.

Άρθρο 63

Διαδικασία είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων καθ’ ύλην Υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την εφαρμογή της παρ.υ 5 του άρθρου 27 του Ν. 4354/2015 (Α’ 176) και συγκεκριμένα τα όργανα έκδοσης της καταλογιστικής πράξης, ο τρόπος βεβαίωσης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και απόδοσης ή επιστροφής αυτού στους δικαιούχους, το έντοκο ή μη της επιστροφής του ποσού, το ύψος του επιτοκίου, η χρονική αφετηρία υπολογισμού των τόκων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Οι διατάξεις των άρθρων 121, 122 και 123 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) εφαρμόζονται αναλόγως και για την διαδικασία είσπραξης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 4354/2015 έστω και αν το έργο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.