.

Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 116/2014 (Α’ 185)

1. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 53 του Π.δ. 116/2014 προστίθεται εδάφιο κκ’ ως εξής:

«κκ) Η επικαιροποιημένη πληροφόρηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας βάσει των οποίων τρίτα μέρη μπορούν να εμπιστεύονται, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 παράγραφος 9, 15 παράγραφοι 1 και 2 και 16 παράγραφοι 1 και 3, στοιχεία και παντός είδους πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2α και 2β του Ν. 3419/2005 (Α’ 297)».

2. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3419/2005 καταργείται.