.

Ν.4403/2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
(ΦΕΚ Α'125/7.7.2016)

Άρθρο 1. Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και μη χρηματοοικονομική κατάσταση (άρθρα 19 και 9α Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όπως προστέθηκε με περ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας 2014/95/ΕΕ)
Άρθρο 2. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (άρθρο 20 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2014/95/ΕΕ)
Άρθρο 3. Ετήσια έκθεση διαχείρισης και μη χρηματοοικονομική κατάσταση επί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (άρθρα 29 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και 29α Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όπως προστέθηκε με την Οδηγία 2014/95/ΕΕ).
Άρθρο 4. Γενική απαίτηση δημοσίευσης (άρθρο 30, παρ. 1 άρθρου 32 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
Άρθρο 5. Ευθύνη για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης (άρθρο 33 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
Άρθρο 6. Έκθεση ελέγχου (άρθρο 35 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
Άρθρο 7. Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις (άρθρα 41, 42, 43, 44, 45, 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)
Άρθρο 8. Μεταβατικές και τροποποιούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 9. Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 116/2014 (Α'185)
Άρθρο 10.
Άρθρο 11. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 12. Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4242/2014 (Α'50)
Άρθρο 13. Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1796/1988 (Α'152)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

Άρθρο 14. Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014 (Α’ 265)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Άρθρο 15. Τροποποίηση διατάξεων του Ν.3982/2011 (Α'143)
Άρθρο 16. Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών
Άρθρο 17. Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων
Άρθρο 18. Περί ψυκτικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 19. Τροποποίηση του Ν.3325/2005 (Α'68)
Άρθρο 20. Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ
Άρθρο 21. Τροποποίηση αρτοποιητικής νομοθεσίας
Άρθρο 22. Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 (Α'143)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 23. Τροποποίηση διατάξεων του Ν.2251/1994 (Α'191)
Άρθρο 24. Τροποποίηση του Π.δ. 131/2003 (Α'116)
Άρθρο 25. Τροποποίηση του άρθρου 39α του Κ.Ν.2190/1920
Άρθρο 26. Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 116/2014 (Α'185)
Άρθρο 27. Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4072/2012 (Α'86)
Άρθρο 28. Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 (Α'32)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 29. Τροποποίηση του Ν.393/1976 (Α'199)
Άρθρο 30. Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4093/2012 (Α'222)
Άρθρο 31. Τροποποίηση του Ν.4276/2014 (Α'155)
Άρθρο 32. Τροποποίηση του Π.δ. 112/2014 (Α'179)
Άρθρο 33. Τροποποίηση του Ν.3270/2004 (Α'187)
Άρθρο 34. Τροποποίηση του Ν.4305/2014 (Α'237)
Άρθρο 35.
Άρθρο 36. Τροποποίηση του Π.δ. 112/2014 (Α'179)
Άρθρο 37. Τροποποίηση του Ν. 2206/1994 (Α'62)
Άρθρο 38.
Άρθρο 39. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού και σχολικών συμβούλων
Άρθρο 40. Ρύθμιση θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 41. Καθορισμός προσόντων Γενικού Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
Άρθρο 42. Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
Άρθρο 43. Ρυθμίσεις για την έρευνα
Άρθρο 44.
Άρθρο 45.
Άρθρο 46.
Άρθρο 47.
Άρθρο 48.
Άρθρο 49.
Άρθρο 50.
Άρθρο 51. Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις στο Ιστορικό Κέντρο της πόλεως των Πατρών
Άρθρο 52. Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Άρθρο 53. Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4264/2014 (Α’ 118)
Άρθρο 54. Θέματα Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
Άρθρο 55. Θέματα προσωπικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Άρθρο 56. Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων Τροποποίηση διάταξης του Ν.4307/2014 (Α'246)
Άρθρο 57.
Άρθρο 58. Τροποποίηση του άρθρου 38 του Ν. 4389/2016
Άρθρο 59.
Άρθρο 60.
Άρθρο 61.
Άρθρο 62. Παράταση προθεσμιών των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 2 και της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2971/2001 (Α’285).
Άρθρο 63. Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων
Άρθρο 64. Τροποποιήσεις των νόμων 4314/2014 (Α'265) και 3614/2007 (Α'267)
Άρθρο 65. Τροποποιήσεις του Ν.4375/2016 (Α'51)
Άρθρο 66.
Άρθρο 67.
Άρθρο 68. Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν.4174/2013
Άρθρο 69.
Άρθρο 70. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016