμολογεί τον γ' (Γερμανό), ενώ τα αγαθά από τον α' (Ιταλό) πηγαίνουν απευθείας στον γ' (Γερμανό) τότε θεωρείται ότι έχουμε μια κανονική παράδοση από τον α' (Ιταλό) στον β' (Έλληνα) και μια οιονεί τριγωνική παράδοση από τον β' (Έλληνα) στον γ' (Γερμανό).

5) Την αξία των ανακυκλωσίμων αγαθών που παραδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 39„ του Κώδικα Φ.Π.Α.:

α) από επιχειρήσεις για τις οποίες αποτελούν απορρίματα σε εμπόρους ανακυκλωσίμων ή
σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης,

β) από εμπόρους ανακυκλωσίμων σε άλλους εμπόρους ανακυκλωσίμων ή σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης.

6) Την αξία των πωλήσεων αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος - μέλος.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Έλληνας υποκείμενος πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών.

Συγκεκριμένα, αναγράφονται οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις του προς τον ΑΦΜ/ΦΠΑ με τον οποίο ο ίδιος εξατομικεύεται στο άλλο κράτος - μέλος κατά την αποστολή των αγαθών προς το κράτος αυτό, εντός του οποίου θεωρούνται εγχώριες πωλήσεις.

7) Την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων:

α) καινούργιων μεταφορικών μέσων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, καθώς και

β) αγαθών με ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, βιομηχανοποιημένα καπνά, αλκοολούχα) προς:
ι) αγρότες του ειδικού καθεστώτος ιι) υποκειμένους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους ιιι) νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα εγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον αυτά δεν εξατομικεύονται με ΑΦΜ/ΦΠΑ. Ειδικά για καινούρια μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις προς μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) εγκαταστημένα σε άλλο κράτος μέλος.

δ) Την αξία άλλων εκροών που είναι απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, όπως πράξεις που αφορούν σε πλοία, αεροπλάνα, διπλωματικές αρχές, πωλήσεις σε αποθηκευτές ή εναποθέτες φορολογικής αποθήκης του άρθρου 26 του Κώδικα Φ.Π.Α., πωλήσεις αγαθών με Ε.Φ.Κ. που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη σε άλλο εγκεκριμένο αποθηκευτή. Ειδικά προκειμένου για πωλήσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένο αποθηκευτή, εγγεγραμμένο επιτηδευματία ή εισαγωγέα σε πρατηριούχο ή λιανοπωλητή, τη διαφορά μεταξύ της πλασματικής αξίας και της πραγματικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.).

9) Πράξεις που αφορούν ειδικά καθεστώτα, όπως το κόστος των ταξιδιωτικών πακέτων, καθώς και την απαλλασσόμενη αμοιβή από ταξιδιωτικά πακέτα, την τιμή αγοράς ή την τιμή πώλησης όταν αυτή είναι μικρότερη από την τιμή αγοράς προκειμένου για μεταχειρισμένα αγαθά του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α., την αξία προς απόδοση στον εντολέα προκειμένου για διοργανωτές δημοπρασίας του άρθρου 46.

10) Η διαφορά μεταξύ πραγματικής και φορολογητέας αξίας στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και τις εξαγωγές.

11) Η αξία της προμήθειας των υποκειμένων που μεσολαβούν στη διάθεση καρτών τηλεπικοινωνίας και εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα. Από 01/07/2010 στον κωδικό αυτό αναγράφεται και η προμήθεια από την πώληση εφημερίδων και περιοδικών που διανέμονται μέσω πρακτορείων διανομής.

12) Την αξία πωλήσεων αγαθών σύμφωνα με την ΚΥΑ Π2869/1987.

13) Την αξία των πωλήσεων αγαθών λιανικά σε ταξιδιώτες εγκαταστημένους σε τρίτες χώρες σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1338/30.12.1996, για τις οποίες έχει εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α.

Κωδ. 611. Την αξία των εκροών χωρίς δικαίωμα έκτπωσης του φόρου των εισροών τους, των απαλλασσομένων και εξαιρουμένων (π.χ. επιδοτήσεων που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία, πωλήσεων βιομηχανοποιημένων καπνών, ενοικίων, μέρισμα δικηγόρων κ,λ.π.). Επίσης, την αξία των παραδόσεων ακινήτων που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 και την περ. λα', της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. Κωδ. 612. Το άθροισμα των κωδ. 607 έως 611.

Κωδ. 613. Το σύνολο της αξίας των παγίων, πράξεων λήπτη, των εργασιών της παραγρ. 3β' του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον είναι παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας, των αυτοπαραδόσεων αγαθών και αυτοπαροχών υπηρεσιών, των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2 α'), των προκαταβολών που καταβάλατε για ενδοκοινοτικές συναλλαγές (απόκτηση αγαθών ή λήψη υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 α'), της μεταφοράς αγαθών επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγρ. 3 Κώδικα Φ.Π.Α. την αξία των αγορών σύμφωνα με την ΚΥΑ Π2869/1987, την αξία των ανακυκλωσίμων αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 39° του Κώδικα Φ.Π.Α. και όποιας άλλης πράξης δεν συνιστά έσοδο που προσαυξάνει τον κύκλο εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α. της επιχείρησης.

Κωδ. 614. Τη διαφορά των κωδ. 613 από 612. Ο κωδικός αυτός εκφράζει το συνολικό κύκλο εργασιών της διαχειριστικής σας περιόδου, για τις ανάγκες του διακανονισμού Φ.Π.Α.

Κωδ. 615. Τα ακαθάριστα έσοδα που παραγματοποιήσατε για τη φορολογία εισοδήματος. Ο κωδικός αυτός δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί με τον κωδ. 614. Σημειώνεται ότι οι πράξεις που καταχωρούνται αφορούν την διαχειριστική περίοδο που δηλώνεται στον κωδ. 002.